Avhandling i företagsekonomi


Forskningslitteraturen om Affärsmodeller

strand
11.1  Vågor av forskning

Utan uppehåll sköljer nya vågor in med forskning, böcker och artiklar om affärsmodeller. Ibland kallas de innovativa, digitala, ekosystemiska eller disruptiva. "Business models"external link och "Business model innovations"external link ger (≈20 miljoner och ≈150 000) träffar på Google.

Affärsmodeller har blivit ett så stort område att det idag är på väg att bli en egen akademisk specialitet. En av fältets ledande tidskrifter - 'Journal of Business Models'external link säger om områdets framtid ...

The vision of the Journal of Business Models is to constitute a rigorous international journal devoted to establishing the discipline of business models as a separately recognised core discipline in academia - as is already the case in practice. (Ibid.)

Ett annat sätt att visa expansionen av och i ämnet 'Affärsmodeller' är de närmare 20 kategorier i vilka en internationell konferens 2020 välkomnar bidrag.

 Visa mer vertical arrowsÄmnen för konferensbidrag om Affärsmodeller

 Business models and existing performance measurement models   How do new business models challenge control management structures and incentive structures?   Dilemmas and paradoxes of performance measurement consequences relating to the performance of business models   Business model scalability   Disruptive business models   Business model archetypes, patterns and components.

 Business model creation, innovation and transformation including aspects of facilitating change processes   Business model innovation   Business Models and Causal Ambiguity in Innovation Management   Business Model Innovation in Incumbent Firms – The Unanswered call from Practitioners   The connections between creativity and business model development   Gamification of business model innovation techniques

 Sustainability perspectives on doing business and globalizing value chains   Business models and eco-systems   Roles and relationships within and among business models  
Business models and high-tech ventures   Internationalization issues concerning business models   The sharing of value in business models between shareholders and other stakeholders. Källa: Konferenssajtexternal link

11.2Forskningslitteraturen och mitt fokus

Min metod är att ta del av några systematiska litteraturstudier inom Business Models och följa några tidskrifter. Målet är att få en överblick och att finna referenser till mitt område inom Business Model Innovations.

Då nedanstående litteraturöversikter troligen ger en mycket bra bild av forskningsläget inom området görs ingen egen historisk litteraturstudie. Marginalnyttan av en sådan vore ringa.

Definition av en Systematic Literature Review (SLR)

An SLR can be defined as “a reliable, scientific overview of extant research on a subject area or topic (Petticrew and Roberts 2006). Its purpose is to identify, appraise and synthesize all relevant studies using a transparent, replicable process (Tranfield et al. 2003).” (Jones et al. 2011: 634). (Andreini & Bettinelli, 2017, s. 2)business model publications
11.2   Antal artiklar om Business models och BMI

Figuren - (Foss & Saebi, 2017. s. 202) - visar minst två saker: den ena hur antalet artiklar inom Business Models, BM Innovations ökat kraftigt under senare år, och den andra att den ackumulerade volymen av artiklar blir allt större. Det förefaller finnas en samband - om inte kausalt - mellan det ökande antalet sökträffar i Google och i de akademiska databaserna.

Foss et al. delar in BMI-forskningen i fyra strömmar:

1. Conceptualization and classification of BMI
2. BMI as a process (e.g., importance of capabilities, leadership, learning mechanisms)
3. BMI as an outcome (e.g., identifying/describing innovative business models)
4. BMI and organizational implications/performance

'Trends in Business Model Research: A Bibliometric Analysis' (Cuc J. 2019. ref+) är intressant av i varje fall tre skäl. Det finns några visualiseringar av nyckelord inom BM och BMI och några områden för vidare forskning pekas ut. Om än nästan alla områden kan tänkas vara relevanta för forskare inom BM och BMI finns det ett som lyser genom sin frånvaro. Hur kan universitetens affärsmodell och deras affärsmodell för akademisk publicering komma att utvecklas?

