Avhandling i företagsekonomi


Avhandlingsformat vid disputationer

Tryckta avhandlingar kommer inom några år att tillhöra samma kategori som tryckta telefonkataloger. Det normala i Sverige idag är att en avhandling skrivs i Word, sparas som en Pdf, trycks i ett fåtal exemplar och läses av få. Formellt är det den tryckta avhandlingen som är underlaget vid en disputation. Varför?

F orskningsfrågor: Är det ett intressant - och stort - steg för universitet och högskolor att acceptera ett digitalt underlag vid en disputation istället för en tryckt bok?

Resultat:
Cirka 95% av Sveriges högskolor har medio 2020 krav på en tryckt avhandling som underlag vid en disputation.

Frågan om att ersätta det med ett digitalt format har med få undantag inte diskuterats i relevanta beslutsfora.

27.2  Regler för underlag vid en disputation

Studien är kopplad till min forskningsfråga (nr. 4) om webbavhandlingar.
I augusti 2020 gjordes en studie av de formella reglerna för en avhandlings format vid en disputation på svenska universitet och högskolor. Studiens resultat omfattar troligen en majoritet av landets institutioner. Resultatet finns i tabellformat - med länkad källinformation - längre ner på denna sida.

De formella kraven för en disputation inhämtades på högskolornas hemsida. Därefter kontaktades högskolorna för eventuella kommentarer.

Datainsamlingen har två huvudfrågor.

 1. Vilket är det formella underlaget vid en disputation på er institution / högskola?
 2. Finns det någon diskussion på er institution, i forskarnämnden, i fakultetsstyrelsen eller i annan beslutsfattande enhet om att enbart kräva ett digitalt underlag vid en disputation?

Synpunkter på frågan om formatet av underlaget för avhandlingar mottages gärna. Ingen citeras utan accept. Andra institutioner och personer än de kontaktade är välkomna att svara på frågorna.

Resultaten kommer efterhand att följas upp med förslag till lärosätena, doktorandråden och enskilda forskare att "Frågan" tas upp till diskussion i lämpliga fora. Om 'Impact av forskning'. Se också Aktiviteter för förändring nedan.


27.3  Tre ekosystem för avhandlingar: Böcker, Pdf och webb

Man kan betrakta böcker, Pdf och webbsidor som tre olika ekosystem där många delar ska utvecklas och samverka för optimal funktionalitet och nytta.

Gemensamt för dessa och andra ekosystem är att de tar tid att utveckla och involverar många aktörer. Här diskuteras hur dessa tre ekosystem ser ut i den akademiska världen.

Det finns betydande problem i alla tre ekosystemen.
Tryckta avhandlingar är allt mindre relevanta. Pdf-formatet har ett flertal välkända användarproblem. Webbavhandlingar är relativt oprövat.

Ekosystemet Böcker:  Tryckpressen revolutionerade boken och världen. Idag kan unika böcker via Print-on-Demandexternal link enW snabbt produceras i såväl enstaka som stora upplagor. Ett sätt att kategorisera böcker är att göra detta efter användarsituationer. 'Pocketböcker' och 'Coffee table books' är bra exempel. 'Avhandlingsböcker' har aldrig varit storsäljare och hamnar oftare på vindar och i källare än på rea. Författaren Göran Greider berättade i DN (2020.07.24) att han gräver ner avhandlingar i trädgårdenexternal link. Kanske en form av cirkularitet:-)

I Sverige trycks avhandlingar i 20-100 exemplar. Tendensen är sjunkande upplagor och minskad användning. De huvudsakliga användningsområdena är arkivering på bibliotek och lokala institutioner och som underlag vid en disputation enligt regelverket på nästan alla institutioner och högskolor.


Digitala avhandlingar finns i två grundformat.
Det ena är formatet Pdf som idag används närmast synonymt för 'digitala avhandlingar'. En sådan avhandling börjar ofta med ett dokument i Word.

