Jämförelse NE och Wikipedia

Wikipedia är mer användbar och tillförlitlig än NE online.

Denna forskningsstudie analyserar HUR man kan jämföra uppslagsverken NE online och Wikipedia. Och jämför sedan 150 ord.

Wikipedia har högre webbnivå ꜜ (är väsentligt modernare) än artiklarna i NE online då dessa saknar externa länkar och ofta har få och gamla referenser. NE online har en stor Uppdateringsskuld ꜜ.
I studien 'Nya uppslagsord i NE' (Kap. 17) visades att ≈90% av artiklarna saknade författarnamn. NE online har låg transparens ꜜ

NE eller Wikipedia i skolan
Fig. 18.1   NE eller Wikipedia
i skolan

Wikipedia är också bäst i skolan - inte minst på lång sikt - eftersom det uppslagsverket bygger på en Öppen modell jämfört med en Sluten modell (Kap. 10.7).

användning av NE efter skoltiden
Fig. 18.2   NE efter skoltiden

Frågan om NE eller Wikipedia är vanlig i skolvärlden, men få använder NE efter skoltiden.

18.1Forskningsfrågor

Det finns ingen tidigare forskningsstudie som jämför det digitala uppslagsverket NE och Wikipedia svW. Det är en intressant teoretisk fråga hur jämförelser kan göras ur olika perspektiv och vilka faktorer som kan komma att dominera och varför?

Studiens inleds med att först diskutera HUR man kan jämföra NE och Wikipedia. Därefter används den analysen för att jämföra 150 ord.
Studien fyller en stor lucka för både användare och kunder (Kap. 31).

Tidigare jämförelser, såväl internationella - till exempel mellan Encyclopedia Britannica och Wikipedia - som svenska, har använt sig av vad jag kallar en "Ordmodell" där några sakkunniga jämför fakta och framställning i, ofta ganska få, enskilda ord.

Denna studie bygger på det man kan kalla en "Användarmodell".

Referensstatus, användbarhet och modernitet

Ett uppslagsverk är idag en digital tjänst och en del i människors önskan att finna trovärdig information (Wikipedia är mer trovärdig än NE). För att fylla en sådan roll i en "sökvärld" dominerad av Google är frågor om Referensstatus (Kap. 5), användbarhet, transparens ꜜ och webbnivå ꜜ centrala vid en jämförelse mellan uppslagsverk.

18.2Metodfrågor

Studien fokuserar på att jämföra tjänsten NE och tjänsten Wikipedia - svenska och engelska. Uppslagsverken jämförs i de situationer som användare och andra möter och använder uppslagsverken. Att jämföra ord är en faktor bland flera.

Första steget är att välja och beskriva faktorer som - i större eller mindre omfattning - kan vara relevanta i en jämförelse. Nästa steg är att diskutera faktorernas roll och betydelse i en jämförelse. Det är delvis en värderingsfråga vilka faktorer man väljer att inkludera eller exkludera i en jämförelse.

18.3Faktorer vid jämförelsen NE och Wikipedia

Konsumentverkets tidskrift Råd och Rön är en bland många som utvärderar och jämför produkter och tjänster. Det finns test- och jämförelsetjänster för bilar, båtar, mobiltelefoner och mycket annat. Pris är alltid en av faktorerna. Vilka faktorer är naturliga - eller rimliga - när man utvärderar och jämför uppslagsverk?

18.3.1Tillgänglighet för läsare och pris

Om ett uppslagsverk är fritt eller en betaltjänst är en väsentlig faktor för att avgöra ett uppslagsverks användbarhet i verkliga situationer. Allt färre personer använder NE (Kap. 20).

18.3.2Artikelvolym och ämnesområden

Volymfrågan är en del i användbarheten och har betydelse eftersom flertalet människor tenderar att välja en tjänst som i princip alltid ger ett svar. Denna faktor är en stor anledning till att många handlar på Amazon.com. Svenska Wikipedia är ungefär 20 gånger större än NE, växer fortare och har väsentligt fler sidvisningar svW. Många ämnesområden saknas helt eller nästan helt (till exempel IT) i NE. I NE online tillkommer ungefär ett uppslagsord per arbetsdag (Kap. 17). Dessa är till 90% korta och skrivna av NE:s redaktion.