11.3Litteratur och Forskningsluckor

Det är vanligt att studera tidigare forskning för att identifiera forskningsluckor inom ett område och därefter designa sin studie med en ambition att fylla någon av dessa. I 'Business Model Innovation. From Systematic Literature Review to Future Research Directions' (Andreini & Bettinelli, 2017) sägs

The review provided in this book can be used to identify important knowledge gaps in the BMI literature. This section describes these gaps, and the next section offers specific suggestions—a road map for future research—to address each of these knowledge gaps. (s. 167. Emphasis added.)

Boken ger via en genomgång av 156 artiklar en överblick av BMI-forskningen från dess början till 2015. I kapitel 6 'Conclusions' står bland annat

In particular, the SLR contributes to the ongoing BMI debate by highlighting the perspective silos in which BMI literature has developed. We hope that this overview can help researchers address BMI from multiple perspectives in future work. (Ibid. s. 169, emphasis added.)

I 'Fifteen Years of Research on Business Model Innovation: How Far Have We Come, and Where Should We Go?' (Foss & Saebi, 2017) argumenteras också för en forskning med syfte att fylla 'luckor'.

More compactly, theory is an account of constitutive, causal relationships between two or more concepts within a set of boundary conditions. In the following, we engage in a gap-finding mission in the BMI literature, based on the above understanding of theory in management research. We argue that filling the gaps that we identify will advance the BMI literature. (Ibid. s. 209, emphasis added.)

11.4Om forskningsluckor och andra möjligheter

Litteraturöversikter är en nödvändig del i utvecklingen av ett forskningsfält. Men därav följer inte att den bästa vägen framåt för ny och intressant forskning är att "fylla" identifierade forskningsluckor, vilket är en av teserna i 'Return to Meaning - a social science with something to say' (Alvesson et al. 2017).

Vad är en forskningslucka?
För att besvara frågan kan man tänka i metaforer. I ett rutnät, ett schackbräde, står det pjäser på ett visst antal rutor medan andra är tomma. Om antalet pjäser kan vara fler än 32 kan "gap-filling research" vara att placera ut nya pjäser och blir brädet fullt kan man dela upp rutorna i mindre delar. Det blir viktigare att fylla en 'lucka' på brädet än att fråga om brädets gränser, utformning och topografi.

Gap-spotting becomes the dominant spark for a research paper [...]. No matter how tiny the gap, no matter how irrelevant it is, and even if its only a rethorical device to persuade fellow tribe members, the gap in the literature is now key. (Alvesson et al. Ibid. s. 74)

La grande famille av René Magritte
11.3  René Magritte

En alternativ metafor för forskning vore kanske en konstnärs målarduk. René Magritteexternal link undersökte vår bild av verkligheten och ofta på ett skenbart lekfullt sätt. Magritte har bland annat sagtexternal link "The real value of art is measured by its capacity for liberating revelation."

Utmaningen är att utveckla både rutnätet och andra geometrier.

11.5BM och Business Model Innovation (BMI) enligt Wirtz et al.

WirtzWirtz har en professur i 'Information and communications management' på 'German University of Speyer'. Se Wirtz cv.external link. är av de forskare som de senaste åren skrivit mest om BM och BMI. Utöver artiklar 2016-2018 även i boken 'Digital Business Models' (Wirtz, 2019).

I inledningen till artikeln 'Business Model Innovation: Development, Concept and Future Research Directions'. (Wirtz & Göttel & Daiser, 2016) sägs att Although business model innovation (BMI) has gained substantial importance in recent years, there is still a limited understanding of this phenomenon. Artikeln är huvudsakligen en litteraturstudie, men har också som mål att bidra till en mer koherent konceptutveckling och tillhörande case studies.

Några citat ur (Wirtz et al. 2016)

The study presents a set of yielding definitions of the extant BMI literature and an integrated definition to promote a common understanding of BMI. In addition, it classifies the field into six particular research areas. (s. 1.)

... Yet, regarding advice for companies’ successful implementation of BMI, scientific research should also seek to provide a homogeneous and consistent understanding of the concept, its development and process, as well as related success factors. Unfortunately, the extant literature on BMI draws a quite heterogeneous picture, which lacks conceptual clarity and clear-cut practical advice. (s. 2. Emphasis added.)