Den andra grundformen - som jag kallar för 'Webbavhandlingar' - bygger på webbteknologier. En sådan avhandling skrivs i ett digitalt publiceringssystem eller kodas på annat sätt. Huvudspråket i en webbavhandling heter HTMLexternal link svW.

Ekosystemet Pdf:  Formatet Pdfexternal link enW skapades 1993 av det amerikanska företaget Adobe och blev en öppen standard 2008. Det finns en internationell organisation - Pdf Associationexternal link - för att utveckla och marknadsföra Pdf-formaten. Det finns flera varav PDF/A är för långvarig arkivering. Flertalet aktörer från producenter till läsare kan hantera detta integrerade och etablerade ekosystem.

I den akademiska världen har det under de senaste 10-15 åren skapats flera tjänster för gemensam arkivering och sökning av avhandlingar och andra forskningsresultat. Ett exempel från Sverige är det Digitala vetenskapliga arkivet (DiVA)external link med cirka 50 medlemmar, huvudsakligen högskolor och universitet.

Pdf-formatet är inte skapat för att vara ett programspråk för webben utan är i första hand ett standardiserat underlag för tryckning. Se Adobes beskrivning av Pdfexternal link. Pdf-formatet har accepterats relativt snabbt i den akademiska världen men tillräcklig uppmärksamhet har inte ägnats åt Pdf-formatets betydande svagheter och problem vid läsning och användning i digitala miljöer.

I artikeln 'PDF: Still Unfit for Human Consumption, 20 Years Later' (Nielsen J.external link) - som är en välkänd expert inom användarfrågor - sägs bland annat

PDFs are typically large masses of text and images. The format is intended and optimized for print. It’s inherently inaccessible, unpleasant to read, and cumbersome to navigate online. Neither time nor changes in user behavior have softened our evidence-based stance on this subject. Even 20 years later, PDFs are still unfit for human consumption in the digital space. Do not use PDFs to present digital content that could and should otherwise be a web page. (Nielsen J., 2020 ref+)

En Pdf är en container

En avhandling i Pdf-format är en linjär berättelse med samma kapitelordning som en tryckt avhandling. Detta är en naturlig följd av att den, i detta sammanhang, nästan alltid är ett tryckunderlag.

En Pdf-fil kan självklart ha både interna och externa länkar, men varje ändring kräver att läsaren har tillgång till hela den senaste Pdf-filen. En Pdf är en container, där ändringar i innehållet kräver en ny container.

Även om eventuella Javascript i en Pdf-fil inte ska kunna kompromettera det egna systemet tvekar eller avstår många från att ladda ner Pdf-filer på grund av säkerhetsaspekter. Jämfört med kapitel i en webbläsare är en avhandling i Pdf-format ett stort dokument. En Pdf-avhandling lämpar sig mycket dåligt för läsning och navigering i mobiler vilket är en allt vanligare användarsituation.

Ekosystemet Webb:  Här finns ett globalt ekosystem men det är i princip ännu outvecklat för hantering av avhandlingar i webbformat. Snabb utveckling kan förväntas när dynamiken väl kommer igång.

Lagring och tillgänglighet. På ett likartat sätt som avhandlingar i Pdf-format lagras idag kan man tänka sig att ett gemensamt "bibliotekssystem", eller flera, lagrar webbavhandlingar. En sökning via Google på söktermen "archiving of websites" gav den 29 november 2019 23.000 träffar och den 23 juli 2020 61.200 träffar. Se omfattande internationell lista på Web archiving initiatives enW external link

Ett exempel på lagring av site är EU Web archiveexternal link som lagrar officiell EU information.

More and more EU information is only made available on the web. However, web content often has a short lifespan and web technologies evolve quickly. So this information is at risk of getting lost, e.g. when websites are substantially changed or taken offline. Web archiving is the process of collecting websites to ensure that the information is preserved in an archive for future researchers, historians, and the public. (Ibid.)

