Avhandlingens bidrag

5.1Introduktion

En avhandling ska enligt Högskoleförordningen bland annat bidra till kunskapsutveckling, samhällets utveckling och stödja andras lärande (Kap. 4.1). Den formuleringen är intressant bredare än en alltför ensidig betoning av teoretiska bidrag.

Det finns en kreativ spänning mellan att forska om avgränsade problem och den växande insikten om behovet av tvärvetenskap för att 'angripa' stora samhällsproblem. En forskare kan inte förväntas vara tvärvetenskaplig, det är en uppgift för en grupp, men en forskare kan arbeta med "tvärvetenskapliga ansatser" (Kap. 6.2). Avhandlingen har många influenser från olika fält. Läsaren får en ökad förståelse av forskningsfrågorna och forskaren blir mer bildad och mer beredd inför samverkan med andra forskare och samhället.

I näringslivet talas ofta om 'kombinatoriska innovationer', se exempel nedan

Vi går in i [...] en ny period av kombinatorisk innovation, där det finns stor tillgång på olika komponenter som kan kombineras eller kombineras på helt nya sätt för att skapa nya uppfinningar. Original (Schmidt E, 2014, då ordförande i Google, 'How Google Works')

I forskningslitteraturen finns många studier av kombinatoriska innovationer, till exempel (Alhusen et al., 2020). I företagsekonomi används koncept från biologi, genetik och flera andra ämnesområden. Forskare kan tala om 'ekosystemiska affärsmodeller' (Iivari M., 2016) och en organisations DNA (Bonchek, 2016). För fler forskningsreferenser se Ekosystem och affärsmodeller (Kap. 11.3).

5.2Konversationer för en resa från forskning till vetenskap

I den internationella forskningsmiljön omtalas ofta forskning som en serie kollegiala konversationer, exempel: Washington university och (Kristensson Uggla, 2019) och (Klein, 2021). Några är mer formella som i peer-reviewed artiklar medan andra är mer informella och sker vid konferenser och i det dagliga. Konversationer med en bredare krets och en intresserad allmänhet har blivit allt viktigare i det akademiska arbetet - och uppdragret. Temat 'från forskning till vetenskap' och vetenskaplighet diskuteras i Kunskapsutveckling i avhandlingar (Kap. 4.2).

Min avhandlings bidrag kan hänföras till sex delvis överlappande kategorier:

5.3.1  Teoriutveckling

5.3.2  Forskningsmetoder

5.3.3   Forskningskommunikation och Avhandlingsformat

5.3.4  Avslöjande data om bolaget och uppslagsverket NE

5.3.5  Företag och organisationer

5.3.6  Samhälle och lärande

5.3.1 Bidrag till Teoriutveckling

Mitt koncept Referensstatus (Kap. 9) är ett teoretiskt bidrag både i avhandlingens forskningfrågor om affärsmodeller och ekosystem, och till många andras forskning då det är generellt användbart. Ordet referensstatus har ett kommunikativt värde då det nästan är självförklarande och kan bli brett använt utanför Akademin.

Referensstatus bygger på begreppet 'kognitiv auktoritet' (Wilson, 1983), men är modernare och bredare. Patrick Wilson enW var bibliotekarie, filosof och informationsforskare och var verksam på Berkeley School of Information.

Referenstatus är ett generellt koncept för att att analysera affärsmodeller och ekosystem där trovärdighet är en central faktor.

I denna avhandling är konceptet utvecklat och applicerat för forskningskommunikation och de företag som producerar och säljer artikelsignerade uppslagsverk. Konceptet är också användbart för hur människor söker tillförlitlig kunskap.

Vissa koncept blir viktiga hörnstenar i ett områdes teoretiska utveckling, till exempel koncepten affärsmodell, ekosystem, socialgrupp, stress och intressentmodellen. De kollegiala konversationerna (Kap. 4.2.1) pågår under en lång period om vad som kan och bör menas med dessa begrepp och de används och fördjupas i ett stort antal studier. Konceptet Referensstatus kan bli ett mer generellt begrepp.

Mitt begrepp 'Epistemisk närhet' (Kap. 9.3.1) är en början på en teoretisk modell som kan fördjupa analyserna av en Referensstatus. Epistemisk närhet innehåller parametrar som: fysisk närhet, transparens, avsändarens tillhörighet och social närhet.