... An ongoing discussion is concerned with the BMI concept itself and how the relationship between BMI and strategy is going to take place. While Markides (2006) rather sees BMI from a strategic innovation perspective, Teece (2010) claims that BMI and strategy are two different things. This is supported by DaSilva and Trkman (2014), who also point out that BMI needs to take into account the overall company strategy, and Abraham (2013), who emphasizes that BMI has its limitations and thus a company needs both a business model and a strategy. (s. 11. Emphasis added.)

bmi-framework
11.4  Ramverk för BMI

Fokus i artikeln 'Business Model Innovation: An Integrative Conceptual Framework'. (Wirtz & Daiser, 2017. ref+) är konstruktionen av ett Ramverk för de faktorer och komponenter som både ingår i och påverkar en Business Model Innovation. Bilden visar de grundläggande frågorna Who?, What? och How? och i rutan 'Visa mer' finns hela ramverket med externa påverkande faktorer.

 Visa mer vertical arrowsRamverk - större bild

bmi-framework
11.5   Konceptuell modell av BMI (Wirtz et al. 2017)

Huvudexemplet i artikeln är Google, men författarna inser att studien just därför har begränsningar som gör att ...

... the examples do not support any statements concerning empirical validity. Furthermore, the examples are related to a very successful company in a growing and technology-driven environment that looks back at many years of successful BMI. The question remains, if case studies of less successful companies in other industries come to similar conclusions. (Ibid. s. 26. Emphasis added.)

The integration of BMI Techniques & Tools and Knowledge/Information Processing & Sense-making, which are two elements for connecting the central and environmental BMI dimensions in order to gather systematic information and create knowledge, is seen as a vital improvement since this matter has not been illustrated in previous BMI endeavors. (Wirtz et al. 2017. s. 26. Emphasis added.)

Min reflektion om ramverk.  

Ett ramverk är en konceptuell modell av en komplicerad verklighet och ju mer avancerad modellen är desto mindre användbar riskerar den att bli i praktiken. Ett generellt ramverk ska på något sätt appliceras i en situationsunik företagsvärld och av dess ledning. Ramverket ska också ses i förhållande till faktorer som resurser, tidsaspekter, företagets storlek och historia.

I den tredje artikeln 'Business Model Innovation Processes: A Systematic Literature Review'. (Wirtz & Daiser, 2018), som också är en litteraturstudie, är syftet att ... explore[s] insights concerning the BMI process to enhance our understanding about this phenomenon and to present a helpful guidance for researchers and practitioners. (Ibid. s. 40.)

Artikeln beskriver i viss likhet med de tidigare artiklarna BMI-forskningen som splittrad och silobunden. Wirtz et al. säger att man could identify 20 distinctive approaches that differ in content, procedure, and scope, showing that there are various ways how people have handled BMI so far. (Emphasis added)

Citat (1) nedan i 'Visa mer' är författarnas definition av BMI som en process där man ändrar en befintlig affärsmodell eller skapar en ny. Citat (3) handlar om att Wirtz et al. har identifierat sju separata steg i en BMI-process, som kan vara överlappande men icke nödvändigtvis är "undirectional".

Några citat ur (Wirtz et al. 2018) - tema BMI Processes

(1) A key benefit of BMI, which can be understood as an activity of modifying an existing business model or designing and implementing a new business model (Massa and Tucci, 2014), is that it sheds light on identifying new value propositions to generate revenues and to find new ways to create and capture value for its stakeholders (Amit and Zott, 2001; Magretta, 2002; Teece, 2010). Despite the topic’s academic and managerial importance, our understanding on BMI is still limited (Bocken et al., 2014; Wirtz et al., 2016b; Foss and Saebi, 2017) and managers lack appropriate frameworks and tools that support them in their BMI endeavors. (Taran et al., 2016). (Ibid s. 41)

(2)When looking at the findings of the literature review and the identified BMI processes, it becomes obvious that the general criticism concerning the heterogeneous and siloed structure of BMI knowledge also applies to this subfield of BMI research. (Ibid s. 52)

Wirtz et al. skriver att den generiska BMI-processen is not a ready-made, one size fits all concept that can be blindly accepted without making any modifications. It should be seen as a BMI process framework that provides researchers and managers alike with a BMI process blueprint, which they can adapt to their specific needs. (Ibid s. 52). En rimlig reflektion.