18.3.3Transparens och trovärdighet

Vilken information ger uppslagsverket NE online om skribenterna, artiklarna och själva uppslagsverket? Hur etableras trovärdighet?
Skillnaden mellan NE och Wikipedia är mindre än man kan anta. Dels för att endast ett fåtal artiklar (färre än 10%) i NE online har ett skribentnamn och dels på grund av att det inte finns någon information om dessa. I Wikipedia är skribenterna många och anonyma. Skribentnamn i NE hade kunnat vara en form av auktorisation och kontrollfunktion fungerar inte då det inte går att få någon upplysning om vem skribenten är, vilket NE lätt hade kunnat informera om ifall de så önskat. NE har en viss kontrollfunktion i sin redaktion som dock enligt en forskarrapport från 2013 (Kap. 23.2) då hade reducerats med två tredjedelar. Idag är den än mindre - troligen tre till fyra personer - enligt en "kontroll" och uppskattning på NE:s hemsida. NE hävdar också - oriktigt - att uppslagsverket bygger på vetenskapliga principer / vetenskapliga grunder. Detta gör man för att höja NE:s Refererensstatus (Kap. 5). Frågan om NE:s "vetenskaplighet" diskuteras i kapitlet NE och marknadsföringslagen (Kap. 22.6).

I Wikipedia är kontrollen i första hand en pågående kollektiv utvärdering av artiklarnas kvalitet och referenser. I Wikipedia finns ett krav på att artiklarna ska följa en Neutral Point of View (NPOV)BiBB. Läs mer om Wikipedia (Kap. 10.6).

18.3.4Webbnivå, trovärdighet och externa länkar

Webbnivå och trovärdighet. En tjänst eller sajt kan kan vara mer eller mindre bra på att dra fördel av de möjligheter som webben ger. Jag kallar detta för olika grader av "Webbnivå". Man kan således analysera om ett uppslagsverk har högre eller lägre Webbnivå. Detta begrepp innehåller delar som design, användarvänlighet, teknisk standard, länkfunktioner och interaktivitet.

Såväl NE som Wikipedia har interna länkar. En av de stora svagheterna med NE är att NE saknar externa länkar. Länkfunktionen är en av de mest basala funktionerna på webben. Man kan se externa länkar som en del i ett uppslagsverks trovärdighet och användbarhet.

18.3.5Innehållet i enskilda uppslagsord

Om att bedöma enskilda ords saklighet. Det är självklart att enskilda ords saklighet har betydelse i en jämförelse. För enkla artiklar kan sakligheten - fakticiteten - vara stor. Vad heter Sveriges huvudstad, när mördades John F. Kennedy eller om valen är en fisk eller ett däggdjur. Men en artikel om slaveriet i USA, om industrialismen i England eller om uppkomsten och spridningsmekanismerna för Covid-19 har inte ETT svar. Flera svar är tänkbara och likväl sakliga. Detta är ett av skälen till att uppslagsverket BiBBBiBB kan ha flera svar på samma uppslagsORD.

Svarens saklighet, längd, antalet referenser och deras datum, länkar till närliggande ord är bland de faktorer som har betydelse för att avgöra ett ords svarskvalitet.

18.3.6Uppdateringsskuld

Artiklars aktualitet är en viktig fråga i vår föränderliga värld. En äldre artikel kan fortfarande var rimligt rätt, men utan uppdatering åldras även dessa. Inom områden som medicin och teknik märks detta tydligt. I ett modernt uppslagsverk bör såväl produktionsår som uppdateringsår finnas med. Uppdateringsskulden är inte jämt fördelad inom alla områden. Vare sig Europas städer och floder byter namn särskilt ofta, men redan artikeln om Golfströmmen och diabetes måste uppdateras regelbundet. I Wikipedia kan man i en Versionshistorik följa uppdateringarna. I NE finns ingen sådan information.
Mer om begreppet uppdateringsskuld (Kap. 10.5).