De svenska universitetsbiblioteken (eller någon annan) kommer inom en nära framtid att erbjuda smart arkivering av webbavhandlingar.

Tidskriften Archives and Records hade 2016 (vol. 27 no 1.) ett temanummer som hette 'Born Digital'. Utgångspunkten är hur digital teknologi helt förändrat vilka data man arkiverar och hur. Förändringen återges i ett uttryck av (Terry Cook, 2007)

"We have paper minds
trying to cope with electronic realities."

Även om temanumret har fokus på andra ämnen än lagring och hantering av webbavhandlingar är det en titel som passar även för dessa.

Frågor om lagring och tillgänglighet till forskningsdata är fokus för konsortiet SND - Svensk nationell datatjänstexternal link. Lunds universitet är en av medlemmarna i denna forskningsinfrastruktur. Det är möjligt att SND är en framtida smart lagringsplats för webbavhandlingar.

I utredningen 'Plikten under lupp!' (Konstenius, 2017) görs en genomgång av den svenska pliktlagstiftningen för elektroniskt och tryckt material. Utredningen anför att lagstiftningen behöver revideras på grund av det förändrade medielandskapet. En intressant punkt i relation till webbavhandlingar är nedanstående stycke

4.2.2. Avgränsade publikationer blir till komplexa strukturer
Många utgivare publicerar e-medier både som komplement till den fysiska utgivningen och som ersättning för denna. En e-publikation kan innehållsmässigt och till sin struktur motsvara en fysisk utgivning. Innehållet i en fysisk tidning kan till exempel parallellt publiceras på webben som en Pdf.
I allt högre grad väljer dock publicister att frigöra sig från den statiska publikationsformen och i stället skapa en sammanlänkad väv av text, bild, ljud och video. Detta sätt att publicera ökar möjligheten att skräddarsy informationen och gör den lättare att uppdatera. (Ibid. s. 9)

27.4  Format för avhandlingar - faktorer och perspektiv

Vilka faktorer och perspektiv bör vara avgörande för i vilka format avhandlingar accepteras? Formaten Bok, Pdf och Webb har alla för- och nackdelar.

Det vetenskapliga perspektivet och användarperspektivet är de centrala frågorna. I den akademiska världen har användarperspektivet hittills haft en alltför liten tyngd.

 1. Vetenskaplig kontrollmöjlighet:
  Böcker är sämst på grund av större svårigheter att verifiera referenser. Liten upplaga och begränsad transportbarhet - till skillnad från en Pdf. Webbavhandlingar - som en service (Kap. 7) - är bäst för flertalet läsare. Betalväggar för att läsa vetenskapliga utgör ett väsentligt hinder för personer utanför högskolevärlden.
 2. Design och innehållspresentation:
  Sämst i böcker och Pdf. Webbmiljön erbjuder mycket stora möjligheter till design av text, bilder, ljud och andra "rich media".
 3. Läsbarhet:
  Bäst i webbavhandlingar med datorstödd service som automatisk översättning, intern och extern navigering - inklusive för intresserade med nedsatt hörsel och syn. Sämst i Pdf. En grupp kommer troligen att föredra bokformatet.
 4. Produktion:
  Böcker är dyrast att producera. Pdf är idag enklast att producera. Det krävs ett fritt Content Management System (Kap. 7) för webbavhandlingar.
 5. Arkivering och hantering:
  I särklass dyrast för böcker, ungefär likvärdigt för Pdf och Webb.
 6. Impact i forskarvärlden:
  Idag är Pdf bäst. Det finns såväl en kommersiell som en akademisk infrastruktur för Pdf-hantering. Böcker och Pdf är mer etablerade läsformat än en webbsajt.
 7. Användar- och läsaranalys:
  Man kan enkelt se hur många som köpt en bok eller anta att antalet läsare av en tryckt avhandling begränsas av antalet tryckta 'avhandlingsböcker'. För en avhandling i Pdf-format - eller artiklar i vetenskapliga digitala tidskrifter - finns goda möjligheter att mäta och se antalet nerladdningar. För Pdf-formatet finns en infrastruktur som i den akademiska världen med citeringar med mera som idag saknas för formatet webbavhandlingar. I bägge fallen kan man (till exempel författaren) inte få uppgift om vilka sidor som lästs.

