Avhandling i företagsekonomi  
(Johan Schlasberg)


Förord

Avhandlingen handlar om affärsmodeller för uppslagsverk och avhandlingar-som-en-service i webbformat. Det finns en samverkan mellan forskningsfrågorna om format och uppslagsverk. (Kap. 2.2).

Den är ett vetenskapligt arbete och en ny kombination av klassisk kunskapsutveckling i företagsekonomi, forskningskommunikation och IT. Vetenskaplig metodik i möte med innovation, ett experiment.

99% av besökarna på denna sajt kommer inte att vara forskare inom "mitt område". Avhandlingen är utformad för att tillföra värde till bägge dessa i sig variationsrika grupper. Läsanvisningen (Kap. 1) är en guide för alla, inte minst för de som är skolade i en värld innan webben, för många, blev 'det nya normala'. Förr i tiden skrevs många avhandlingar på latin, idag oftast på engelska och i en nu närmare framtid i ett speciellt Content Management System (Kap. 7.6) för forskning. Detta kommer att göra det mycket lättare för alla att producera en webbavhandling. Tiden är på webbavhandlingarnas sida:)

0.1Kunskapsutveckling i avhandlingar

Enligt Högskoleförordningen (HSF) ska doktoranden för en doktorsexamen

... visa förmåga att kritiskt, självständigt, kreativt och med vetenskaplig noggrannhet identifiera och formulera frågeställningar [...] - visa sin förmåga att genom egen forskning väsentligt bidra till kunskapsutvecklingen [...] - bidra till samhällets utveckling och stödja andras lärande.

- visa intellektuell självständighet och vetenskaplig redlighet [...] och - visa fördjupad insikt om vetenskapens [...] roll i samhället. (Ibid)

För de som utvärderar min avhanding ur ett akademiskt perspektiv är det viktigt att läsa hela den citerade texten om Doktorsexamen (Kap. 33) i Referenserna.

Kunskapsutveckling är centralt och detta är intressant bredare än ett alltför stort fokus på bidrag till den teoretiska litteraturen.

I kapitlet Kunskapsutveckling i avhandlingar (Kap. 4) formuleras och diskuteras att och hur avhandlingen inkluderat ett flertal punkter från Högskoleförordningen. Där förs också en diskussion om en avhandlings gränser och olika vetenskapliga stilar.

Genom att kombinera språkutveckling, ny metod, intressanta data, konstruktion, teori och forskningskommunikation presenterar avhandlingen en helhet med flera innovativa bidrag (Kap. 5) till både forskningsområdet och praktiker. Webbformatet bidrar till Forskningens impact (Kap. 30), en allt viktigare fråga som fått ytterligare tyngd genom en uppdatering 1 juli 2021 av Högskolelagens paragraf om högskolans samverkansuppgiftB.

0.2Avhandlingens två huvudteman

A) Från analog produkt till digital tjänst

Avhandlingens ena huvudämne handlar om hur krisen för uppslagsverk som en analog produkt - Google och Wikipedia blev en digital tsunami - tvingade fram en jakt på nya affärsmodeller för uppslagsverk som en digital tjänst.

Trovärdighet är grundkapitalet i uppslagsverk
Men trovärdighet etableras inte
på samma sätt i den digitala världen som i den analoga
.

Trovärdighetens transformation har gett en rad nya grundläggande problem för de som marknadsför uppslagsverk. Frågan om hur trovärdighet för uppslagsverk idag kan etableras och upprätthållas diskuteras och besvaras i kapitlet Ny modell för uppslagsverk: e-Diderot (Kap. 10).

Omfattande empiriska studier

Avhandlingen har ett flertal studier om bolaget och uppslagsverket NE - Studier om NE (Kap. 24). Exempel. I en studie kategoriserades samtliga nya uppslagsord i NE under ett år och i en annan studerades åldern för alla 264 författare inom 'Medicin'. I en longitudinell studie visas hur andelen folkbibliotek som erbjuder NE (idag 58 (20%) av 290) minskar för varje år. I en studie finns en analys av alla årsredovisningar sedan Tönnessongruppen förvärvade Bra Böcker AB i vilket NE var en del. Jämförelsen mellan NE och Wikipedia är världsunik i sin metodologi.

