Avhandling i företagsekonomi  
(Johan Schlasberg)


Avhandling

2.1   Avhandling

Du läser nu en webbavhandling. Den är designad som en service (Kap. 7.3) för att få fler läsare och ge större impact i akademin och i samhället än vad en traditionell avhandling normalt får. Läsanvisningen (Kap. 1) har sex "Spår" och en läsguide.

Avhandlingen är "färdig" men uppdateras nästan dagligen till formella stoppdatum. Min ambition är att få denna sajt godkänd som en avhandling i företagsekonomi - i Lund eller på annan högskola - och inte trycka och disputera på en bok enligt nuvarande regler för avhandlingsformat (Kap. 27) på nästan alla högskolor och universitet i Sverige. Webbavhandlingar kan bli ett nytt ekosystem för avhandlingar (Kap. 26).
Ett som har stor potential och blir bättre för både forskare och läsare.

metafor för avhandling och BiBB Academy
2.2   Nicolas de Stael. Två båtar

Denna målning av Nicolas de Staël enW är en metafor för avhandlingen och BiBB® Academy och dess uppslagsverk som är en tjänst för ett nytt modernt och innovativt uppslagsverk baserat på signerade artiklar. BiBB har flera resurser. Båtarna följs åt, den mindre rör sig i den akademiska kanalen medan den större är ett exempel på samverkan mellan forskning och socialt entreprenörskap.

Sajten är på svenska för att nå fler läsare, få fler kommentarer (Kap. 35) och troligen förändra mer.

2.2Tre centrala bilder i avhandlingen

A) Konceptmodell om affärsmodeller för uppslagsverk
Referensstatus och affärsmodeller
2.3   Innehåll, Referensstatus och affärsmodeller

Att utforska de komplexa sambanden mellan uppslagsverks innehåll, Referensstatus och affärsmodeller är en grundläggande ambition i avhandlingen.

Referensstatus (Kap. 9) är mitt begrepp för trovärdig kunskap i en digital värld. Det bygger på ett äldre koncept 'kognitiv auktoritet', men är bredare och anpassat till vår tid. Trovärdighet eller Referensstatus är ett uppslagsverks största tillgång.

Uppslagsverk behöver ha hög Referensstatus och vara fritt tillgängliga för att vara användbara för många. Referensstatus skapas inte på samma sätt i en digital värld som i en analog. "Transparens är den nya objektiviteten". Detta kräver nya affärsmodeller för uppslagsverk (Kap. 12) och många andra verksamheter.


B) Tre kvalitetsnivåer
kvalitetsnivåer
2.4   Tre kvalitetsnivåer i webbavhandlingar

Webbavhandlingar har tre kvalitetsnivåer (Kap. 7.2). Basen är en modern teknisk grund där sidorna kan läsas i både datorer, paddor och mobiltelefoner. Användarperspektivet är än mer av en utmaning. Finner läsarna - som har olika bakgrund och intressen - vad de (vi) önskar på ett bra sätt? Är språket begripligt och levande? Stödjer figurerna och bilderna (Kap. 34) texten? Den tredje nivån är när en avhandling utvärderas som ett akademiskt forskningsprojekt (Kap. 4).

Webbifiering är en megatrend i samhället som närmast obönhörligt förändrar såväl privata som offentliga verksamheter. Teknologier som 5G-kommunikation och Artificiell intelligens är andra faktorer som driver omstruktureringar. Coronakrisen blev som förändringsbensin. Det är rimligt att tro att dessa krafter kommer att skapa både problem och möjligheter för universiteten som organisationer. Men även forskningen och dess presentationsformer kommer att påverkas. Kan man jämföra med elbilarnas framfart i bensinbilsindustrin?


C) Generella och situationella faktorer
BMI-matrix - J Schlasberg
2.5   Generella och situationella faktorer

Figuren lyfter fram verksamheter - den gröna kvadranten (2) - där de situationella och snabbt föränderliga (agila) faktorerna är mer dominerande än de generella och strukturella för att förklara valen av affärsmodeller och strategier. Eftersom forskning letar efter generella mönster (potentiella teorier) är den ofta svagare utvecklad för beskriva och värdera det situationellas betydelse.

För att öka förståelsen av de situationella aspekterna talar jag om 'Affärsmodellers tysta gränser' (Kap. 11). Faktorer som ligger utanför en formell och rationell affärsplan kan vara mer avgörande för framgång eller misslyckande än själva affärsplanen.

2.3Forskningsfrågor och kunskapsutveckling

Forskningsfrågorna utvecklas i kapitlet Forskningsfrågor och bidrag (Kap. 5).

Avhandlingen har en tvärvetenskaplig ansats (Kap. 6.2) med en bas i den specialitet inom affärsmodellforskning som heter Business Model Innovations (BMI) och inom IT-design. Andra områden refereras till i respektive kapitel.

I kapitlet Kunskapsutveckling i avhandlingar (Kap. 4) diskuteras bland annat en avhandlings bidrag med utgångspunkt från Högskoleförordningens krav. En avhandling kan och bör vara mer än ett ett teoretiskt borrhål.

2.4Omfattande datainsamling och modell för uppslagsverk

Sverige har ETT stort kommersiellt uppslagsverk - Nationalencyklopedin (NE), som ägs av Tönnesson-gruppen (Kap. 16). NE och jag har olika syn på NE:s kvalitet, marknadsföring och framtid vilket omöjliggjorde en normal samverkan med ett för avhandlingen centralt case-företag. Jag har därför använt en metod jag kallar 'Case Impact Studies' (Kap. 8) - forskning utan avtal om samverkan.

Avhandlingen har ett omfattande och unikt dataunderlag om NE. Se en sammanfattning av studierna om NE (Kap. 24). Studien Jämförelse NE och Wikipedia (Kap. 19) har en, även i ett internationellt forskningsperspektiv, unik och ny metod för att jämföra uppslagsverk. Ett exempel på avhandlingens tvärvetenskapliga ansats är studien om NE och marknadsföringslagen (Kap. 15). Ett immaterialrättsligt perspektiv bidrar till förståelsen av konceptet Referensstatus. Ett av resultaten av den studien blev att jag i september 2020 anmälde bolaget NE Sverige AB till Konsumentombudsmannen (KO) för vilseledande marknadsföring.

Tönnesson-gruppens förvärv av NE kan beskrivas som en stor felsatsning med ackumulerade förluster på över 600 MSEK. Koncernens totala omsättning 2019 var cirka 600 MSEK. Mot bakgrund av forskningen inom området Socioemotional Wealth diskuteras frågan om bolags rätta ägare ? (Kap. 25)

Den normativa modellen 'e-Diderot' (Kap. 10) är en generell bas för moderna uppslagsverk med signerade artiklar. Olika affärsmodeller kan skapas med e-Diderot som grund.

Publicerades: 2016.   Uppdaterad: 7 december 2020Ingår i Johan Schlasbergs avhandling 'Webbavhandlingar och affärsmodeller för uppslagsverk'.

10 kommentarer.  Din är välkommen.

Innehållsförteckning med närmare 300 underrubriker finns på - webbavhandling.se/innehall/