  I en webbavhandling finns helt andra möjligheter att se vad som läses och hur med mera. Ett verktyg som Google Analytics - som jag använder på denna sajt - är ett av flera sätt att se vad besökare egentligen gör. Man kan också via ett 'Customer journey' verktyg få information om i vilken ordning en avhandling läses.

  Slutsatsen är att en webbavhandling på sikt kan kopplas samman med kraftfulla verktyg för både förbättring av forskningen och dess kommunikation.

 8. Impact till en bredare intressentgrupp:
  Webb är bäst. Tryckta avhandlingar har mycket begränsad spridning. Pdf är för stora dokument och har relativt låg användbarhet (UX).
 9. Intresserad allmänhet:
  Webb är bäst. Mycket få personer läser en avhandling vare sig i bokformat eller som Pdf. Några sidor i webbavhandlingar kan hittas via sökmotorer. Möjlighet till spridning via sociala media.

Med risk att övervärdera värdet av webbavhandlingar kan man argumentera för att den sjunkande trenden för tryckta avhandlingar kommer att fortsätta. Pdf kommer i en övergångsperiod att få ökad formell betydelse. Webbavhandlingar blir mer vanliga i takt med att komponenterna i det ekosystemet utvecklas och slår igenom.

27.5  Drivkrafter för förändring av regelsystemet för avhandlingsformat

Då flertalet avhandlingar redan finns som en Pdf är de praktiska problemen kring en övergång från tryck till Pdf ganska ringa. Tvärtom sparas kostnader för tryck, hantering och lagring. En Pdf är mer miljövänlig och ledtiderna kortas. Men det finns andra aspekter ...

 1. Tradition - Tradition - Tradition

  Tryckta avhandlingar har en lång tradition och det finns nog de som anser att en tryckt avhandling av detta skäl har ett egenvärde även i framtiden.

  På Uppsala universitet digitaliserasexternal link nu många av de nästan 14.000 avhandlingar som publicerades där mellan 1602 och 1855.

 2. Symbolvärde

  En bok har ett symbolvärde för många författare och institutioner. Det är något substantiellt att ha en avhandling i bokyllan eller ge den till vänner. Att fysiskt spika en avhandling är en symbol för en färdig avhandling, en symbolhandling som dock kan finnas kvar även med nya avhandlingsformat.

 3. Läsmodell och spridning

  En del personer uppskattar att bläddra, läsa och anteckna i en tryckt avhandling.

 4. Nya formella regler krävs

  Regelverken på landets högskolor och universitet för avhandlingars format vid en disputation måste ändras.

Om man accepterar en Pdf som det formella underlaget är det ett stort - och intressant - steg att acceptera en webbavhandling? (Kap. 7)

Det finns många tecken på tryckta avhandlingars minskande betydelse. Kraven på antal tryckta exemplar har minskat de senaste åren - på EHL är det idag 20, (EHL, 2018), tidigare 100 - och det praktiska värdet av Pdf-formatet har ökat. Förändringen har skett i många små steg och har troligen av berörda uppfattats som okontroversiella och positiva.

Att en avhandling formellt baseras på ett digitalt underlag är således ett ringa praktiskt problem men kräver ett formellt beslut i varje relevant beslutsforum som anger reglerna för att examinera forskare. Formatfrågan är inte reglerad i Högskoleförordningen utan beslutas oftast på fakultets- eller institutionsnivå, ibland på högre nivå.

