Avhandling i företagsekonomi


Avhandling - startsida

2.1   Avhandling

Du läser nu en webbavhandling. Navigera efter intresse. Läsanvisningen (Kap. 1) ger tips för att finna det som kan intressera dig. Webbformatet kommer att få fler läsare och ge större impact i akademin och samhället (Kap. 16) än vad en traditionell avhandling hade gjort. En webbavhandling kan designas som en service (Kap. 7.3). Framsteg kräver att man provar nya modeller.

Jag är strategirådgivareexternal link, innovatör, företagare och doktorand i företagsekonomiexternal link vid Lunds universitet.

Avhandlingen är "färdig" om än den förbättras löpande till formellt stoppdatum. Min ambition är att få denna sajt godkänd som en avhandling i företagsekonomi - i Lund eller på annan högskola - och inte trycka en bok enligt nuvarande regler för Avhandlingsformat (Kap. 27) på EHL och andra högskolor.

metafor för avhandling och tjänsten BiBB
2.2   Nicolas de Stael. Två båtar

Denna målning av den världsberömde Nicolas de Staëlexternal link enW är en metafor för uppslagsverket BiBB och avhandlingen. Båtarna följs åt, den mindre rör sig mot den akademiska hamnen, den större symboliserar uppslagsverket BiBB som är ett nytt för alla fritt transparent, modernt och innovativt uppslagsverk. Forskning och socialt entreprenörskap samverkarexternal link.B

Sajten är på svenska för att nå fler läsare, få fler kommentarer (Kap. 35) och troligen förändra mer.

2.2Tre centrala bilder i avhandlingen

Referensstatus och affärsmodeller
2.3   Innehåll, Referensstatus och affärsmodeller

Att utforska de komplexa sambanden mellan uppslagsverks innehåll, Referensstatus och affärsmodeller är en grundläggande ambition i avhandlingen.

Referensstatus (Kap. 9) är mitt begrepp för trovärdig kunskap i en digital värld. Det bygger på ett äldre koncept 'kognitiv auktoritet', men är bredare och anpassat till vår tid. Trovärdighet eller Referensstaus är ett uppslagsverks största tillgång.

Uppslagsverk behöver hög Referensstatus för att vara trovärdiga och fria för alla att vara användbara för många. Referensstatus skapas inte på samma sätt i en digital värld som i en analog. "Transparens är den nya objektiviteten". 'e-Diderot' är en normativ modell (Kap. 10) för moderna uppslagsverk med signerade artiklar.


kvalitetsnivåer
2.4   Tre kvalitetsnivåer i webbavhandlingar

Webbavhandlingar har tre kvalitetsnivåer (Ch. 7.2). Utan en stabil modern teknisk grund fungerar egentligen "ingenting". Användarperspektivet är än mer av en utmaning. Finner läsarna vad de (vi) önskar på ett bra sätt? Den tredje nivån är när en avhandling utvärderas som ett akademiskt forskningsprojekt.

Webbavhandlingar har potential att etablera en ny nivå - ett nytt ekosystem (Kap. 27.3) - för (digitala) avhandlingar.


BMI-matrix - J Schlasberg
2.5   Generella och situationella faktorer

Figuren lyfter fram verksamheter - kvadranten 2 - där de situationella och agila faktorerna är viktigare än de generella och strukturella för att förklara valen av affärsmodeller och strategier. Eftersom forskning letar efter generella mönster (potentiella teorier) är den ofta svagare utvecklad för beskriva och värdera det situationellas värde.

För att öka förståelsen av de situationella aspekterna talar jag om Affärsmodellers tysta gränser (Kap. 11). Faktorer som ligger utanför en formell och rationell affärsplan kan vara mer avgörande än själva affärsplanen.

2.3Forskningsfrågor och kunskapsutveckling

Forskningsfrågorna utvecklas i kapitlet Forskningsfrågor och bidrag (Kap. 5).

Avhandlingen har en tvärvetenskaplig ansats (Kap. 6.2) med en bas i den specialitet inom affärsmodellforskning som heter Business Model Innovations (BMI) och inom IT-design. Andra områden refereras till i respektive kapitel.

I kapitlet Kunskapsutveckling i avhandlingar (Kap. 4) diskuteras bland annat en avhandlings bidrag med utgångspunkt från Högskoleförordningens krav. En avhandling kan och bör vara mer än ett ett teoretiskt borrhål.

2.4Affärsmodeller för uppslagsverk

Sverige har ETT stort kommersiellt uppslagsverk - NE, som ägs av privata Tönnesson-gruppen (Kap. 18). Vi har olika syn på NE:s kvalitet, marknadsföring och framtid vilket omöjliggjorde en normal samverkan med ett för avhandlingen centralt case-företag. Jag har därför använt en metod jag kallar 'Case Impact Studies' (Kap. 8) - forskning utan avtal om samverkan.

Min prediktion (Kap. 12) om NE och bolaget NE, baserad på ett tiotal punkter, är att den nuvarande affärsmodellen för uppslagsverket NE inte är långsiktigt hållbar. Ett av problemen, som i perioder har varit en styrka, är att bolaget ägs av ett familjeföretag. Deras största investering de senaste åren är produktion och försäljning av vodka. Tönnesson-gruppens förvärv av NE är en kommersiell katastrof med ackumulerade förluster på över 600 MSEK.

2.5Impact

2.6   Forskningens påverkan

Frågan om trovärdig kunskap är mer viktig och problematisk än på länge. Kvadranten B indikerar generellt att forskningen är excellent och har hög impact (Kap. 16). Min avhandling har ambitioner att nå fältet (B).

Baserad på utvecklingen av uppslagsverk i Norge och Danmark (Kap. 22) är det mycket sannolikt att uppslagsverket BiBB eller något liknande kommer att etableras även i Sverige.

Publicerades: 2016.   Uppdaterad: 30 oktober 2020Ingår i Johan Schlasbergs avhandling 'Webbavhandlingar och affärsmodeller för uppslagsverk'.
Feedback: 9 kommentarer.  Din är välkommen.

Innehållsförteckning med närmare 300 underrubriker finns på - bibb.se/avhandling/innehall/