Affärsmodellers tysta gränser

Mitt koncept ' Affärsmodellers tysta gränser'' (Kap. 13) är ett bidrag till konversationen om affärsmodeller och handlar om de diffusa och oskrivna interna faktorer som omger och bidrar till att skapa en formell affärsplan. Prsonliga eller irrationella element kan vara mer avgörande för affärsmodellens utforming än den formella processen. Omvärldsfaktorer är externa faktorer.

En genomgång av ett urval av litteraturen om affärsmodeller och Business Model Innovation (BMI) (Kap. 11) visade att denna ofta handlar om formalisering av processen för att skapa affärsmodeller. Det diskuteras ramverk, processteg, resurser, marknader och produkter med mera. Forskningen är ofta riktad mot schematiska och vad man kan kalla "opersonliga" modeller. Min forskning lyfter fram vikten av de situationella faktorerna. Utmaningen är att finna en balans för att fånga både generella och situationella faktorer.

En inspirationskälla till konceptet är det som ofta kallas för 'tyst kunskap' enW och som bland annat diskuteras inom forskningsfältet Knowledge management. Hur kunde Nokias - med närmare 40% av världsmarknaden - och Ericssons 'mobila affärer' både lyckas och framför allt misslyckas?

Att ägaren av bolaget NE hittills förlorat över 600 MSEK på 'NE-projektet', oaktat alternativkostnaden, kan nog förklaras av en kombination av situationella faktor och teorierna om Socioemotional Wealth - se Bolags rätta ägare (Kap. 30.5). Familjeföretag har en annan affärslogik än tjänstemannastyrda företag.

Den normativa modellen e-Diderot för uppslagsverk

Normativa modeller är ett verktyg för att utforma nya föreställningar och ny kunskap inom ett område baserat på tidigare forskning och evidens. De är ett sätt att på ett transparent sätt kombinera vad vi anser oss veta och att testa nya riktningar.

e-Diderot är en normativ modell för uppslagsverk (Kap. 10) som anger de grundläggande kraven för ett digitalt modernt uppslagsverk baserat på signerade artiklar. Namnet är en hommage till Denis Diderot, huvudförfattare och redaktör 1700-talets ikoniska franska uppslagsverk Encyclopédie (Kap. 28.8).

"e-Diderot" (Kap. 10) bygger på transparens och 'informationsbekvämlighet'. Jag har bland annat lagt till att ett uppslagsverk måste vara fritt för att vara likvärdigt för alla.

Har man (konstruerat) en normativ modell - som här för uppslagsverk - kan man sedan jämföra denna med både vad som redan finns på marknaden och nya tjänster och produkter. Modellen e-Diderot har bidragit till att visa att uppslagsverket NE är omodernt och har samtidigt lagt en grund för uppslagsverket BiBB B i BiBB Academy. Detta är ett bidrag inom kulturvetenskap.

5.3.2 Bidrag till forskningsmetoder

Forskningslitteraturen om forskares relationen med case-företag, när dessa är få, domineras av ett narrativ hur samverkan ska etableras mellan forskare och case-företag. Mitt bidrag i den konversationen är en metod för att hantera situationer där så inte är möjligt.

Case Impact Studies är mitt namn på en metod för att belysa ett antal forskningsfrågor utan samarbete med case-företag. Vanligen ingår någon form av avsikt att påverka case-företagen och andra intressenter.

matris för fallstudier
5.1   Fallstudier och forskningsfrihet

En väsentlig fördel är att man kan formulera de frågor man anser mest relevanta och intressanta utan att behöva "förhandla" med case-företagen. Flera av mina studier av uppslagsverket NE hade varit omöjliga om jag hade haft ett samarbetsavtal med bolaget NE (Kap. 16). Bland nackdelarna är bristen på dialog med företaget, möjlighet att (öppet?) intervjua personer och få tillgång till vissa data.

Figur 5.1 illustrerar att urvalet tänkbara case-företag i en forskningsstudie kan vara mycket lågt och att tänkbart kontroversiella forskningsfrågor kanske inte är möjliga inom ramen för en sedvanlig relation med case-företagen.

Metoden Case Impact Studies är ett bidrag till forskningsmetoder och har stor potential inom bland annat företagskonomisk forskning.

5.3.3 Forskningskommunikation och avhandlingsformat

Forskningskommunikation är idag av ökande strategiskt intresse för universitet och högskolor och är en viktig del i forskningens och forskarnas uppgift. Högskolor i både Sverige och internationellt lägger stora och ökande resurser på forskningskommunikation och marknadsföring.