Vilka är argumenten för institutioner, fakulteter och högskolor att fortsätta att kräva att avhandlingar ska tryckas? Hur balanserar "dessa" mot andra argument?

Det är troligen få forskarnämnder (eller relevanta beslutsfora) som direkt har haft att ta ställning till frågan om den tryckta avhandlingens avskaffande som formell bärare av avhandlingen och ersätta denna med ett digitalt format.

Drivkrafterna för att ändra formaliakraven från tryck till digitalt har varit svaga. Min studie av avhandlingsreglerna gjordes bland annat för att aktualisera (Kap. 16) en sådan diskussion.

Coronakrisen fick alla högskolor att i rekordfart övergå till undervisning via streamad video, Zoom och andra digitala tjänster. Det är möjligt att samma kris kan komma att påverka kraven på disputationens underlag.

Hypotetiskt kan ett beslutsforum komma att acceptera såväl tryckta som digitala avhandlingar vid en disputation. Min tro är att ett sådant beslut är en kompromiss och en övergångsmodell mot en enbart digital modell.

Universitetsbibliotekens roll
Hur dessa kommer att kunna och vilja hantera en övergång från i huvudsak tryckta avhandlingar till digitala format är en intressant och viktig fråga. Ett antal specialiser i DiVA har tillfrågats om sin syn på hantering av webbavhandlingar.

Universitetsbiblioteken har de senaste 20 åren både genomfört stora förändringar i hur deras fysiska rum används och hur de hanterar digitala flöden. De har en betydande förändringserfarenhet. Att enbart hantera digitala avhandlingar förefaller därför som en mindre förändring inklusive den utvidgade lagringen och organisationen av webbavhandlingar.

Varia och andras publicerade synpunkter på tryckta avhandlingar

Ganska många har berättat vad de gör med tryckta avhandlingar och inte så få har ställt frågan om varför "vi" egentligen trycker (så många) avhandlingar?

I Uppsala studentkårs tidning Ergo (2019) diskuteras att det trycks för många avhandlingarexternal link.

27.6Avhandlingars "findability"

Det normala är att knappt 10 personer har läst en avhandling innan den försvaras offentligt och inte särskilt många därefter heller enligt 'Return to Meaning' (Alvesson et al., 2017). Volymen av avhandlingar växer kraftigt och det är få (nya) forskare som når en publik utanför en snäv cirkel trots att avhandlingarna i form av Pdf-filer är sökbara i olika arkiv.

En webbavhandling kan, om man så vill, redan i sin tillkomstfas nå och få feedback från betydligt fler personer än en vanlig avhandling. Detta är med stor sannolikhet kvalitetshöjande. Det skärper såväl tänkandet som skrivandet att veta att många kan ta del av ens texter redan innan avhandlingen är "färdig".

Google analytics och Search Engine Optimization (SEO)

Varje sida på denna sajt - och flertalet andra sajter - har en unik "tracking code" som gör det möjligt att få information om besökta sidor och andra uppgifter. Man kan också i realtid följa vad en besökare gör. Det finns speciella prgram man kan installer för att följa "the customer journey", någon sådant finns ej här. Besöksinformationen ger feedback både om vilka sidor besökarna finner mest intressanta och indikerar något om omfattningen av kännedom om projektet och enskilda studier. Statistiken har bidragit till att förbättra sajten.

För att en sida ska synas rimligt "högt upp" vis en Google-sökning krävs att man följer ett antal kriterier. En sidas kvalitet är viktigt. Man bör vara medveten om att läsbarheten i mobiltelefoner är en central del i deras urvalsalgoritm.

Data om krav på tryckta avhandlingar vid en disputation

Här listas data om formella krav på tryckning av avhandlingar vid ett större antal svenska högskolor och institutioner. Länk finns till respektives öppet publicerade formella regler - en hemsida eller en Pdf. Uppgifter inhämtade via webben och länkar och kontaktpersoner anges för verifikation..