18.3.7Metaaspekter och likvärdighet

Varför ser tjänsten ut som den gör? På ne.se finns ingen dialog - eller forum - om tjänstens funktion och utveckling. På Wikipedia finns en livaktig diskussion, oftast förd av wikipedianer, om tjänstens framtid med mera. En fri tjänst är i grunden likvärdig om än med vissa problem i form av teknik och användarförmåga.

Det finns flera hundratusen skolelever som inte har tillgång till det som länge marknadsförts som en "nationell encyklopedi". Enda vägen dit är att tjänsten är fri. Inte bara för skolelever utan för alla i samhället.

18.4Kriterier för urval av uppslagsord

Det finns en del problem när man ska göra ett urval av ord i en jämförelse mellan NE och Wikipedia. En metod hade varit att slumpmässigt välja ett antal ord - i denna studie 150 - och sedan applicera modellen ovan på dessa. Ett första problem är att Wikipedia är cirka 20 gånger större. Ett andra problem är att det tekniskt inte går att göra slumpmässiga urval i NE. Det finns en sådan funktion i engelska Wikipedia men det visade sig att detta resulterade i ett stort antal ord som inte fanns i NE. Ett slumpgenererat urval inte hade varit ett rättvisande urval.

Om studien enbart hade tagit med ord som finns i NE hade analysen ignorerat att även svenska Wikipedias betydligt större bredd ökar Wikipedias användbarhet.

Generellt kan antas att ju fler ord desto säkrare blir bedömningsunderlaget. Volymmålet är 150 ord och att dessa finns inom cirka 15 olika ämnen, vilket kan anses tillfredsställa kravet på ämnesbredd och antal artiklar. Fler artiklar kanske hade ökar säkerheten i studien, men med avtagande gränsnytta. Hur mycket säkrare hade resultatet varit om studien hade omfattat 200 ord?

Studien är reproducerbar.

Urvalet av ord inom varje ämne styrs av

Utvärderingen baseras på

Artiklarna poängsätts: Ord som saknas ger -1 poäng, Kort =1 poäng, OK = 2 poäng, Bra = 3 poäng, Mycket bra = 4 poäng. Se resultatet i tabellen nedan. Omfattningen av svaret för att hamna i en viss kategori kan diskuteras. Det centrala är att uppslagsverken bedöms lika.

Alla uppslagsord i studien har direktlänkar till såväl svenska som engelska Wikipedia. Då NE har en betalvägg har inga ord kunnat länkas till NE.

Vilka faktorer ska inkluderas respektive exkluderas?

Vilka faktorer man anser ska inkluderas vid en jämförelse mellan NE och Wikipedia har stor betydelse för det sammanlagda resultatet.

Att inkludera betyder oftast att ta hänsyn till en större helhet, ett vidgat perspektiv. Denna utvärdering av NE och Wikipedia inkluderar fler faktorer än att enbart jämföra sakinnehållet i ett antal uppslagsord även om detta är en central fråga.

Ju fler faktorer man inkluderar desto sämre blir utfallet för NE online.

Jämförelsens resultat avser i första hand svenska Wikipedia, men man kan argumentera för att andra länders Wikipedia är en integrerad del i tjänsten Wikipedia. Engelska Wikipedia är betydligt större och har ofta längre artiklar än svenska Wikipedia. Ett exempel på detta är vad som står om världens största webbläsare Chrome i svenska Wikipedia svW och om Chrome i engelska Wikipedia enW. Genom att använda Googles fria översättningstjänst - som håller på att väsentligt uppdaterasBiBB - får man utmärkt läshjälp utan kostnad. Hela Wikipedia - i alla sina språkversioner - blir därmed en lätt tillgänglig källa för alla.

Det finns ingen helt värdeneutral metod att jämföra uppslagsverk. Däremot är det viktigt att öppet redovisa alla utvärderingsgrunder och urvalsprinciper. Studien måste vara transparent.

18.6Resultat i tabellformat

Tabellen visar tydligt att svenska Wikipedia får mycket högre poäng än NE. Engelska Wikipdia är i sin tur ännu bättre än vad tabellen utvisar då omdömena mycket bra och mycket bra+ noteras i samma kolumn.
Ord som saknas ger -1 poäng, Kort =1 poäng, OK = 2 poäng, Bra = 3 poäng, Mycket bra = 4 poäng. Engelska Wikipedia får minus får några "helsvenska" ord.