Avhandlingen är ett bidrag till området forskningskommunikation och ämnet 'Strategisk kommunikation'. Ökade kommunikativa möjligheter är inbyggda i avhandlingens format och design. Ett mål är att samtidigt öka läsbarheten för olika målgrupper.

Vanligen kan en avhandling sägas vara en produkt i form av en bok eller ett Pdf-dokument. En webbavhandling kan designas som en produkt men den kan också utvecklas till att bli och ses som en service (Kap. 7.3).

En webbavhandling kan göras paretooptimal (Kap. 7.4.2) - bättre för många utan att göra den sämre för andra. Ett exempel att det finns över 400 länkar i texten till Wikipedia. Att erbjuda lätt nåbar information via Wikipedia är inte samma sak som vetenskapliga citeringar men det tillför läsarvärde.

Webbavhandlingar är ett bidrag till det vetenskapliga projektet. De kan enkelt infogas i högskolebibliotekens digitala infrastruktur (Kap. 27.9).

Formatet webbavhandling möjliggör ännu en innovation: att kapitel kan finnas på en avhandlingssajt utanför den vetenskapliga kärnan. Kapitlen 100 - 102 ingår ej i avhandlingen, se Vanliga frågor (Kap. 101.7) men de blir en del i en bredare vetenskaplig konversation och forskningens dialog med andra.

I kapitlet Tre ekosystem för avhandlingar (Kap. 26) görs bland annat en jämförelse mellan avhandlingar i formaten - bok, pdf-dokument och webb. Den visar att webbavhandlingar har många fördelar framför såväl tryckta avhandlingar som dessa som Pdf-dokument.

Studien Avhandlingsformat i Sverige (Kap. 26b) visar att det är tryckta avhandlingar - undantag finns - som är det formella underlaget för disputationer i Sverige. Denna grundmodell kan nog av många synas vara omodern i vår allt mer digitala och miljömedvetna värld. Avhandlingen har som ett mål att bidra till att disputationsunderlaget blir digitalt och att en tryckt version blir ett frivilligt tillval, inte ett krav. Digitalt betyder ett pdf-dokument eller en webbavhandling.

Forskning och Visuell kommunikation

När och varför 'säger en bild mer än tusen ord? Ett barn uppspolat på en strand i Medelhavet, några arbetare på en planka enW högt upp i en skyskrapa i New York och många andra bilder, ja kanske tusentals, både fångar oss och blir byggstenar i vår världsbild. Vår tid är så visuell att många hävdar att längre texter har svårt att få läsare. Avhandlingen har över 100 Figurer och bilder (Kap. 34) I den ambitionen har denna avhandling över 100 Figurer och bilder (Kap. 34) för att stärka helheten via visuell kommunikation.

Utveckling av design och användargränssnitt

Om man anser att forskningens format (Kap. 4.4) inte har någon betydelse - "det är bara innehållet som är viktigt" - har man placerat sig i en gammaldags ringhörna där jag finns i en annan. Utmaningen är att utan att förlora stringens och vetenskaplighet utveckla forskningens format med bättre design, bättre språk och visuell kommunikation. Det är kombinationen av format och innehåll som ger fler läsare, bättre forskning och mer påverkan.

5.3.4 Avslöjande data om uppslagsverket och bolaget NE

I flera Studier om NE (Kap. 24) sammanfattas unika data som samlats in över flera år. Studierna är delvis inte reproducerbara på grund av låg och minskande transparens i uppslagsverket NE. Datamaterialet är ett empiriskt underlag och kunskapsbidrag som andra forskare kan ha nytta av.

Att mäta förändringar i någots - ett uppslagsverks - Referensstatus är inte okomplicerat. I flera studier presenteras några faktorer som kan förklara varför Referensstatusen för uppslagsverket NE minskar kraftigt. Verkligheten har tvingat bolaget att byta affärsmodell.

En longitudinell studie har dokumenterat minskande användning och inköp av NE på folkbiblioteken (Kap. 17.2). Endast - 56 (19%) av 290 enligt senast tillgängliga data. Uppslagsverkets Referensstatus minskar mer än vad biblioteksinköpen anger då detta endast är en av tjänsterna i ett större paket (Kap. 12.7).