27.7 Regler för underlag vid disputationer i Sverige

Tabellen presenterar data för en majoritet av landets institutioner vilket ger en statistisk bra bas. På många institutioner är reglerna för avhandlingar beslutade på en högre nivå, t ex på fakultetsnivå och gäller för alla fakultetens institutioner. I många fall omfattar tryckreglerna hela högskolan. Detta medför att dessa tabelldata omfattar många fler institutioner än de som här refereras. Ett av urvalskriterierna är ett antal medlemmar i Digitala Vetenskapliga Arkivetexternal link (DiVA) som lagrar avhandlingar i Pdf-format. Viss övervikt mot ämnet Företagsekonomi då det är mitt avhandlingsområde.

Förklaring: "Tryckkrav" anger krav på en tryckt avhandling för disputationen. (Pdf) indikerar att reglerna här finns nåbara som en Pdf. "Datum" är dokumentets beslutsdatum. Då länkar nedan ändras kan fel förekomma mellan uppdateringarna. "Webb" är en länk till institutionens sida om forskarutbildning. Namnet är en där angiven kontaktperson.
✥ = kravet på tryckta avhandlingar gäller hela lärosätet.

Högskola Institution/område Tryckkrav Datum Kontaktpersoner
Mouse over
Blekinge Tekn. (H) Datalogi Ja (www) 2020 Karin Svahnberg Webb
Borås (H) Bibl.- och info.vetenskap Ja (Pdf) 2020 Gustaf Nelhans Webb
Chalmers (H) Elektroteknik Ja (www) 2020 Tommy Bothin Webb
Dalarna (H) Utbildning och lärande Ja (Pdf) ✥ 2019 Märet Brunnstedt Webb
Försvarshögskolan Krigsvetenskap ??(Pdf) 2018 Ingvar Sjöblom Webb
GIH (H) Arbetsfysiologi Ja (Pdf) 2019 Johan Liedström Webb
Högskolan Väst Hälsovetenskap Ja (Pdf) 2020 Åse Boman Webb
Göteborg (U) Företagsekonomi Ja 2018 Stefan Sjögren Webb
Göteborg (U) Historia Ja (Pdf) 2018 Lars Hermanson Webb
Karlstad (U) Datavetenskap Ja (Pdf) 2018 Johan Eklund Webb
Karolinska institutet Kliniska vetenskaper Ja (www) 2020 Håkan Wallén Webb
Linköping (U) Utbildningsvetenskap Ja (Pdf) 2019 Helena Loborg Webb
Luleå Tekniska U. Civilingenjör Ja (www) 2020 Ann-Sofie Forslund Webb
Lund (U) EHL Företagsekonomi Ja (Pdf) ✥ 2018 Merle Jacob Webb
Linnéuniversitet Företagsekonomi Ja (Pdf) 2017 Daniel Ericsson Webb
Malmö (U) Hälsa och samhälle Ja (pdf) 2019 Maria Dahlberg Webb
Mittuniversitet Humanvetenskap Ja (Doc) ✥ ? Maria Evans Webb
Mälardalen (H) Industriell ekonomi Ja (?) ?? Lucia Crevani Webb
Skövde (H) Systembiologi Ja (Pdf) 2015 Birgitta Lindström Webb
SLU (U) Ekonomi Ja (Pdf) ✥ 2020 G. Manevska Tasevska Webb
Stockholm (U) Företagsekonomi Ja (www) 2015 Svante Schriber Webb
Södertörn (H) Samhällsvetenskaper Ja (Pdf) 2014 Mats Bergman Webb
Umeå (U) Företagsekonomi Nej (www) 2020 Jörgen Hellströn Webb
Umeå (U) Idé- och samhällsstudier Ja (Pdf) 2012 Peter Lindström Webb
Uppsala (U) Biokemi Ja (Pdf) 2014 Ann Magnuson Webb
[2020.08.11] Summa: 24 Ja (≈95%) (n=25)

27.8 Resultat av datainsamlingen

Så här långt är det cirka 95% av alla institutioner där uppgifter hittats som har krav på en tryckt avhandling. Många dokument är oförändrade sedan flera år.