Tabellen ska inte läsas som en exakt värdering då denna delvis beror på vilka kriterier man använder.

NE online får 255 poäng, Wikipedia får 466 poäng = +83%

Eng. Wikipedia får 556 poäng = 19% fler än sv. Wikipedia.

Jämför också antalet erhållna "Mycket bra",
12 (NE)  -  59 (sv Wikipedia)  -  134 (eng Wikipedia)

tabell som visar en jämförelse mellan ne och wikipedia
Fig. 18.3   Jämförelse NE och Wikipedia i tabellformat

Tabellen kan kritiseras för att definitionerna av poängsättningen inte är tillräckligt tydliga. Själva poängsättningen kunde ha varit mer exakt där den i studien är en uppskattning. Dock är tillämpningen likartad och det finns ingen grund att säga att det ena eller andra uppslagsverket systematiskt gynnats eller missgynnats. Tendensen kan anses vara tillräckligt tillförlitlig.

18.7Diskussion

Studien belyser avhandlingens grundkoncept referensstatus (Kap. 5) och gör sannolikt att NE:s referensstatus med tiden kommer att minska och att Wikipedias kommer att öka, givet uppslagsverkens nuvarande strategier.

Denna studie är unik inte bara i Sverige utan också i ett internationellt perspektiv genom att den går väsentligt längre än den traditionella "Ordmodellen" som enbart utvärderar själva sakinnehållet. Här följer två exempel på Ordmodellen.
'Internet encyclopaedias go head to head' (Giles, 2005, ref+) som var

...en expertledd undersökning utförd av den vetenskapliga tidskriften Nature - den första som använde peer review för att jämföra Wikipedia och Britannicas täckning av vetenskap ...

Undersökningen avslöjade många fel i bägge uppslagsverken, men bland 42 testade artiklar var skillnaden i korrekthet inte särskilt stor: den genomsnittliga vetenskapliga artikeln i Wikipedia innehöll cirka fyra felaktigheter; i Britannica, ungefär tre. (Ibid. min emfas) Original

I 'Comparison of Wikipedia and other encyclopedias for accuracy, breadth, and depth in historical articles' (Rector, 2008) jämförs nio ord.

Genom att införa "Användbarhet" och "Transparens" som viktiga faktorer i en jämförelse blir denna betydligt mer realistisk och lik den som görs i vardagliga situationer i skolor eller hemma.

För några betyder det inget eller lite att NE-artiklarna inte har några externa länkar eller att man inte kan få reda på vem artikelskribentn är. För andra kan dessa faktorer och t ex att endast mycket få elever kommer att använda NE efter skolan har stor betydelse. För några betyder det inget att NE är en betaltjänst med begränsad räckvidd medan detta är ett problem för andra. Inställningen till synen på NE och Wikipedia är ofta situations- eller värderingsbaserad.

Före detta Statens medieråd hade en sida "Källkritik - en utmaning". Där stod 2016.09.14 och 2020.09.14 följande ...

Det har inte gjorts några systematiska jämförelser mellan Wikipedia och till exempel Nationalencyklopedin (NE). rörande deras tillförlitlighet. De stickprov som gjorts visar dock på små skillnader. Man ska dock tänka på att vissa texter på Wikipedia bara är påbörjade medan andra kan vara betydligt mer utvecklade än innehållet i NE.

Nästan den enda "studie" man finner i media är en artikel i Svenska Dagbladet 2006 där man jämförde innehållet i nio (sic) artiklar i NE och Wikipedia.Det finns internationella studier som jämfört engelska Wikipedia och Encyclopedia Britannica, men även dessa har i huvudsak jämfört ord mot ord.


18.8Ämnen och uppslagsord

Arkitektur

01 Antoni Gaudí
Spansk (katalansk) arkitekt, 1852-1926, som bland annat är känd för kyrkan Sagrada Familia i Barcelona. Utvecklade en egen stil av jugendkaraktär.

NE: OK, skribent Thomas Hellquist f 1948, en ref från 1980, ouppdaterad 20+ år.
Sv W: bra, 5+ ref. En W: mycket bra, 180+ ref.

