Avhandling i företagsekonomi  
(Johan Schlasberg)


Impact av forskning

och av min avhandling

excellent forskning och påverkan - av Johan Schlasberg
30.1   Modell för forskning och påverkan

Fältet (B) anger forskning som kan sägas ha både hög excellens och hög samhällspåverkan. En utmaning för forskare, högskolor och finansiärer är, att öka såväl andelen excellent forskning som den forskning som har ambitioner att nå fältet (B).

Forskning inom fältet (C) har låg excellens och liten samhällspåverkan medan den i fältet (A) har hög excellens och liten samhällspåverkan. Fältet (D) är i detta sammanhang mindre intressant.

Forskning kan således vara både intressant och excellent men ha liten eller diffus samhällspåverkan. Den kan dock ge många citeringar och hög status i de akademiska rankingsystemenB.

Men forskningens genomslag beror alls inte enbart på forskningens möjliga excellens och samhällnytta utan i hög grad också på ett ämnes institutionskultur, uppfattning om 'normalitet', byråkrati och publiceringskanaler. Det finns otaliga exempel i den akademiska världen på hur nya idéer och nya synsätt möter motstånd. Ett aktuellt exempel är hur Katalin Karikós forskning om mRNA - som bland annat är grunden för Modernas och Pfizers Covid-19 vacciner - under många år avfärdades av kollegor och finansiärer. Härmed inte sagt att allt 'udda' blir bra.

30.2Managementforskning i kris

I 'Return to Meaning' (Alvesson, Gabriel och Paulsen, 2017) skriver författarna att en väsentlig del av dagens samhällsforskning är utan större värde vare sig för teoribasen, samhället eller författarna. Det akademiska meriteringssystemet - i allt väsentligt skapat av professionen själv - belönar forskning med många citeringar i högt värderade internationella tidskrifter. Sådan forskning sägs vara mer karriärstyrd än ha som mål att ge originella bidrag till teoribasen och samhället. Två av författarna framförde också denna kritik i en debattartikel i DN 2017 - Samhällsvetare bryr sig för lite om forskningens värde.

(Tourish, 2019) är en senior managementforskare som för fram liknande kritik i 'Management studies in crisis: Fraud, Deception and Meaningless Research' - se min Blogg om företagsekonomisk forskning och näringsliv.

I artikeln 'The Triumph of Nonsense in Management Studies' (Tourish, 2020) sägs redan i inledningen ...

Även om det självklart finns mycket som talar för god teori har behovet av att ”utveckla teori” blivit ett villkor för publicering i våra ledande tidskrifter i större utsträckning än vad som finns i andra discipliner.

Det finns ingen parallell förväntan på att vi ska ta itu med viktiga fenomen, skriva bra, skriva för flera intressenter eller försöka påverka något utanför Akademin ('The Triumph of Nonsense in Management Studies' Tourish, 2020. s. 99) Original

Denna avhandling är ett test för att göra det som Tourish saknar.

Utöver egna observationer citerar Tourish ett flertal forskare som under ett flertal år framfört liknande kritik. Gemensamt för de ovan citerade författarna är att deras recept på att väsentligt förbättra situationen är svagt utvecklade. En förklaring till detta är att det inte är lätt att förändra ett universitet.

För att ytterligare understryka hur bred kritiken är mot dagens managementforskning kan bland flera exempel nämnas 'Rediscovering relevance' (Lambert, 2019). I artikeln framförs en del konkreta förslag på förbättring av forskningen via närmare kontakt med företag.

30.3Mer samhällsnytta av forskning

RRBM - Responsible Research in Business & Management är en ny (2014-) community med målet att forskningskulturen mot en mer meningsfull scholarship for the business and management research field. Grundarna och dess medlemmar (jag är medlem) delar visionen ...

Tänk dig en värld där affärs- och ledningsforskning används i stor omfattning i praktiken och av företag och andra icke-affärsorganisationer för att förbättra människors liv i våra samhällen. Original

I en rapport från Vetenskapsrådet 'Om utvärdering av forskningens genomslag utanför akademin' (Myrman, Sandberg, Söderberg. ref+) görs en genomgång av hur några andra länder arbetar med forskningens påverkan.