Ordmodell versus Användarmodell

2016 publicerade jag Sveriges första forskningsstudie som Jämför NE och svenska Wikipedia (Kap. 19). Studien inleds med en problematisering av HUR man kan jämföra uppslagsverk och skiljer också mellan faktorer som man av olika skäl kan välja att inkludera eller exkludera. Tidigare svenska och internationella jämförelser - till exempel mellan Encyclopedia Britannica och engelska Wikipedia - som har använt vad jag kallar en "Ordmodell" där några experter jämfört "sakligheten" i några få enskilda uppslagsord i uppslagsverken. Min studie är bredare och bygger på en 'Användarmodell' där sakligheten är en av parametrarna.

En liknade forskningsdesign har inte tidigare gjorts vare sig i Sverige eller internationellt och är ett nytt sätt att jämföra uppslagsverk. Studiens metodik är generellt användbar.

Studien visade att Wikipedia är en väsentligt mer användbar och dessutom mer trovärdig tjänst än betaltjänsten NE. Jag förväntar att ett liknande resultat hade uppnåtts om jag hade jämfört engelska Wikipedia med betaltjänsten Encyclopedia Britannica.

I studien Vem skriver i NE (Kap. 21) visas att cirka 90% av de nya uppslagsorden i NE numer skrivs av den egna redaktionen och inte av externa experter.

I kapitlet NE och marknadsföringslagen (Kap. 15) framförs och visas att bolaget NE i sin reklam för uppslagsverket bryter mot Marknadsföringsslagen. 2020 anmälde jag bolaget NE till Konsumentombudsmannen för vilseledande marknadsföring. Det huvudsakliga syftet med anmälan var att få en extern utvärdering av NE:s marknadsföring.

Bolaget NE:s finansiella historia

Genom att studera bolaget NE:s finansiella historia sedan 1994 då Tönnesson-gruppen (Kap. 16.4) förvärvade NE till idag har det varit möjligt att följa bolagets skiftande affärsmodeller över en lång tid. Studien visar också att koncernen ändrade sin redovisningsprincip för utvecklingskostnader när resultaten försämrades och att man genom en serie namn- och bolagsbyten gjort det mycket svårt att se att förvärvet av Bra Böcker AB, som innehöll uppslagsverket NE, per 2020 kostat koncernen cirka 600 miljoner kronor. Historieskrivningen i uppslagsverket NE om sitt eget bolags historia är, vilket visas, felaktig och missvisande.

5.3.5 Företag och organisationer

Avhandlingen är skriven av en person med flera decenniers praktisk erfarenhet av strategifrågor inom ett stort antal branscher och som dessutom, idag på deltid, driver rådgivning, företag (bland annat inom storytelling) och projekt.

Coronakrisen och andra kriser - idag också det 'Rysk-europeiska kriget' - tvingar fram nya strategier och affärsmodeller i ett stort antal verksamheter. Många affärsmodeller kommer att baseras på vad några få personer med stort inflytande "tror" om framtiden. En ökad medvetenhet om Affärsmodellers tysta gränser (Kap. 13) kan i många verksamheter bli avgörande för framgång eller en resa med röda siffror.

Det jag kallar 'Koncernmiljö' handlar om vem som är ett bolags "bästa" ägare. I Bolags rätta ägare (Kap. 30) diskuteras frågan i ett nerifrån-och-upp perspektiv till skillnad från det vanliga motsatta perspektivet. Är det idealiskt för ett bolag som säljer uppslagsverk och utbildning till skolelever, att ingå i en koncern vars största investering de senaste åren är produktion och försäljning av sprit? Hade Volvo, IKEA eller H&M kunnat äga dotterbolag som säljer sprit? Och som NE:s ägare lobba för gårdsförsäljning av sprit?

Kapitlet lyfter också fram forskningen om Socioemotional Wealth (SEW) (Kap. 25.5) som ger rimliga förklaringar till hur familjeföretag tänker, och agerar i krislägen.

5.3.6 Samhälle och lärande

Utvecklingen i USA och flera andra länder har närmast brutalt påmint oss om att trovärdig kunskap ofta är en fråga om Referensstatus och makt. Som om detta inte var nog har Rysslands angreppskrig mot Ukraina verkligen brutalt exponerat lögnernas räckvidd. Detta gör frågan om hur trovärdighet i olika former och medium skapas och upprätthålls viktig. Uppslagsverk är en bärare av förväntat trovärdig kunskap vilket gör avhandlingsfrågorna relevanta inte bara för företagsekonomer utan för många - Ekosystem för forskningskommunikation (Kap. 25).