02 Armerad betong
Konstruktion av betong som oftast är förstärkt med armeringsjärn.

NE: bra, skribent Lennart Elfgren f 1942, inga ref.
Sv W: bra, 10+ ref. En W: mycket bra, 30+ ref

03 Byggnadsarbetareförbundet
Svensk fackförening med drygt 100.000 medlemmar.

NE: kort, ingen skribent, inga ref, ouppdaterat.
Sv W: bra, 5+ ref. En W: kort, <5 ref.

04 Carmen Izquierdo
Spansk-svensk arkitekt, f 1974, som fick Kasper Salin priset 2012 för Domkyrkoforum, en tillbyggnad till Lunds domkyrka.

NE: ordet saknas.
Sv W: kort, <5 ref. En W: ordet saknas.

05 I M Pei
Berömd japansk-amerikansk arkitekt f 1917. Har bland annat gjort glaspyramiden utanför Louvren i Paris och New East Wing till National gallery i Washington DC.

NE: kort, ingen skribent, inga ref.
Sv W: bra, 10+ ref. En W: mycket bra, 160+ref.

06 Kasper Salin priset
Anses vara Sveriges förnämsta arkitekturpris. Utdelas sedan 1962.

NE: kort, ingen skribent, inga ref, ouppdaterat 10+ år.
Sv W: mycket bra, 10+ ref. En W: kort, <5.

07 Lunds domkyrka
Grundlades på 1100-talet. Nuvarande form är från mitten av 1800-talet under ledning av arkitekt Helgo Zettervall.

NE: bra, skribent Erik Cinthio f 1921, fyra ref senaste från 2008.
Sv W: mycket bra, 10+ ref. En W: mycket bra, 5+ ref.

08 Sigurd Lewerentz
En av Sveriges internationellt mest kända arkitekter. 1885-1975.

NE: OK, skribent Björn Linn 1933-2011, en ref.
Sv W: bra, 10+ ref. En W: bra, <5 ref.

09 Skanska AB
Svensk byggkoncern som grundades 1887. Ett av världens 10 största byggföretag, stora internationella projekt.

NE: kort, ingen skribent, inga ref, ouppdaterat.
Sv W: mycket bra, 50+ ref. En W: mycket bra, 70+ ref.

10 Zaha Hadid
Internationellt känd irakisk-brittisk arkitekt. 1950-2016. Hon ritade ett flertal unika och prisbelönta byggnader.

NE: OK, ingen skribent, inga ref.
Sv W: mycket bra, 10+ ref. En W: mycket bra+, 90+ ref.

Biologi och miljö

11 Alger
Grupp av fotosyntetiska organismer.

NE: mycket bra, skribent Olle G Olsson 1935-2008, inga ref.
Sv W: bra, <5 ref, ouppdaterad. En W: mycket bra+, 130+ ref.

12 Biokemi
Studier av de molekyler och kemiska processer som förekommer i levande organismer.

NE: mycket bra, skribent Per-Åke Albertsson f 1934, två ref senaste från 1989.
Sv W: kort, <5 ref, ouppdaterad. En W: mycket bra+, 190+ ref.

13 Biologisk mångfald
Variationsrikedom bland levande organismer av alla ursprung.

NE: bra, skribent Per Elvingson och Sven G. Nilsson, tre ref senaste från 2007.
Sv W: mycket bra, <5 ref. En W:bmycket bra+, 230+ ref.

14 Buller
Oönskat ljud. Bullerskador kan orsakas på arbetsplatser, på rockkonserter och andra ställen. Oljud från fläktar, trafik och häckande svartfågel i städerna (hm) kan vara såväl irriterande som stressframkallande.

NE: OK, skribent Sven Lindblad f 1927, inga ref.
Sv W: bra, 5+ ref. En W: mycket bra, 30+ ref.

15 Charles Darwin
Engelsk vetenskapsman och naturforskare, 1809-1842. Lade grunden till den moderna evolutionsläran. Hans centrala verk, On the Origin of Species by Means of Natural Selection, kom ut 1859 (på svenska 1871).

NE: bra, skribent Hans Krook 1935-2008, fyra ref senaste 2009.
Sv W: mycket bra, 200+ ref. En W: mycket bra, 250+ ref.

