Blogg om avhandlingen

Bloggen är tänkt att säga något om utvecklingen av avhandlingen och avhandlingssajten. Försöken att få acceptans för en avhandling i webbformat diskuteras på annan plats.

2022.07.02: Presentationsordning i vetenskapliga texter

Två faktorer har gjort att det inte längre är lika 'självklart' som förr i vilken ordning olika delar i en akademisk text ska presenteras. Volymen artiklar och andra vetenskapliga texter har ökat enormt inom alla områden vilket medfört att många skaffat sig nya lässtrategier. För det andra sker allt mer läsning i olika digitala media snarare än i tryckta.

En journalist som skriver i The New York Times vill gärna, precis som en forskare, att många läser hans eller hennes artikel. Journalisten och tidningen har skaffat sig stor kunskap om hur man kan fånga läsarens intresse från rubrik till inledningen och till berättelsens senare delar. I en digital miljö är steget från 'click-in' till 'click-out' ofta kort. Bör forskare idag använda mer av en seriös tidnings presentationsmodell?

En professor som läste ett av kapitlen i min avhandling skrev Du kan ju inte avslöja resultatet redan i kapitlets inledning, det ska ju komma sist. Således först en omfattande redogörelse för tidigare forskning, sedan annat och avsluta med resultaten. Uppräkningen av för nästan alla okända namn som publicerat sig inom området är viktigt men nästan enbart för specialister. En möjlig slutsats är att det minskar 'click-out' sannolikheten om det avsnittet kommer längre ner i texten. I en analog och sekventiell text skulle jag nog skriva 'längre fram' i texten:)

Kapitlet Ekosystem och affärsmodeller (Kap. 11) är ett test på en digital- och intresseanpassad presentationsordning med nerflyttade litteraturreferenser.

2022.06.20:Ny avhandlingstitel

Avhandlingens nya titel lyfter fram ett genomgående tema om ekosystem och affärsmodeller. Alla företag har någon form av affärsmodell som kan vara mer eller mindre uttalad, medveten, tydlig och kommunicerad. I den offentliga sektorn kallas en sådan ofta för en verksamhetsmodell. Enskilda företags och organisationers affärsmodeller är ofta en del i någon form av ekosystem. I avhandlingen appliceras denna enkla grundidé inom områdena uppslagsverk, forskningskommunikation och avhandlingar. Den nya titeln framgår högst upp på avhandlingens alla sidor.

2022.05.19: Avhandlingens påverkan i akademi och samhälle

Det är svårt att veta något om en avhandlings påverkan i akademin och i samhället. En sådan uppföljning sker naturligen efter en avhandlings godkännande, i mitt fall dock delvis under avhandlingsprocessen. Avhandlingen har en extern epilog för att bidra till att besvara frågan "vad hände sedan?" Ett av målen i min avhandling var en önskan om observerbar påverkan. Det finns en del att berätta.

Då uppföljning av vetenskapliga artiklar och böcker i en del aspekter är mer anekdotiska och tillfälliga än 'vetenskapliga' - men ofta inte mindre intressanta - vore det intressant om fler i forskarsamhället hade testat en sådan modell.

2022.02.27:'Kommentarer', 'Blogg' och 'Vanliga frågor' är ej delar i avhandlingen

Som framgår i menyn längst ner på varje sida ingår inte kapitlen 'Kommentarer' (100 ), 'Vanliga frågor' (101) och Bloggposter (102) i avhandlingen.
En avhandlingssajt med en avhandling i webbformat ger möjlighet att redovisa andras kommentarer och frågor utan att dessa ingår i det vetenskapliga arbetet och dess 'normala regler'. Olika former av 'extrainformation' kan tillföra värde till avhandlingen, lite som bakgrundsdata till en målning på ett museum. Modellen kan bidra till fler läsare, att läsaren läser mer och kanske berättar för andra.

I en artikel i en vetenskaplig tidskrift finns inte vare sig acceptans eller utrymme för innehåll av dessa slag. Som jag fått det berättat är det vetenskapliga meritvärdet av böcker väsentligt lägre än för artiklar i 'top-tier journals'. Det kan vara så att detta motverkar den vetenskapliga konversationens förnyelse. Många böcker av forskare har idag en sajt eller en blogg parallellt med boken (böckerna).

2021.09.22: Presentation av webbavhandlingar på FEKIS 2021

För tredje gången under min avhandlingsprocess har jag en presentation på FEKIS - (Föreningen Företagsekonomi i Sverige) av webbavhandlingar och ekosystem för avhandlingar. Konferensen är i år digital och deltagandet är fritt. Min presentation är den 14 oktober kl. 09.50 - 10.30.

2021.09.01: Uppdatering inför hösten 2021

Ett flertal kapitel har uppdaterats under sommaren och fler är i en förändringsfas. Under sommaren har det skett en betydande utveckling av sajten BiBB som numer heter BiBB Academy. Det är intressant och bra för denna avhandling att parallellt arbeta med en ny plattform för kunskap i vilket ett nytt uppslagsverk är en del. De förstärker varandra. Företagsekonomiska institutionen kräver fortfarande - mot tidigare skriftliga beslut - att jag ska hålla ett Research Proposal seminarium. Juridisk konflikt i antågande.

2020.12.30: Översättning av alla citat till svenska

Alla citat i avhandingen är nu översatta till svenska. Originalcitaten kan läsas genom en mouse-over - eller för iPad och mobil via klick - på ordet "Original".

2020.11.16:Nytt kapitel: Tre ekosystem för avhandlingar (26)

Kapitlet sätter in formatet och konceptet webbavhandlingar i ett historiskt och tekniskt perspektiv. Diskuterar drivkrafter för förändring och tillämpar det jag i kapitlet Referensstatus kallar "epistemisk närhet". Man behöver en viss förförståelse av webbvärlden för att kunna utvärdera webbavhandlingars ekosystemiska potential.

2020.10.16: Förbättrad navigering på sajten

Nyligen infördes att det efter varje intern länk finns ett kapitelnummer som visar vart länken leder. I en webbavhandling är det viktigt att göra det lättare för Läsarna (Kap. 7.2.2) att hitta det man är intresserad av. Flera användarstudier visar att "klickbenägenheten" ökar om man får mer information om vart en länk leder.

2020.10.12: Avhandlingen finns nu på denna domänadress

Avhandlingen finns nu endast på webbavhandling.se. Uppslagsverket BiBB finns kvar på bibb.se. Tiden var mogen för denna uppdelning där avhandlingen länge varit en undersajt på bibb.se. Förändringen kommer att göra det lättare för 'Akademin' att hantera avhandlingen och är ett vältimat steg för den vidare kommersialiseringen av uppslagsverket BiBB.

2020.10.04: KO-anmälan av NE Sverige AB

feedback

13 september 2020 anmälde jag NE Sverige AB till Konsumentombudsmannen för vilseledande marknadsföring - se studien NE och marknadsföringslagen (Kap. 15).

Publicerades: 2020.   
Uppdaterad senast: 2 juli 2022

Vanliga frågor ← 101
Blogg om avhandlingen
→ 0 Förord

Innehållsförteckning med alla underrubriker finns på - webbavhandling.se/innehall/