Forskningsbidrag utanför akademins värld kräver anpassad kommunikation och en fördel med avhandlingens webbformat är att det är lätt nåbart för i princip alla. Att avhandlingen är är på svenska när drygt 90% av alla avhandlingar i Sverige publiceras på engelska stärker en bredare kommunikation i Sverige.

5.4Vidare forskning och utveckling

Avhandlingens begränsningar

Det vore i huvudsak överflödigt att i avhandlingen referera den forskningslitteratur som generellt beskriver att digitalisering, ny kommunikationsteknologi och webbifiering har medfört radikalt nya villkor för många verksamheter.

Litteraturen om Ekosystem och affärsmodeller (Kap. 11) är så omfattande att det krävdes en urvalsstrategi. Denna baseras på att ta med ett satisfierande antal referenser snarare än ett maximerande antal. Urvalet är både 'objektivt' och subjektivt. Referenser är delvis en stillbild av ett aldrig sinande flöde.

Vidare forskning

Att fånga läsare och läsarnas intresse blir allt viktigare när mångas uppmärksamhetstid - "attention span" - är kort och kraven på forskningens samhällsnytta ökar. Vilka förändringskrafter kommer att driva en "paradigmexpansion"? Begreppet antyder att något tillkommer snarare än att något ersätts. Webbavhandlingar är ett format som inte blir disruptivt enW - i (Clayton Christensens, 1997ꜜ) mening - utan öppnar upp nya möjligheter. Vidare forskning inom detta fält blir en kombination av utveckling av formatet Webbavhandlingar (Kap. 7) och ett möjligt Ekosystem för webbavhandlingar (Kap. 27).

Många nya teknologier har tidiga applikationer som ofta har likheter med tidigare teknologier, ett framstegens tillbakablickande (Kap. 10.5). Det tar lite tid innan de nya teknologiernas potential upptäcks och används i skala. Ett exempel är att SMS-tjänsten inte alls kom till för hur den idag används, den var en intern teknisk kommunikationskanal. Webbformatet för avhandlingar finner nog efterhand sina former. Ett test och exempel är kapitlen 100 - 102. Som beskrivs i Vanliga frågor (Kap. 101.7) kan en avhandlingsajt innehålla såväl själva avhandlingen som kommentarer, vanliga frågor och en blogg.

Metoden Case Impact Studies (Kap. 8) kan - och kanske måste - användas i många situationer där önskemål om ökad relevans och mer kontroversiella forskningsfrågor är nödvändiga. Fler konkreta studier skulle öka metodens erfarenhetsbas. Behovet av djärvare forskning om den globala miljöomställningen är ett av flera exempel på användningsområden.

Konceptet Referensstatus (Kap. 9) har en möjlig framtid både i de allmänna samtalen och inom många forskningsområden. Det vore intressant att få mer kunskap om hur den förändras i olika sammanhang.

Vidare utveckling

Det talas och forskas alltmer om "det entreprenöriella universitetet" vilket kräver fler forskare som är intresserade av entreprenörskap och ökad acceptans inom högskolevärlden för att kombinera forskning och entreprenörskap. Ett exempel är Chalmers ...

På Chalmers är entreprenöriellt tänkande en viktig del av allt vi gör. För oss innebär det någonting mer. Det innebär öppenhet, medskapande och flexibilitet. Det innebär att tackla verkliga problem, testa nya djärva idéer och göra skillnad för världen. Chalmers hemsida hämtat 2021.09.01

Avhandlingen har bidragit till etableringen av BiBB AcademyB och uppslagsverket BiBB. Sedan mars 2020 har jag ett officiellt samarbete med LU Innovation - en organisation inom Lunds universitet för att främja kommersialisering av forskning - för att kommersialisera uppslagsverket BiBB.

Avhandlingen har också bidragit till att jag arbetar med ett projekt för att bidra till framväxten av ett Ekosystem för webbavhandlingar (Kap. 27) och på sikt kanske annan webb-baserad forskning. Hur detta utvecklas i framtiden ligger utanför avhandlingen men kan följas på BiBB Academy

Publicerades: augusti 2018.   
Uppdaterad: 2 juli 2022

Kunskapsutveckling i avhandlingar ← 4
Avhandlingens bidrag
→ 6 ForskningsmetoderIngår i Johan Schlasbergs avhandling
'Ekosystem för uppslagsverk, forskningskommunikation och avhandlingar'

12 kommentarer.  Din är välkommen.   Om delning av en sida i avhandlingen (Kap. 1.6).

Innehållsförteckning med alla underrubriker finns på - webbavhandling.se/innehall/