B) Ett test för att utveckla mallen för avhandlingar

Avhandlingens andra huvudämne handlar om webbformat för produktion och kommunikation av forskning med fokus på avhandlingar. För att testa detta i realtid har jag producerat och publicerat hela avhandlingen som en sajt - vad jag kallar en Webbavhandling (Kap. 7).

Även om det skiljer mellan länder, discipliner och universitet har avhandlingar vanligen en etablerad mall. Tankefiguren mall versus något 'avvikande' kan jämföras med Hylmös diskussion, (2018) (Kap. 4.3) om "mainstream" versus en "heterodoxi".

Framsteg kräver vanligen en rad test och denna avhandling är ett test för att utveckla ett annat format och en annan design som kan bidra till att fler läsare lättare och på ett nytt sätt kan ta del av forskning i allmänhet och till exempel denna avhandling.

En webbavhandling är idag betydligt mer komplicerad att producera än en traditionell avhandling i den meningen att den ska hantera tre kvalitetsnivåer (Kap. 7.2) - teknisk kvalitet, användarkvalitet och akademisk kvalitet. De hänger samman på ett annat sätt i en webbavhandling än i en traditionell avhandling. På sikt och som beskrivs i samma kapitel finns stora möjligeheter att förenkla produktionen av forskning i webbformat.

0.1   QR till Kap. 26

Min ambition är att få denna sajt godkänd som en avhandling och inte trycka en bok. Däremot kommer det att tryckas några hundra 'Thesis cards' (Kap. 26.7). Dessa kan ha mer än en design och är vanligen i A5- eller A6-format och etablerar en bro mellan den fysiska världen och den digitala världen. "From Atoms to Bits".

Man kan säga att det finns tre ekosystem för avhandlingar (Kap. 26). Ekosystemen för "avhandlingsböcker" och avhandlingar som Pdf har en begränsad uppsida medan det sker en ständig utveckling inom webbteknologier. Webbavhandlingar kan i framtiden komma att se mycket olika ut.

ENwebbavhandling ökar på ett enkelt sätt tillgängligheten till mer vetande, referenser med mera för både forskare och läsare med olika intressen i ämnet. Kort sagt: ökad informationsbekvämlighet. Jämför med hur hårt e-handlare som Amazon arbetar med 'customer convenience'. Det kan vi lära av.

Som visas i studien Avhandlingsformat i Sverige (Kap. 27) baseras idag alla disputationer i Sverige (utom på Umeå universitet) på en tryckt avhandling. Är detta ett modernt och hållbart format? Att disputera på en Pdf är ett naturligt nästa steg som nog kommer att formellt accepteras på alla högskolor inom några år. Tryckta avhandlingar kommer att bli ett frivilligt tillval och inte ett krav. Har man väl tagit steget från tryck till digitalt blir en webbavhandling ett format i den allmänna webbifieringen av många produkter och tjänster.

Nästa innovativa steg är att se och designa en-avhandling-som-en-service (Kap. 7.3). En avhandling blir som ett slags "Resursbank" som kan användas på ett nytt sätt - av både experter och andra - utöver att förmedla ny kunskap inom ett vanligen mycket smalt område. Avhandlingen har över 1.000 externa länkar, varav cirka 400 till Wikipedia, vilket gör det lätt för de som vill veta mer, via en dator eller mobil, även om man inte är expert.

0.3Avhandlingen har en kommunikationsstrategi

Vetenskapliga artiklar i samhällsvetenskap läses - och citeras - av mycket få andra forskare enligt 'Return to Meaning' (Alvesson, Gabriel och Paulsson, 2017). Avhandlingar läses av än färre. Mot bakgrund av att många nya perspektiv och teoretiska framsteg förväntas presenteras i avhandlingar kan man med fog hävda att frånvaron av läsare är ett väsentligt problem. Redan titeln 'Management studies in crisis: Fraud, Deception and Meaningless Research' (Tourish, 2019) säger mycket om ämnets problem. Dessa bägge beskrivningar är en skarp invitation till konkret arbete för förändring.

Avhandlingens webbformat är en viktig del inom min avhandlings vetenskapliga ram och ett centralt och generellt bidrag till kunskapsutvecklingen (Kap. 5) inom såväl mitt eget område som avhandlingar inom flertalet ämnen.