Du som har skrivit en doktorsavhandling kommer att disputera på den version som du lägger in i DiVA ... Umeå Universitet (Pdf)

Hittills har jag endast funnit ett universitet där man disputerar på ett digitalt underlag. Hör gärna av dig om du känner till en institution som accepterar ett digitalt format som underlag vid en disputation.

Resultat 2: Av de svar som hittills inkommit från institutioner och doktorandråd framkommer att frågan om att ta bort obligatoriet att trycka avhandlingar inte behandlas i forskarnämnden eller annat beslutsorgan.

27.9 Externa kommentarer till studien och aktuell praxis

Kommentarer är välkomna. Se fler Kommentarer och frågor (FAQ) (Kap. 35) om avhandlingen, dess impact och avhandlingsprocessen. För kommentarer om uppslagsverket BiBB.

 2  Frågan är verkligen intressant.  // Fredrik Tell, professor i Företagsekonomi i Uppsala, ordförande i Föreningen Företagsekonomi i Sverige (FEKIS) 2020. (2020.09)

 1  Ja det förblir en gåta för mig också varför man måste trycka upp massor av avhandlingar i pappersform.  // Professor, Chalmers (2020.06)

27.10  Aktiviteter för förändring

Här noteras olika typer av aktiviteter, efter kontakt, för att åstadkomma en modernisering av disputationer vid svenska högskolor. Ämnet kallas för "Frågan".

27.11Diskussion

Min studie om reglerna för disputation visar att nästan alla högskolor kräver att man de facto disputerar på en tryckt avhandling även om det finns en Pdf. Detta kan man se på två olika sätt. Antingen hävdar man att det inte är någon skillnad om avhandlingen är i bokformat eller i ett digitalt format eller får man diskutera olikheterna och de tänkbara konsevenser av dessa. Min ståndpunkt är att skillnaden är väsentlig och att den är viktig.

Även den bästa tryckta avhandlingen är "stum" jämfört med möjligheten till interna och externa länkar till mervetande och annan service och information i digitala format.

Impact av denna analys och studie: att bidra till att högskolornas regler för disputation ändras till (ungefär) den regel som gäller på Umeå universitet.

Du som har skrivit en doktorsavhandling kommer att disputera på den version som du lägger in i DiVA ... Umeå Universitet (Pdf)

Dock krävs i Umeå att tre tryckta exemplar av avhandlingenexternal link lämnas till universitetsbiblioteket senast på spikningsdagen.

I praktiken betyder detta att tryckta avhandlingar kommer att skrivas ut i några få obligatoriska exemplar "miniarkivering" och kanske några för personligt bruk. DiVA eller andra lagringstjänster kan sedan länge hantera Pdf-formatet även om kraven på långtidslagring i formatet PDF/Aexternal link enW inte tillämpas generellt. Utöver indirekta kostnadsbesparingar ger en övergång till digitala avhandlingsformat dessutom miljövinster och en direkt kostnadsbesparing för högskolorna på uppskattningsvis 100 miljoner per år. Det publiceras cirka 3.000 avhandlingar per år i Sverige enligt SCB.

Inom ramen för ett formellt krav som formuleras som den ovan refererade texten från Umeå universitet ryms (kanske) också webbavhandlingar. Flera lagringstjänster kan relativt enkelt komma att hantera även avhandlingar i webbformat.

Publicerades: augusti 2020.   Uppdaterad senast: 14 oktober 2020Ingår i Johan Schlasbergs avhandling 'Webbavhandlingar och affärsmodeller för uppslagsverk'.
Feedback: 9 kommentarer.  Din är välkommen.

Innehållsförteckning med närmare 300 underrubriker finns på - bibb.se/avhandling/innehall/