Storleken har betydelse: Är det gradskillnader eller artskillnader mellan hur stora multinationella bolag och SME-företagexternal link svW - mellan 10 och 50 anställda - bedriver Business Model Innovations? De tre verksamheter som analyseras i denna avhandling är alla små eller mycket små. Ett uppslagsverk inom ett litet språkområde som svenska, danska och norska har begränsad skalbarhet och är mer artskilt är gradskilt från stora bolag.

Det är möjligt att BMI-forskningen om SME-företag i framtiden kommer att lägga större vikt vid situationsanpassning (Kap. 12). En fråga är om BMI-processerna är mindre rationella i dessa än motsvarande processer i mycket stora bolag. Frågan är bland annat belyst i kapitlet om Affärsmodellers tysta gränser (Kap. 13).

Definitionsproblemet

En annan intressant aspekt på BMI-forskningen - och som troligen skulle kunna sägas om BM-forskningen och närliggande fält - formuleras

First, the review reveals many nuances of BMI definitions, and many papers cite multiple instances simultaneously. To avoid confusion and increase the robustness of this field of research, it is important that future papers clarify their position in terms of perspective (i.e., the BMI context, level of analysis, and definition of BMI). Andreini & Bettinelli (2017), s. 167)

Citatet pekar på vad man kan kalla "Definitionsproblemet" som innebär att det finns för många definitioner av ett koncept. I kapitlet om Sociala innovationer och BiBBexternal linkB diskuteras att Definitioner har intressenter. Detta betyder att intressegrupper kan vilja uppnå någon form av tolkningsföreträde som ett led i en agenda. I forskningsvärlden är 'definitionsskapandet' ofta en del själva arbetet med att formulera en egen röst. Detta kan ha sina fördelar, men bidrar också till problem som akademiskt silobyggande. Ur ett teoretiskt och inte minst praktiskt perspektiv behöver definitionen av konceptet 'Affärsmodell' inte vara entydig för att vara användbar. Detta sagt, finns i 'Digital Business Models' (Wirtz 2019, s. 10 ff.) en aktuell tabell över definitioner av affärsmodeller. I ett kapitel presenteras begreppet Affärsmodellers historia med början som ett koncept inom IT. Wirtz kallar den nuvararande fasen av affärsmodelltillämpningar för Business model management as an integrative approach (Ibid. s 23 ff.)

Om utvecklingen av Business Model forskningen

The notion of BMs is several decades old (e.g., Bellman, Clark, Malcolm, Craft, & Ricciardi, 1957). The original definitions associated it with an operative activity for system modeling in the context of information technology (Wirtz et al., 2016). It was only in the mid-1990s that entrepreneurship and strategy scholars applied the construct as a holistic descriptionof a firm’s key business processes and how they are linked (Zott et al., 2011). Although definitions differ across studies (see Table 1 in the online supplemental material), most current definitions are close to or consistent with Teece’s (2010: 172) definition of a BM as the “design or architecture of the value creation, delivery, and capture mechanisms” of a firm.” (Foss & Saebi, 2017. s. 202(. (Emphasis added)

11.6Från Vision till Business Model Innovations

From vision to business model innovation
11.6  Forskningens specialisering

Figuren - som kunde ha haft många pilar - vill antyda den ökande specialiseringen inom detta fält i vid mening. Tidskrifterna blir allt fler och forskarna "måste" besluta vilken "silo" man vill fokusera på - för att citer (Wirtz et al. 2018). So far, scientific BMI knowledge has developed largely in silos (Zott et al., 2011) and is dispersed across various fields (Schneider and Spieth, 2013; Massa et al., 2017). Ibid. s. 41.