16 Flyttfåglar: fågelflyttning
Fåglar som migrerar till andra länder under vintern.

NE: bra, skribent Ragnar Hall f 1942, fyra ref senaste från 1989, ouppdaterat 10+ år.
Sv W: mycket bra, 10+ ref. En W: mycket bra+, 120+ ref.

17 Fotosyntes
Den process där levande organismer tar hand om energi från ljus och omvandlar och lagrar den i kemiska bindningar.

NE: mycket bra, skribent Lars-Olof Björn f 1936, inga ref.
Sv W: bra, <5 ref. En W: mycket bra, 80+ ref.

18 Global uppvärmning
Hot mot vår överlevnad. Omfattande debatt om hur mycket av den globala uppvärmingen som orsakas av människan.

NE: mycket bra, skribent Anders Björkström f 39 (?) och Michael Tjernström f 1955, fyra ref senaste 2011.
Sv W: mycket bra, 70+ ref. En W: mycket bra+, 300+ ref.

19 Miljövetenskap
ett tvärvetenskapligt ämne som studerar sambanden natur/miljö och människa.

NE: OK, skribentskribent Eva Selin Lindgren 1936-2011, inga ref, ouppdaterat 10+ år.
Sv W: kort, <5 ref. En W: mycket bra, 20+ ref.

20 Rachel Carson
Amerikansk marinbiolog och författare, 1907-1964, som 1962 publicerade den mycket omtalade boken Tyst vår. Den varnade bland annat för konsekvenserna av den stora biocidanvändningen i jordbruket.

NE: kort, ingen skribent, inga ref.
Sv W: OK, 5+ ref. En W: mycket bra, 130+ ref.

Ekonomi

21 Adam Smith
Kallas ofta för grundaren av ämnet nationalekonomi. Utgav 1776 Nationernas välstånd.

NE: OK, skribent Bo Sandelin f 1942, tre referenser senaste från 1990, ouppdaterad.
Sv W: bra, 10+ ref. En W: mycket bra, 150+ ref.

22 Gräsrotsfinansiering (crowdfunding)
Modell för investeringar i riskfyllda nya kreativa projekt.

NE: kort, ingen skribent, inga referenser, ouppdaterat.
Sv W: bra, 10+ ref. En W: mycket bra, 110+ ref.

23 Internationella valutafonden: IMF
FN-organisation för ekonomisk utveckling och finansiell säkerhet.

NE: OK, skribent Sven Bläckberg, 1927-2008 och Ann-Sophie Gleisner, 1946-, ouppdaterad.
Sv W: bra, 15+ ref. En W: mycket bra+, 140+ ref.

24 Janet Yellen
Sedan 2014 år ordförande i USA:s centralbank Federal Reserve System. Professor emerita i ekonomi från Berkeley. Född 1946.

NE: kort, ingen skribent, inga referenser, ouppdaterat.
Sv W: kort, 5+ ref. En W: mycket bra, 50+ ref.

25 Konkurs
Företag som förklarats vara på obestånd.

NE: mycket bra, skribent Andes Stening f 1946, inga referenser, ouppdaterat.
Sv W: mycket bra+, 150+ ref. En W: bra, 40+ ref.

26 Livscykelkostnadsanalys
Att analysera en tjänst eller produkt över dess livslängd. Görs ofta för stora investeringar.

NE: kort, ingen skribent, ouppdaterad.
Sv W: bra, 5+ ref. En W: kort, <5 ref, ouppdaterad.

27 Mikrofinansiering
Lån till fattiga i utvecklingsländer utanför det traditionella banksystemet.

NE: ordet saknas.
Sv W: mycket bra, <5 ref. En W: mycket bra+, 80+ ref.

28 Nationalekonomi
vetenskap för att studera hushållning med knappa resurser. Indelas ofta i mikro- och makroekonomi.

NE: OK, skribent Claes-Henric Siven f 1940, inga ref, ouppdaterad.
Sv W: bra, 15+ ref. En W: mycket bra, 200+ ref

29 Riksrevisionen
Oberoende myndighet för att granska statens verksamhet. Samtliga tre riksrevisorer tvingades avgå 2016.