I rapportens inledning sägs att Internationellt pågår omfattande utvecklingsinsatser och området kan betraktas som ”hett”. (Ibid. s 4). Flertalet utvärderingar bygger på en ex-post fallstudiemetodik i ett "Payback Framework" som studerar

”berättelsen” om en forskningsidé från dess tillkomst (input) genom forskningsprocessen (process) till spridning av resultat (output) och vidare till dess genomslag i samhället och nytta/potentiella nytta (outcome). (Ibid. s. 26)

Om att göra forskningen mer intressant

Ofta tar det bara några få minuter, om ens det, innan en läsare avgör om en avhandling eller en sida i en avhandling är intressant. Troligen kan alla avhandlingar göras mer intressanta och få fler läsare. Det har ett värde att försöka göra detta. Några sätt är att arbeta mer med språket (Kap. 4.8.1), rubrikerna, multipla sammanfattningar, navigationen, den grafiska designen och figurer och bilder (Kap. 34).

"That's interesting" är huvudrubriken i artikeln 'That's interesting! Towards a phenomenology of sociology and a sociology of phenomenology'. (Davis, 1971. ref+). Det är lockande att citera långa stycken, men artikeln finns online via referensen.

Davis skriver om behovet av en 'Sociology of the Interesting' som komplement till en 'Sociology of Knowledge'.

... ”skapandet” av intressanta teorier borde vara föremål för lika mycket uppmärksamhet som ”verifieringen” av intetsägande. (Ibid. s. 344) Original

Som avslutande kommentar kan man föra in fredsforskaren och sociologen Johan Galtungs diskussion om, i varje fall vissa, forskares "desire to participate, to practice, to be relevant" (Kap. 6.4.1).

Impact / påverkan allt viktigare för samhällsvetenskaplig forskning

Värdet av forskningens samhälleliga relevans diskuteras vid många universitet, här exempel från Harvard respektive Groningen. Ett exempel är 'Enhancing Relevance of Research', (Toffel, 2015. ref+). Ett annat exempel är 'Evaluating the societal relevance of research', (Wilbertz, 2013. ref+).

Jag översätter engelska "impact" med 'påverkan'. Några forskare använder ordet 'genomslag', men det antyder att något de facto ändrats eller blivit "det nya normala". Först kommer påverkan och sedan, kanske, genomslag. Man kan utöva påverkan. Påverka är ett verb.

'Research for all' och Vetenskaprådet
journal Research for all
30.2  Omslag

Det är ett tidens tecken att tidskriften 'Research for All' publicerade sitt första nummer 2017. Så här börjar tidskriften sin resa ...

'Forskning för alla' fokuserar på vikten och relevansen av engagemang i forskningen. Tidskriften erbjuder utrymme för att kritiskt reflektera över hur forskning kan utformas, utvecklas, spridas och tillämpas i samarbete med de som inte formellt är involverade i forskarsamhället ... (Ibid.) Original

I kapitlet Kunskapsutveckling i avhandlingar (Kap. 4) diskuteras hur flera forskningsfinansiärer, till exempel Vetenskapsrådet (VR) och Formas, lägger större vikt idag än tidigare vid forskningens samhällsnytta.

30.4Påverkan i tid och rum

Man kan se forskningens påverkan som en spridningsprocess för innovationer. 'Diffusion of Innovations' (Rogers, 1962) är den klassiska textenexternal link enW inom området med inte minst den kända termen "early adopters" som är de cirka 2.5 första procenten som 'tar till sig' en innovation.

3D vektor
30.3   3D vektorer för påverkan

Påverkan (spridningen) drivs av i varje fall två olika rörelser, den ena är de kaftvektorer som emanerar från den och de forskande och den andra är kopplat till hur sannolikt och lätt andra hittar forskningen.

Figuren visar ett antal vektorer. Dessa kan ha olika kraft (vektorlängd) och riktningar vilket här kan översättas till frågan hur mycket energi vill man investera - en rörelse inifrån och ut - för att påverka andra personer och organisationer?

