Avhandlingsformat i Sverige

27.1 Avhandlingar i formaten Bok, Pdf-dokument och Webb kan beskrivas som Tre ekosystem för avhandlingar (Kap. 26). Alla med sin egen historia.

I detta kapitel redovisas vilka formatregler som gäller vid disputationer på högskolor och universitet i Sverige. Resultatet redovisas i en tabell↓ Studien är kopplad till forskningsfrågan om webbavhandlingar (Kap. 2.2).

Studien har utöver faktaredovisningen som mål att bidra till en förändring av traditionen för avhandlingsformat i riktning mot ökad digitalisering och webbifiering i formatet Webbavhandlingar (Kap. 7).

27.2  Aktuella avhandlingsregler

I augusti 2020 inleddes en studie av de formella reglerna för en avhandlings format vid en disputation på svenska universitet och högskolor. Resultatet omfattar en majoritet av landets institutioner. Kraven inhämtades på högskolornas hemsidor och ett tjugotal kontaktades därefter för eventuella kommentarer.

Datainsamlingen har en huvudfråga och en uppföljningsfråga.

  1. Vilket är det formella underlaget vid en disputation på er institution / högskola?
  2. Finns det någon diskussion på er institution, i forskarnämnden,
    i fakultetsstyrelsen eller i annan beslutsfattande enhet om att enbart kräva ett digitalt underlag vid en disputation?

27.3 Resultat i tabellformat

Tabellen presenterar data för formella krav på avhandlingars format vid en disputation på en majoritet av landets institutioner. Länkar till formella regler och kontaktpersoner anges för verifikation och kontakt.

På många institutioner är reglerna för avhandlingar beslutade på en högre nivå, t ex på fakultetsnivå och gäller för alla fakultetens institutioner. I många fall omfattar reglerna en hel högskola vilket medför att tabelldata de facto omfattar väsentligt fler institutioner än de som här anges. Ett urvalskriterium är medlemmar i Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA) som lagrar avhandlingar som Pdf-dokument.

Förklaring: "Tryckkrav" anger krav på en tryckt avhandling för disputationen. (Pdf) indikerar att reglerna här finns nåbara som en Pdf. "Datum" är dokumentets beslutsdatum. Då länkar nedan ändras kan fel förekomma mellan uppdateringarna. "Link" är en länk till institutionens sida om forskarutbildning. Namnet är en där angiven kontaktperson. (H) = högskola.
✥ = kravet på tryckta avhandlingar gäller hela lärosätet.

Högskola Institution/område Tryckkrav Datum Kontaktpersoner
Mouse over
Blekinge Tekn. (H) Datalogi Ja (www) 2020 Karin Svahnberg Link
Borås (H) Bibl.- och info.vetenskap Ja (Pdf) 2020 Gustaf Nelhans Link
Chalmers (H) Elektroteknik Ja (www) 2020 Tommy Bothin Link
Dalarna (H) Utbildning och lärande Ja (Pdf) ✥ 2019 Märet Brunnstedt Link
Försvarshögskolan Krigsvetenskap ??(Pdf) 2018 Ingvar Sjöblom Link
GIH (H) Arbetsfysiologi Ja (Pdf) 2019 Johan Liedström Link
Högskolan Väst Hälsovetenskap Ja (Pdf) 2020 Åse Boman Link
Göteborg (U) Företagsekonomi Ja 2018 Stefan Sjögren Link
Göteborg (U) Historia Ja (Pdf) 2018 Lars Hermanson Link
Karlstad (U) Datavetenskap Ja (Pdf) 2018 Johan Eklund Link
Karolinska institutet Kliniska vetenskaper Ja (www) 2020 Håkan Wallén Link
Linköping (U) Utbildningsvetenskap Ja (Pdf) 2019 Helena Loborg Link
Luleå Tekniska U. Civilingenjör Ja (www) 2020 Ann-Sofie Forslund Link
Lund (U) EHL Företagsekonomi Ja (Pdf) ✥ 2018 Merle Jacob Link
Linnéuniversitet Företagsekonomi Ja (Pdf) 2017 Daniel Ericsson Link
Malmö (U) Hälsa och samhälle Ja (pdf) 2019 Maria Dahlberg Link
Mittuniversitet Humanvetenskap Ja (www) ✥ ? Maria Evans Link
Mälardalen (H) Industriell ekonomi Ja (?) ?? Lucia Crevani Link
Skövde (H) Systembiologi Ja (Pdf) 2015 Birgitta Lindström Link
SLU (U) Ekonomi Ja (Pdf) ✥ 2020 G. Manevska Tasevska Link
Stockholm (U) Företagsekonomi Ja (www) 2015 Svante Schriber Link
Södertörn (H) Samhällsvetenskaper Ja (Pdf) 2014 Mats Bergman Link
Umeå (U) Företagsekonomi Nej (www) 2020 Jörgen Hellströn Link
Umeå (U) Idé- och samhällsstudier Ja (Pdf) 2012 Peter Lindström Link
Uppsala (U) Biokemi Ja (Pdf) 2014 Ann Magnuson Link
[2020.08.11] Summa: 24 Ja (≈95%) (n=25)