Den dominerande akademiska publiceringsmodellen - artiklar på engelska bakom en betalvägg - gör det svårt för en intresserad allmänhet att ta del av aktuell forskning. Avhandlingen har en tydlig kommunikationsstrategi (Kap. 30.6) för att få fler läsare och få större påverkan i såväl akademin som i samhället. Detta kan exemplifieras med att den är på svenska och har ett webbformat. Det finns också ett stycke om redan uppnådd påverkan (Kap. 30.7)

Det kommer att ta tid innan avhandlingar i webbformat får en väsentlig spridning i det akademiska systemet. Men det gamla och det nya avhandlingsparadigmet kan finnas parallellt. Early adopters kan välja en väg och andra kan välja en annan. Forskningens kommunikation och samhällspåverkan är en allt viktigare fråga för många forskningsfinansiärer. (Kap. 4.3)

Kan man förvänta att samhällspåverkan av en avhandling i företagsekonomi är en "viktigare" fråga än av en avhandling i säg humaniora och teologi? Inget ämne är enhetligt och bör ha en färg. Mångfald är styrka. Mitt intresse för samhällspåverkan har i kombination med avhandlingen resulterat i den pågående utvecklingen av plattformen BiBB Academy, Läs mer ↓.

0.4Navigering, nivåer och informationsbekvämlighet

site navigation grid
0.2   Navigation

Pyramiden är en modell för olika nivåer på en sajt och att en läsare efter eget intresse lätt ska kunna klicka sig vidare till mer information. Såväl intern som extern. I en webbavhandling kan en läsare - till exempel via Google - i princip landa på vilken sida som helst. Detta har påverkat sajtens design.

Informationsbekvämlighet (information convenience) - det ska vara lätt att få veta mer - är en central fråga i en webbavhandling. Läs mer om de viktiga koncepten informationsbekvämlighet och paretooptimalitet (Kap. 7.3)

0.5Tvärvetande och kreativitet

Många har skrivit om forskningens ökade specialisering och silobeteende. Samtidigt efterfrågas tvärvetenskapliga studier (Kap. 6.2) för att skapa en bredare förståelse av komplexa problem. Min avhandling har en ansats till tvärvetande - som är ett förstadium till tvärvetenskap - i så motto att jag letat ganska brett efter andras kunskap, insikter och inspiration för att hantera forskningsfrågorna och avhandlingens mål.

Inom flera av dessa områden har jag sökt kontakt med några ämnesföreträdare för diskussioner. Detta har sällan varit så framgångsrikt som jag önskat - inte ens inom den administrativa enheten Ekonomihögskolan i Lund - vilket nog visar att även ganska enkla ämnesöverskridande kontakter är svåra att skapa. En risk med att ta in andra områdes synsätt och kunskap är att man "anklagas" för att försumma djupet i "det egna" området. Den kritiken ser jag mest som en reaktion utifrån en alltför smal vetenskaplig ram. Men frågan är värd att reflektera över.

Är kreativitet en efterfrågad kvalitet i en avhandling - i företagsekonomi?
Det korta svaret är nej. Samma i det långa svaret. I 'A return to Wonderland: Exploring the links between academic identity development and creativity during doctoral education' (Frick och Brodin, 2019) diskuteras denna i mitt tycke intressanta och viktiga fråga. Från egna och andras studier tecknar författarna en ganska mörk bild av såväl värdet av som intresset för kreativitet i doktorandutbildningarna.

Dessa resultat är oroande om vi överväger tanken och syftet med det framtida universitetet, akademiens roll i det och situationen för de som lämnar akademin efter att ha avslutat sin doktorsexamen. [...] Det finns alltså ett behov av att reflektera över de nuvarande förutsättningarna för doktoranders kreativitet ... (Ibid.) Originalꜜ

Citatet pekar på att inte alla som genomgår en doktorandutbildning vare sig blir eller har tänkt bli universitetsanställda forskare och lärare. På företagsekonomiska institutionen vid Lunds univrsitet med cirka 50 doktorander är utbildningen närmast ensidigt fokuserad på en karriär i högskolevärlden fast man vet att cirka hälften kommer att välja helt andra banor. Man kan undra hur många av dessa 50 personer som redan från början, som jag, inte haft för avsikt att göra en karriär i akademin? En central fråga i artikeln är hur identitetsskapande sker i doktorandutbildningen och att detta ger upphov till an interesting tension between socialisation and creativity. (Ibid.)