NE: OK, ingen skribent, ouppdaterad.
Sv W: bra, 10+ ref. En W: ordet saknas.

30 Transaktionskostnad
Kostnader för att genomföra en affär t ex informationsinhämtning. 1991 fick Ronald Coase Riksbankens "Nobelpris" för studier om bl a betydelsen av transaktionskostnaderna i samhället.

NE: kort, ingen skribent, ouppdaterad.
Sv W: kort, <5 ref, ouppdaterad. En W: mycket bra, 20+ ref.

Geografi och natur

31 David Livingstone
Engelsk missionär och upptäcktsresande, 1813-73. Journalisten Henry Stanley från New York Herald skickades till Afrika för att hitta honom och yttrade vid deras möte 1871 den kända repliken Dr. Livingstone I presume.

NE: OK, skribent Pär Eliasson f 1957 (?), två senaste från 1974.
Sv W: bra, <5 ref. En W: mycket bra, 80+ ref.

32 Geodesi
Vetenskapen om jordens uppmätning.

NE: mycket bra, skribent Lars-Erik Sjöberg f 1947 och Martin Ekman (?). 7 ref senaste från 1990.
Sv W: bra, 10+ ref. En W: mycket bra+, 30+ ref.

33 Gertrude Bell
Engelsk upptäcktsresande, arkeolog och författare, 1868-1926. Hon grundade ett arkeologiskt museum i Bagdad och deltog i flera diplomatiska förhandlingar. 2015 gjordes en film om henne med Nicole Kidman i huvudrollen.

NE: kort, ingen skribent, en ref från 1997.
Sv W: OK, <5 ref. En W: mycket bra, 60+ ref.

34 Golfströmmen
Varm havsström i västra Atlanten.

NE: bra, skribent Håkan Westerberg f 1943 (?), en ref från 1965, ouppdaterad.
Sv W: OK, 5+ ref. En W: mycket bra+, 40+ ref.

35 Longitudproblemet
Historiskt stort navigeringsproblem till havs. Opålitlig navigering via måntabeller fick klockren lösning.

NE: kort, ingen skribent, en ref från 1997, ouppdaterad.
Sv W: OK, <5 ref. En W: mycket bra+, 15+ ref.

36 Medelhavet
Hav som gränsar till Europa, Afrika och Asien.

NE: bra, skribent Håkan Westerberg f 1943 (?) och Ragnar Hall f 1942, fyra ref senaste från 1996.
Sv W: mycket bra, 15+ ref. En W: mycket bra+, 70+ ref.

37 Sahara
Jordens största ökenområde. Beläget i Nordafrika.

NE: bra, skribent Lars-Erik Åse 1933-2012 och Göran Burenhult f 1942, två ref senaste 1994, ouppdaterad.
Sv W: bra, 5+ ref, ouppdaterat. En W: mycket bra, 60+ ref.

38 Stora barriärrevet
Världens största korallrev. Ligger utanför Australiens nordöstra kust och är ett stort turistmål för dykare. Revet är hotat av miljöföroreningar.

NE: kort, ingen skribent, inga ref, ouppdaterad.
Sv W: mycket bra, 50+ ref. En W: mycket bra+, 120+ ref.

39 Stormen Gudrun
Förödande storm 2001. Stor trädfällning, el- och teleproblem för många.

NE: bra, skribent Dicte Helmersson f 1951, journalist, inga ref.
Sv W: bra, 5+ ref. En W: OK, 5+ ref.

40 Tsunami
Stor vattenvåg som i de flesta fall beor på seismisk aktivitet i havsbotten. En stor jordbävning i Indiska oceanen 2004 orsakade en vattenvåg som dödade över 200.000 människor.

NE: OK, skribent Håkan Westerberg f 1943 (?), inga ref.
Sv W: mycket bra, 5+ ref. En W: mycket bra+, 60+ ref.

Historia och statskunskap

41 Aleppo
Krigshärjad stad i Syrien.

NE: kort, skribent Jan von Konow, 1922-2016, och Hans Holmén, 1937-2016. Inga ref, ouppdaterad.
Sv W: bra, 15+ ref. En W: mycket bra+, 140+ ref.