Den andra rörelsen kan något förenklat sägas vara att någon hittar forskningen - en rörelse utifrån och in - via Google, sociala media eller citeringar i vetenskapliga tidskrifter. Man kan tala om forskningens 'findability' (Kap. 7.4.6). Att min avhandling är en sajt som delvis är byggd för sökmotoroptimering har ökat såväl min avhandlings findability som dess möjliga påverkan.

Påverkan i ett tidsperspektiv

I många vetenskapliga tidskrifter och en del databaser finns en årsfördelad och kumulativ graf över hur ofta en viss artikel laddats ner eller citerats. Att den modellen för mätning av influens och kvalitet har sina begränsningar har visats av bland andra (Seglen, 2019. ref+) i artikeln 'Tidsskrift-impakt: Et villedende mål på vitenskapelig kvalitet' och ska inte diskuteras här.

För påverkan utanför forskarsamhället gäller andra villkor och aspekter. Påverkan kan vara något som i allt väsentligt inträffar efter att forskningen (avhandlingen) publicerats men också något som initieras i och blir en del i forskningen inom en avhandlings tidsram.

30.5Påverkan kostar tid och pengar

När olika intressenter för finansiering av forskning vidgar den vetenskapliga ramen (Kunskapsutveckling i avhandlingar. Kap. 4) har detta kostnader för såväl forskarna som forskningsprojekten. "There is no free lunch". En aspekt på detta är att arbetet med uppskattning och stöd för påståenden om möjlig påverkan i ett forskningsprojekt - eller i en avhandling - därmed blir en del i arbetet och tar tid från annat.

Kommunikation och impact / påverkan av forskning

Att nå påverkan av forskning i akademin och samhället är komplicerade processer med många val och möjliga strategier. Det historiskt vanliga har varit att publicera sin forskning - "publish or perish" - och sedan vänta. Och sedan skriva en artikel till, åka på ännu en konferens och hålla hyggligt tempo i hjulet. Den digitala omvandlingen och den ökande volymen artiklar, tidskrifter, böcker, bloggar och annat har på senare år ändrat spelplanen för uppmärksamhet och påverkan.

Läsartid är en bristvara

30.6Avhandlingens kommunikationsstrategi

Idag krävs en kommunikationsstrategi för akademin och en delvis mycket annorlunda för frågan om forskningens möjliga samhällspåverkan. Gemensamt är att bägge nu kräver mer tidig planering och inte något som läggs till när arbetet är klart.

 1. Avhandlingen är på svenska för att öka dess påverkan i Sverige
 2. Webbavhandlingar (Kap. 7) är ett format som gör att fler lättare kan läsa de delar i avhandlingen de är intresserade av.
 3. En-avhandling-som-en-service (Kap. 7.3) gör det lättare för alla läsare att få veta mer. Avhandlingen har utöver forskningsreferenser cirka 400 länkar till Wikipedia.
 4. Visuell kommunikation är en viktig del både för kommunikation och ökad läsbahet. Avhandlingen har 100 Figurer och bilder (Kap. 34).
 5. För ökad påverkan i Akademia (internationellt) krävs några artiklar på engelska om några nyckelfrågor i avhandlingen, en option för framtiden.
 6. Det är svårt att veta något om en avhandlings påverkan såväl i Akademin som i samhället. En sådan uppföljning sker naturligen i första hand efter en avhandlings godkännande. Avhandlingen har en extern "uppföljningssida" - Min avhandling - en epilog - för att bidra till att besvara frågan "vad hände sedan?"

30.7Exempel på påverkan av denna avhandling

Ett av målen i min avhandling är en önskan att mina studier och analyser får observerbar påverkan inom avhandlingens tidsram. Eventuell påverkan måste delas upp i påverkan i den akademiska världen och påverkan i övriga samhället.