27.4 Sammanfattning av tabelldata

Resultat: Cirka 95% av Sveriges högskolor har 2020 krav på en tryckt avhandling som underlag vid en disputation.

En övergång till ett digitalt format har inte, med få undantag, diskuterats i relevanta beslutsfora.

Hittills har jag endast funnit ett universitet där man disputerar på ett digitalt underlag. Många dokument är oförändrade sedan flera år.

Du som har skrivit en doktorsavhandling kommer att disputera på den version som du lägger in i DiVA ... Umeå Universitet (Pdf)

Dock krävs i Umeå att tre tryckta exemplar av avhandlingen lämnas till universitetsbiblioteket senast på spikningsdagen.

Resultat 2: Av de svar som hittills inkommit från institutioner och doktorandråd framkommer att frågan om att ta bort kravet att trycka avhandlingar och ersätta detta med digitala format inte behandlats i forskarnämnder eller annat beslutsorgan.

Drivkrafterna för att ändra formaliakraven från tryck till digitala webbformat är svaga. De är uppenbart svaga då en förändring knappast ens formulerats som en fråga eller diskuterats i beslutsfattande fora såvitt jag känner till. En traditionens långa historia och makt över den mentala kartan även när omvärlden förändrats. Reglerna behöver uppgraderas till vår tid. Det är inte osannolikt att digital kompetens och praxis snart blir en del i kraven för en (fortsatt) ackreditering B - till exempel av Ekonomihögskolan i Lund.

Det är en väsentlig skillnad på att disputera på en tryckt bok och ett digitalt underlag vare sig detta är en Pdf eller en webbavhandling. Kommer en del högskolor att acceptera en Pdf som disputationsunderlag i ett första steg och sedan en webbavhandling eller kommer man att acceptera bägge formaten?

Bortsett från underlaget för själva disputationen är det en väsentlig skillnad mellan en avhandlingsbok och en Pdf å ena sidan och en webbavhandling-som-en-service å den andra. Som inom många andra områden kommer de äldre formaten att finnas kvar länge. Nyckelorden är parallellitet och valfrihet.

27.5 Externa kommentarer till studien och aktuell praxis

Kommentarer är välkomna. Se fler Kommentarer (Kap. 100) om avhandlingen, dess impact och avhandlingsprocessen.

 2  Frågan är verkligen intressant.   // Fredrik Tell, professor i Företagsekonomi i Uppsala, ordförande i Föreningen Företagsekonomi i Sverige (FEKIS) 2020. (2020.09)

 1  Ja det förblir en gåta för mig också varför man måste trycka upp massor av avhandlingar i pappersform.  // Professor, Chalmers (2020.06)

27.6Ja, men ... frågor och invändningar om webbavhandlingar

Det är normalt och rimligt att nya idéer möts av frågor, stora och små. Flera av dessa presenteras och kommenteras i Webbavhandlingar (Kap. 7.11).

Varia och andras publicerade synpunkter på tryckta avhandlingar

Ganska många har berättat vad de gör med tryckta avhandlingar och inte så få har ställt frågan om varför "vi" egentligen trycker (så många) avhandlingar?

I Uppsala studentkårs tidning Ergo (2019) diskuteras att det trycks för många avhandlingar. Det publiceras enligt SCB cirka 3.000 avhandlingar per år i Sverige. Kostnaden kan uppskattas till cirka 100 MSEK per år.

Publicerades: augusti 2020.   
Uppdaterad senast: 21 april 2022

Tre ekosystem för avhandlingar ← 26
Avhandlingformat i Sverige
→ 28 Uppslagsverk: historia och framtid12 kommentarer.  Din är välkommen.   Om delning av en sida i avhandlingen (Kap. 1.3).

Innehållsförteckning med alla underrubriker finns på - webbavhandling.se/innehall/