Avhandling i företagsekonomi  
(Johan Schlasberg)


Avhandlingens bidrag

5.1Introduktion

Här presenteras avhandlingens bidrag i sex kategorier. Avhandlingens påverkan diskuteras i kapitlet Impact av forskning (Kap. 30).

En avhandling ska enligt Högskoleförordningen bland annat bidra till kunskapsutveckling, samhällets utveckling och stödja andras lärande (Kap. 4.1). Denna formulering är "intressant bredare" (Kap. 0, förord) än en alltför ensidig betoning av teoretiska bidrag. Det sägs ofta att avhandlingar bör fokusera på ett tydligt och avgränsat problem. Å andra sidan växer insikten om behovet av tvärvetenskap för att angripa flera stora samhällsproblem. En forskare kan inte förväntas vara tvärvetenskaplig, det är en uppgift för en grupp, men en forskare kan arbeta med det jag kallar "tvärvetenskapliga ansatser" (Kap. 6.2). Genom att belysa forskningsfrågorna med kunskap från flera discipliner blir totalbilden mer mångsidig och forskaren och läsaren får en ökad förförståelse av andra aspekter.

I denna avhandling är den juridiska aspekten i NE och marknadsföringslagen (Kap. 15) och fördjupning av IT-frågorna i Webbavhandlingar - ett nytt format (Kap. 15) bra exempel. Ännu ett exempel är införandet av teoribildningen 'SocioEmotional Wealth' för privatägda bolag i Bolags rätta ägare (Kap. 25.5). Det finns andra.

I näringslivet talar om 'kombinatoriska innovationer', se exempel nedan

We are entering [...] a new period of combinatorial innovation, when there is a great availability of different component parts that can be combined or recombined to create new inventions. (Schmidt E, 2014, ordförande i Google, 'How Google Works')

I forskningslitteraturen finns många studier av kombinatoriska innovationer, till exempel (Alhusen et al., 2020). I företagsekonomi används koncept från biologi, genetik och flera andra ämnesområden. Forskare kan tala om 'ekosystemiska affärsmodeller' (Iivari M., 2016) och en organisations DNA (Bonchek, 2016). För fler exempel se Ekosystem för avhandlingar (Kap. 26.1).

Mina bidrag kan hänföras till sex delvis överlappande kategorier:

5.1.1  Teori och teoribildning

5.1.2  Forskningsmetoder

5.1.3  Avhandlingsformat och forskningskommunikation

5.1.4  Unika data om bolaget och uppslagsverket NE

5.1.5  Företag och organisationer

5.1.6  Samhälle och lärande

5.2Begränsningar, vidare forskning och aktiviteter

Avhandlingens begränsningar och strategi

Det får anses som allmänt accepterad kunskap att digitalisering, webbifiering och ny kommunikationsteknologi medfört radikalt nya villkor för många verksamheter om än detta skett och sker på olika sätt i olika branscher. Det vore i huvudsak överflödigt att här referera den generella forskningslitteratur som avhandlar detta.

Det hade varit möjligt att göra andra studier och referera till än mer forskning. Valen är relaterade till forskningsfrågorna, tillgång till data, avhandlingens format, forskningseffektivitet och insatsernas förväntade marginalnytta.

Vidare forskning

Webbavhandlingar är ett avhandlingsformat som har potential att bli disruptiv enW - i (Clayton Christensens, 1997ꜜ) mening - för produktion, examination och kommunikation av avhandlingar. Att fånga läsare och läsarnas intresse kommer att bli allt viktigare när mångas uppmärksamhetstid - "attention span" - är kort och kraven på forskningens samhällsnytta ökar. Vilka förändringskrafter kommer att driva detta "paradigmskifte"? Och vilken är motståndarnas logik och berättelse? Vidare forskning inom detta fält kan sägas "bli" en kombination av Ekosystem för avhandlingar (Kap. 26) och Webbavhandlingar (Kap. 7).

Metoden Case Impact Studies (Kap. 8) kan - och kanske måste - användas i många situationer där önskemål om ökad relevans, Impact av forskning (Kap. 30) och kanske kontroversiella forskningsfrågor är nödvändiga. Fler konkreta studier skulle öka metodens erfarenhetsbas. Behovet av djärvare forskning om den globala miljöomställningen är ett av flera exempel på användningsområden.

Konceptet Referensstatus (Kap. 9) har en möjlig framtid både i de allmänna samtalen och inom många forskningsområden. Det vore intressant att få mer kunskap om hur den förändras i olika sammanhang.

Det talas och forskas alltmer om "det entreprenöriella universitetet" vilket kräver fler forskare som är intresserade av entreprenörskap och ökad acceptans inom högskolevärlden för att kombinera forskning och entreprenörskap. Ett exempel är Chalmers ...

På Chalmers är entreprenöriellt tänkande en viktig del av allt vi gör. För oss innebär det någonting mer. Det innebär öppenhet, medskapande och flexibilitet. Det innebär att tackla verkliga problem, testa nya djärva idéer och göra skillnad för världen. Chalmers hemsida hämtat 2021.09.01

Hur ska en avhandling i företagsekonomi bedömas i ett bredare perspektiv än enbart som ett bidrag till teoriutveckling inom ett smalt specialområde? Specialområden som för övrigt har en känd tendens att dela sig.

Ett universitet - eller en Ekonomihögskola - som vill göra anspråk på att vara en form av 'Center of excellence' måste i delar bli mer experimentellt i hur forskning presenteras. Vidare forskning kan bidra till hur detta, på olika sätt, kan införas och infogas i det akademiska maskineriet och dess arbetsmiljö.

Aktiviteter

Avhandlingen är ett stöd för den pågående etableringen av BiBB AcademyB och uppslagsverket BiBB. Sedan mars 2020 har jag ett officiellt samarbete med LU Innovation - en organisation inom Lunds universitet för att främja kommersialisering av forskning - för att kommersialisera uppslagsverket BiBB.

Publicerades: augusti 2018.   Uppdaterad: 4 oktober 2021Ingår i Johan Schlasbergs avhandling 'Webbavhandlingar och affärsmodeller för uppslagsverk'.

10 kommentarer.  Din är välkommen.

Innehållsförteckning med närmare 300 underrubriker finns på - webbavhandling.se/innehall/