Avhandling i företagsekonomi  
(Johan Schlasberg)


Forskningsfrågor och bidrag

Här presenteras forskningsfrågorna och avhandlingens bidrag i sex kategorier. Avhandlingens påverkan diskuteras i kapitlet Impact av forskning (Kap. 30).

5.2Forskningsfrågor

  1. Hur har utvecklingen inom IT och sökmotorer under de senaste 20 åren förändrat konkurrenssituationen för de företag som producerade tryckta uppslagsverk? Vilka affärsmodeller (Kap. 12) har de utvecklat för att hantera transformationen till digitala tjänster?
  2. Trovärdighet, det jag kallar Referensstatus (Kap. 9), är ett uppslagsverks största immateriella tillgång men den skapas inte på samma sätt i en digital värld som i en analog bokvärld? Vilka är sambanden mellan Referensstatus och affärsmodeller?
  3. Vilka normativa kriterier (Kap. 10) kan man formulera för ett modernt för alla fritt digitalt uppslagsverk baserat på signerade artiklar? Finns det en gemensam basmodell på vilken olika affärsmodeller kan byggas?
  4. Avhandlingar i webbformat - Webbavhandlingar (Kap. 7) kan sägas vara ett nytt ekosystem för avhandlingar (Kap. 26) i jämförelse med de för avhandlingar i bokformat och som Pdf. Hur designar man en webbavhandling för såväl en smal akademisk läsekrets som en bredare intressentkrets och hur kan ett ekosystem för webbavhandlingar etableras?

5.3Avhandlingens bidrag

En avhandling ska enligt reglerna bland annat bidra till kunskapsutveckling, samhällets utveckling och stödja andras lärande (Kap. 4). Mina bidrag kan i huvudsak hänföras till sex delvis överlappande och samverkande kategorier:

Teori,   Forskningsmetoder,   Avhandlingsformat och kommunikation,   Unika data om bolaget och uppslagsverket NE,  
Företag och organisationer  och  Samhälle och lärande.

5.4Begränsningar, vidare forskning och aktiviteter

Avhandlingens begränsningar och strategi

Det får anses som allmänt accepterad kunskap att digitalisering, webbifiering och ny kommunikationsteknologi medfört radikalt nya villkor för många verksamheter om än detta skett och sker på olika sätt i olika branscher. Det vore i huvudsak överflödigt att här referera den generella forskningslitteratur som avhandlar detta.

Det hade varit möjligt att göra andra studier och referera till annan forskning. Valen är både relaterade till forskningsfrågorna, avhandlingens format och forskningseffektivitet och insatsernas marginalnytta.

Vidare forskning

Webbavhandlingar är ett avhandlingsformat som har potential att bli disruptivt (Kap. 26) - i (Clayton Christensens, 1997ꜜ) mening - för produktion, examination och kommunikation av avhandlingar. Att fånga läsare och läsarnas intresse kommer att bli allt viktigare när mångas uppmärksamhetstid - "attention span" - är kort och kraven på forskningens samhällsnytta ökar. Vilka förändringskrafter kommer att driva detta "paradigmskifte"?

Metoden Case Impact Studies (Kap. 8) kan - och kanske måste - användas i många situationer där önskemål om ökad relevans (Kap. 30) och kanske kontroversiella forskningsfrågor är nödvändiga. Fler konkreta studier skulle öka metodens erfarenhetsbas. Behovet av vägledande forskning om den globala miljöomställningen är ett av flera exempel på användningsområden.

Konceptet Referensstatus (Kap. 9) har en möjlig framtid både i de allmänna samtalen och i forskningssammanhang. Det vore intressant att få mer kunskap om hur den förändras i olika sammanhang.

Det talas och forskas alltmer om "det entreprenöriella universitet" vilket kräver fler forskare som är intresserade av entreprenörskap och ökad acceptans inom högskolevärlden för att kombinera forskning och entreprenörskap. Inte bara inom medicin och teknik, utan även inom andra fakulteter. Dit hör fler sätt att utveckla högskolans lagstadgade Tredje uppgift om samverkan med samhället.

Aktiviteter

Avhandlingen och modellen e-Diderot är ett stöd för den pågående etableringen av det nya uppslagsverket BiBBB. BiBB är en social innovationB som är tänkt att också bli ett nytt verktyg i högskolornas Tredje uppgift. Sedan mars 2020 har jag ett officiellt samarbete med LU Innovation - en organisation inom Lunds universitet för att främja kommersialisering av forskning - för att kommersialisera uppslagsverket BiBB.

Det är sannolikt att jag översätter delar av sajten till engelska för att nå större impact i den akademiska världen. Några teman i avhandlingen skulle . kunna bli artiklar i vetenskapliga tidskrifter.

Publicerades: augusti 2018.   Uppdaterad: 14 december 2020Ingår i Johan Schlasbergs avhandling 'Webbavhandlingar och affärsmodeller för uppslagsverk'.

10 kommentarer.  Din är välkommen.

Innehållsförteckning med närmare 300 underrubriker finns på - webbavhandling.se/innehall/