Doktorandutbildningen beskrivs som en socialiseringsprocess för att bli en av "the research community" accepterad universitetsforskare. I den processen - med sina regler och (tysta) normer - formas doktorandens identitet som forskare. Inom ramen för den processen kan kreativitet accepteras - om än den inte uppmuntras, men går man utanför den ... the outcome may be correction or ignorance. (Ibid.)

En bidragande förklaring till varför min avhandling medvetet utmanar normerna för hur en avhandling ska göras och presenteras, är att min identitet som innovatör med stort forskningsintresse och som samhällsengagerad entreprenör är starkare än en identitet som välanpassad forskare vid ett universitet.

Denna avhandling är en monografi, ett format som kan vara mer nyskapande, mer 'tvärvetenskapligt' och mer experimentellt än artiklar som blir accepterade i de etablerade vetenskapliga tidskrifterna. Dessa har dessutom formaliakrav som kan förkasta en artikel redan i första gallringen (spaning i BiBB Academy).

0.6Referensstatus och affärsmodeller

Begreppet 'Referensstatus' (Kap. 9) är centralt för att beskriva en kunskapskällas - till exempel ett uppslagsverks - trovärdighet och dennas föränderlighet.

Ett uppslagsverks Referensstatus och dess affärsmodell har ett nära och komplext samband - vilket problematiseras i avhandlingen - och visas i flera studier om uppslagsverket NE. Med nödvändighet blir NE - som startades av förlaget Bra Böcker AB i Höganäs (likviderat år 2000) - och dess senare ägare (Kap. 16) sedan 1994 ett centralt case för att studera uppslagsverk i Sverige.

Vanligen har en avhandlingsförfattare en ganska nära relation med sitt eller sina sina case-företag när dessa är få. Min avhandling skiljer sig radikalt från denna praxis. Mina forskningsfrågor hade varit omöjliga att genomföra om jag hade samverkat med bolaget NE. Avhandlingens studier är 'analyser från utsidan' - med en metod jag kallar Case Impact Studies (Kap. 8). Den är generellt användbar och kan behöva användas i många andra forskningsprojekt i företagsekonomi.

0.7Avhandling och early adopter

Avhandlingen är "färdig", men förbättras till överenskommna stoppdatum (Kap. 36. Vanliga frågor). Den kommer att läggas fram på en högskola som vill vara en early adopter för webbavhandlingar. Kanske i Lund, kanske på din högskola?

Formalia för avhandlingar i företagsekonomi på EHL       Visa mer vertical arrows

Företagsekonomiska institutionens riktlinjer för forskarutbildningen vid Ekonomihögskolan i Lund (EHL) Pdf 12 s. ehl.dnr.styr 2018.1589

Se en studie om Avhandlingsformat i Sverige (Kap. 27).

Företagsekonomiska institutionen i Lund har en text om - Riktlinjer för forskarutbildningen (Pdf 2017.06.21) och en Studieplan för doktorander (Pdf 2018-10-19), som utöver krav på självständigt tänkande och kreativitet (totalt sex punkter) bland annat betonar vikten av att doktoranden kan ...

- visa förmåga till vetenskaplig analys och syntes samt till självständig kritisk granskning och bedömning av nya och komplexa företeelser, frågeställningar och situationer,
- visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt med auktoritet presentera och diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med vetenskapssamhället och samhället i övrigt
- med en avhandling visa sin förmåga att genom egen forskning väsentligt bidra till kunskapsutvecklingen
- visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap, och visa förutsättningar för att såväl inom forskning och utbildning som i andra kvalificerade professionella sammanhang bidra till samhällets utveckling och stödja andras lärande. (Dnr U 2018/592)

Jag har 'på gott och ont' ignorerat Umberto Ecos svW goda råd

Slutligen, kom ihåg denna grundläggande princip: "ju mer du begränsar studien, desto bättre och säkrare kommer du att kunna arbeta". Original 'How to write a thesis' (Eco, 1997 s. 13).

Jag inser det förnuftiga i att följa den gällande modellen för avhandlingar och sedan publicera forskning i webbformat. Men den strategin skulle inte utveckla modellen och utveckling kräver experiment. Mitt är en kalkylerad risk och en långsiktig möjlighet. Motstånd är intressant och gör att innovationer blir bättre.

0.8En avhandling är inte ett "körkort"

För att få ett körkort för bil krävs att man klarat en teoridel och en praktisk uppkörning. Det finns inget som helst utrymme för kreativitet utan det är inlärning av befintlig kunskap och anpassning till denna som gäller. Körkortsinnehavaren får sedan gärna köra vart som helst, men efter samma regler som vid godkännandet.