I Business Model Innovation - The Organizational Dimension (Foss and Saebi eds. 2015) inleds det första kapitlet 'Bringing Organization into the Discussion' av redaktörerna med The notions that companies have “business models” that may need to be “innovated” for sustained superior performance have become highly influential in the business world as well as in management research in the strategy and entrepreneurship fields in particular. Till dessa fält vill de lägga den organisatoriska dimensionen.

De säger att konceptet BMI tilltalar såväl teoretiker som konsulter och praktiker, men de ansluter sig också till andra forskare som talar om den vida variationen om vad BMI är och den spretande teoribasen inom området. De anser dock att detta är ganska normalt för ett nytt forskningsområde.

Det går utanför denna avhandlings scope att försöka dra gränser mellan olika perspektiv och placera in BMI i relation till all forskning om Visioner (mål), Strategi och Affärsmodeller. Gränserna är uppenbarligen, som forskningslitteraturen visar, flytande.

11.7Affärsmodeller och entreprenörskap

Det är lätt att förstå att forskare har intresse av att definera, kategorisera och på olika sätt arbeta med konceptet Affärsmodeller och Business Model Innovation. Men det finns röster som hävdar att Affärsplanens värde är ringa för entreprenörer.

Carl Schramm Carl Schrammexternal link enW är professor i entreprenörskap vid Syracuse university i USA. publicerade för några år sedan boken 'Burn the Business Plan' (Schramm, 2011) och samma tema finns i en artikel i Harvard Business Review 'What many business schools teach has little to do with entrepreneurial success' (Schramm, 2018). Han säger bland annat

A deeply flawed assumption underlies the discipline of entrepreneurship as taught in many business schools. It is that a uniform logic can be applied to the process of starting a business—a logic that can be described and, if followed, will increase the likelihood of success for the start-up. But that assumption has never been properly tested: ... Schramm (2018).

11.8Digitala Affärsmodeller (DBM)

Titeln 'Digital Business Models' (Wirtz, 2019) anger att en av områdets ledande forskare anser att det finns något som kan benämnas 'Digitala affärsmodeller'.

'Digital Business Models: Taxonomy and future research avenues' (Vendrelli-Herrero et al., 2019) är en introduktion till ett specialnummer om DBM i tidskriften 'Strategic change'. Bakgrunden anges som den ökande digitaliseringen i samhället och att det blir allt viktigare för företag och att this special issue contributes to a growing literature on digital business models ...(Ibid. s 89)

Trots bokens många intressanta kategoriseringar och exempel och tidskriftens specialtema måste man fråga om det verkligen finns något som är så speciellt med Digital Business Models att dess kan eller bör räknas som en särskild typ av affärsmodeller?

Det kan finnas enkla förklaringar som att förlaget - och författaren - valt en säljande rubrik och ett tema som utöver många träffar på Google låter modernt och något man bör intressera sig för. För forskare finns ännu en nischmöjlighet att kategorisera och "unikgöra". Och dessutom öppnas ett nytt koncept för konsulter.

Allt fler organisationer och företag har digitalisering och webbifiering som en ökande viktig del i sin verksamhet och sin strategi. Det är således i stigande grad logiskt att hävda att det etablerade konceptet 'Business Models' i samma stigande grad kommer att omfatta digitala komponenter och strategier.

Det finns inga affärsmodeller som bör kallas speciellt "digitala, hållbara, cirkulära, genusneutrala eller sociala". Begreppet Affärsmodeller kan utmärkt väl rymma alla dessa aspekter.

Publicerades: juli 2018.   Uppdaterad senast: 8 oktober 2020Ingår i Johan Schlasbergs avhandling 'Webbavhandlingar och affärsmodeller för uppslagsverk'.
Feedback: 9 kommentarer.  Din är välkommen.

Innehållsförteckning med närmare 300 underrubriker finns på - bibb.se/avhandling/innehall/