Påverkan i den akademiska världen

 1. Halmstad högskola var den första (andra kan komma) att säga att de accepterar en (min) webbavhandling som format utan krav på tryckt bok och Pdf.
 2. Genom att fortfarande vara doktorand på Ekonomihögskolan i Lund och driva min ambition att få accept på en webbavhandling är den lokala påverkan av viss om än begränsad omfattning.
 3. I studien Avhandlingsformat i Sverige (Kap. 27) har jag visat att man på nästan alla högskolor disputerar på en tryckt bok, ett i flera avseenden sämre format än en Pdf och en webbavhandling. Genom att kontakta ett flertal högskolor och forskarnämnder och högskoleledningar har frågan om (digitala) avhandlingsformat blivit en diskussionspunkt.
 4. Därför kämpar jag för att få min webbavhandling godkänd. Artikel i tidningen Universitetsläraren 2020.01.16. Den gav viss allmän kännedom och närmare 200 nya besökare (den första månaden) på avhandlingens hemsida och några vänliga mejl.
 5. Jag har presenterat konceptet Webbavhandlingar (Kap. 7) och metoden 'Case Impact Studies' (Kap. 8) vid två sessioner (2016 0ch 2017) i Föreningen Företagsekonomi I Sverige (FEKIS) årliga ämneskonferens. Presentation på FEKIS i oktober 2021.
 6. Jag skriver sedan hösten 2019 en Blogg om företagsekonomisk forskning och näringsliv för att öka mina kontaktytor och föra fram egen och andras undran inför värdet av företagsekonomisk forskning. Googla orden: företagsekonomisk forskning. Bloggen kommer hög(s)t upp.
 7. Allt fler kommentarer om avhandlingen. Just nu 10 .

Påverkan i övriga samhället

 1. KO-anmälan
  Bilden är hämtad från Konsumentverket.se 2020.10.28. Om KO öppnar ett tillsynsärende mot NE Sverige AB kan detta få konsekvenser för hur bolaget NE får marknadsföra uppslagsverket NE. Läs mer om bakgrunden i NE och Marknadsföringslagen (Kap. 15)
 2. Förutsättningen för en bredare samhällspåverkan i Sverige är att avhandlingen är på svenska. Då detta är ett prioriterat mål är avhandlingen på svenska. En engelsk version är en senare fråga.
 3. Många personer hör av sig med kommentarer om uppslagsverket och sajten BiBB AcademyB något som både efterfrågas och är värdefullt. 33 kommentarer publicerade hittills.
 4. I studien Referensstatus på bibliotek (Kap. 25) kontaktades 46 folkbibliotek om att deras beskrivning av NE på sidan Databaser var oriktig. 45 av 46 ändrade sin text.
 5. Flera organisationer som LO, Statens medieråd och Lärarförbundet ändrade sina texter om NE (Kap. 9b). Se dialog och exempel.
 6. Jag arbetar en hel del med sökmotoroptimering (SEO). Många avhandlingsrelaterade 'sökord' kommer högt i sökresultaten på Google. Ett exempel är - jämförelse ne och wikipedia - där min 'sida' har visades långt över 1.000 gånger bara under januari till och med augusti 2020.
 7. Flera folkbliotek har kommunicerat att information och studier på denna sajt bidragit till att man sagt upp sitt abonnemang på NE. Då bolaget NE tidigare hotat med att vidtaga rättsliga åtgärder, vilket vore intressant, anges inga exempel.
 8. Avhandlingsarbetet har lett till ett samarbete med LU Innovation (sedan mars 2020) för kommersialisering av uppslagsverket BIBB som bygger på min normativa modell e-Diderot (Kap. 10).
 9. Det är oklart om och på vilket sätt avhandlingens 'huvud-case' uppslagsverket och bolaget NE kan ha påverkats av min avhandling. Att de först var intresserade men senare reagerade med att försöka stoppa avhandlingen är belagt i Case Impact Studies (Kap. 8.6).

Publicerades: 2018.   Uppdaterad: 3 oktober 2021Ingår i Johan Schlasbergs avhandling 'Webbavhandlingar och affärsmodeller för uppslagsverk'.

10 kommentarer.  Din är välkommen.

Innehållsförteckning med närmare 300 underrubriker finns på - webbavhandling.se/innehall/