Körkort är en inte ovanlig men direkt missvisande metafor för en doktorsexamen och en avhandling.

I 'Academics at play: Why the “publication game” is more than a metaphor' (Butler & Spoelstra, 2020ꜜ) diskuteras och kritiseras metaforen att betrakta och beskriva akademisk publicering som ett spel. Metaforen "en avhandling är ett körkort" kan analyseras och kritiseras på ett delvis likartat sätt.

Butler et al. konstaterar att många forskare beskrivit akademiska publicering som ett spel man antingen kan spela med i eller möjligen försöka tänja lite på reglerna. Det är till helt övervägande del artiklar i framstående vetenskapliga tidskrifter som banar väg för en framgångsrik akademisk karriär. Detta sammanfattas i meningen

Detta säger oss att "spela publiceringsspelet" har blivit en framträdande, om än tvetydig, metafor för att beskriva strategier för akademisk publicering i dagens universitetsvärld. (Ibid. s. 2) Originalꜜ

Butler et al. intervjuade ett trettiotal professorer inom 'critical management studies' (CMS). Dessa deltar i publiceringsspelet men många tar samtidigt avstånd från tanken att de gör just det. Detta refereras till som forskarnas / spelarnas 'Lusory attitude' enW. Författarnas bekymmer är att ...

Genom att fortsätta se på publikationsspelet enbart som en metafor riskerar vi att förbise de skadliga effekter som denna lekmentalitet har på kunskapsproduktionen inom CMS-området (Ibid. s. 2, min emfas) Originalꜜ

Psykiatrikern R. D. Laing enW har uttryckt något liknande i 'Knots' (Laing, 1970).

De spelar ett spel. De spelar att de inte
spelar ett spel. Om jag visar dem att jag ser det , bryter
jag mot reglerna och de kommer att straffa mig.
Jag måste spela deras spel att jag inte ser spelet. (ur Knots) Originalꜜ

Författarna diskuterar den filosofiska innebörden av ordet metafor och konstaterar att den inte är det den refererar till men att den likväl i ett sociologiskt mellanmänskligt perspektiv har och ges betydelse. Vi möter metaforer i alla sammanhang: 'vi sitter i samma båt', 'arg som ett bi' eller 'en avhandling är ett körkort'. Uttolkningen skiljer mellan det figurativa och det bildliga. Metaforens användning och betydelse är ofta kontextuell.

Min uppfattning är att metaforen 'en avhandling som ett körkort' har damaging effects, för att citera Butler et al. ovan, om än dessa är andra än de som gäller för 'the publishing game'.

Å ena sidan är det vanligt att en avhandling (en doktorsexamen) ses som ett körkort medan det å andra sidan förväntas att en avhandling ska "väsentligt bidra till kunskapsutvecklingen". (HSF. Se ovan)

I Avhandlingens bidrag (Kap. 5) visas att teoribidragen enbart är ett av fem områden i min avhandling som bidrar till kunskapsutveckling och en bredare samhällsnytta.

Bokskåp av Jonas Bohlin. Källemo
0.3   National
Geographic

En avhandling som ett gesällprov är nog en bättre metafor.
Ett gesällprov måste vanligen visa en kombination av yrkeskunnande och kreativitet. Ett gesällprov för en möbelsnickare är mer än att förfärdiga en kopia av till exempel att skåp av Jonas Bohlin.

Rapporten 'Forskarutbildning i kulturgeografi' (Gren, 2005ref+) är en i en rad analyser och inlägg om vad som avses med en avhandling. En av rapportens rubriker är just Livsverk eller körkort?

Så vilken roll och status skall forskarutbildningen ge avhandlingen? Är den ett slags examensbevis på en utbildning eller ett självständigt forskningsbidrag? Ett ”körkort” eller ett ”livsverk”? (Ibid. s. 50)

Men detta är ingen bra dikotomi då en avhandling vare sig är eller ska vara det ena eller det andra. Ett tänkbar metafor är gesällprov som öppnar upp inte bara för yrkeskunnande utan också för nytänkande, kreativitet och inte minst variation. Knappast någon gör idag akademisk karriär med enbart en avhandling - framför allt inte en monografi (på svenska) - som dominerande merit.

Även om gesällprov är en klart bättre metafor för en avhandling än körkort, finns det kanske någon som är än bättre? Metaforer är inte bara en "lek med ord", de styr - och ställer ibland till det.

0.9Forskning och entreprenörskap

LU Innovation är en organisation inom Lunds universitet som har till uppgift att stödja forskningens kommersialisering. I mars 2020 inleddes en projektsamverkan med LU Innovation för att stödja etableringen av det nya uppslagsverket BiBB som är en del i BiBB Academy.B

Avhandlingsproccessen har väsentligt bidragit till att jag utvecklat och driver BiBB Academy som är en plattform för flera kunskapsresurser: ett nytt uppslagsverk, ett BiBBliotek, analyser av forskningskommunikation och marknadsföring av universitet, spaningar om högskolor, kurser - och projekt med mera.

Min Blogg om företagsekonomisk forskning och näringsliv - en post är en berättelse om 'Elbilar och avhandlingar' - ingår i en ambition att 'förändra' ett universitet. Universiteten och formerna för kunskapens utveckling, spridning och referensstatus möter idag många vindar, en del av en kulings styrka. Min röst är en i den kollegiala dialogen om vägval och mångfald för att generera mångfald.

0.10Om Johan Schlasberg

Jag har några decenniers erfarenhet som strategirådgivare till ett stort antal fackliga organisationer och företag. IDstories.se (som jag startade 1997) är ett mindre företag inom mobil storytelling delvis baserat på egna patent (Schlasberg, 2000ꜜref+) - en metod för att bygga broar mellan den fysiska och den digitala världen - och innovationer. Jag har kodat sajten med Adobes webbdesignprogram Dreamweaver och Photoshop.

Min profilsida på Lunds universitet.


Digitala uppslagsverk
0.4   Modell för uppslagsverk

Redan ett spritt läsande i hemmets halvfranska Nordisk familjebok grundlade mitt intresse för uppslagsverk.
På skolans lektionstimmar om franskt 1700-tal talades dock mer om monsieur Guillotin och skräckväldet än om 'Les Lumières'↗ frW och encyklopedisterna med bland andra Denis Diderot (Kap. 28) och hans banbrytande Encyclopédie och kamp för upplysning. Vilken funktion och status har uppslagsverk idag och vilken kan de få i framtiden? Bilden visar uppslagsverkens resa från 1700-talet till e-Diderot, en normativ modell (Kap. 10) för ett modernt fritt artikelsignerat uppslagsverk för 2020-talet och framåt.

0.11Tack

Det finns en grupp personer som kanske inte vill bli omnämnda med namn, men inte desto mindre har de bidragit till att göra denna webbavhandling mycket bättre. Jag tänker på de som mer eller mindre öppet, mer eller mindre kunskapsbaserat och mer eller mindre etiskt kritiserat avhandlingens ämnesval, avhandlingsformatet, avhandlingsprocessen, forskningsmetoderna, innehållet, akademiska formalia och min kompetens. Er kombination av ibland ointresse, okunskap, ibland rädsla för något annorlunda, ovilja eller upprördhet har sammantaget gjort denna avhandling klart bättre. Jag har tvingats formulera om, tänka och skriva tydligare och inse, om än motvilligt, att saker och ting tar ännu längre tid än jag först trodde. Det som för vissa är självklart har ännu inte hunnit bli det för andra, för att andas optimism om framtiden.

Fler vanliga tack kommer senare.
Men redan nu måste jag nämna min kära ogifta hustru sedan ungefär 30 år - Birgitta Arneklo-Nobin, docent i kirurgi med en avhandling om 'The White Cold Hand'. Utan Birgitta hade jag nog fått kalla fötter och inte skrivit någon avhandling:) Birgittas läsning av många svaga texter har lett till många bättre texter. Att leva med avhandlingsförfattare har sina sidor som ni som vet, vet.

Jag har många vänner som med intresse och glada tillrop följer avhandlingsprocessen.

Publicerades: 8 februari 2020.   Uppdaterad senast: 17 oktober 2021

BiBB Academy
Avhandling - startIngår i Johan Schlasbergs avhandling 'Webbavhandlingar och affärsmodeller för uppslagsverk'.

10 kommentarer.  Din är välkommen.

Innehållsförteckning med närmare 300 underrubriker finns på - webbavhandling.se/innehall/