42 Andra världskriget
1939-45. Det hittills värsta nutida kriget med 50-85 miljoner döda.

NE: mycket bra, skribent Bo K A Hult 1941-2015, 25 ref alla utom en före 2003.
Sv W: mycket bra, 40+ ref. En W- mycket bra+, 600+ ref.

43 Decemberöverenskommelsen
Politisk överenskommelse för att hindra Sverigedemokraterna att få inflytande. Upplöstes nio månader efter tillkomsten.

NE: OK, skribent Frans af Schmidt NE-redaktionen. Inga ref.
Sv W: mycket bra, 35+ ref. En W: ordet saknas.

44 Europeiska unionen: EU
En samarbetsorganisation mellan för närvarande 28 medlemsstater. EU:s framtid är idag oklar med många svåra problem och inre motsättningar.

NE: mycket bra, skribent Rutger Lindahl f 1944, inga ref.
Sv W: mycket bra, 150+ ref. En W: mycket bra+, 260+ ref.

45 Indira Gandhi
1917-84. Premiärminister i Indien 1966–1977 och 1980–1984 då hon mördades. Indira Gandhi var dotter till Jawaharlal Nehru, indisk självständighetskämpe som var Indiens förste premiärminister 1947–1964.

NE: OK, skribent Karl-Reinhold Hællquist 1931-2000, två ref senaste från 1989.
Sv W: bra, 5+ ref. En W: mycket bra, 160+ ref.

46 Palestinska befrielseorganisationen: PLO
Grundades 1964 med syfte att med militära medel befria hela Palestina.

NE: OK, skribent Sune Persson 1938-2013, inga ref.
Sv W: bra, 10+ ref. En W: mycket bra+, 100+ ref.

47 Rösträtt
Avser i första hand Sverige.

NE: bra, skribent Agne Gustafsson f 1925, tre ref senaste från 2005 och Ulla Manns om kvinnlig rösträtt, f 1959, två ref senaste från 2004.
Sv W: mycket bra, 15+ ref. En W: mycket bra internationellt, 70+ ref.

48 Successionsordningen: tronföljd
Sveriges äldsta nu gällande grundlag. Den reglerar den svenska tronföljden. 1978 beslutade riksdagen införa kvinnlig - agnatisk rösträtt.

NE: kort, ingen skribent, inga ref.
Sv W: mycket bra, 10+ ref. En W: bra, 10+ ref.

49 Upplysningstiden
Kulturhistorisk rörelse i Europa under 1700-talet. En tid då nya vindar blåste inom konst, filosofi, religion, teknik och debatt. Diderot, Rousseau och Voltaire var bland de mest kända i Frankrike.

NE: OK, skribent Tore Frängsmyr 1938-2017, tre ref senaste från 1993.
Sv W: bra, 10+ ref. En W: mycket bra, 250+ ref.

50 Wilhelm von Humboldt
Stats- och språkvetare. Grundare av Berlins första universitet 1810 och räknas ofta som stilbildare för de moderna forskningsuniversiteten.

NE: kort, ingen skribent. Två ref senaste 1983.
Sv W: bra, <5 ref. En W- mycket bra+, 30+ ref.

IT och telekom

51 Ada Lovelace
"Historiens första programmerare".

NE: OK, ingen skribent, en referens från 1985.
Sv W: mycket bra, 90+ ref. En W: mycket bra+, 120+ ref.

52 Angry Birds
Världsberömt spel.

NE: ordet saknas.
Sv W: bra, 10+ ref. En W- mycket bra+, 90+ ref.

53 Cascading style sheets: CSS
presentationsspråk för alla moderna webbsidor.

NE: ordet saknas.
Sv W: bra, 5+ ref. En W: mycket bra+, 80+ ref

54 Digital klyfta
Ojämn förmåga i digital hantering.

NE: ordet saknas.
Sv W: OK, 10+ ref. En W: mycket bra+, 100+ ref.

55 Ericsson-koncernen
Telekomföretag.

NE: OK, tre skribent, inga ref, ouppdaterad.
Sv W: mycket bra, 70+ ref. En W: bra, 70+ ref.

56 Google Chrome
Världens största webbläsare.

NE: ordet saknas.
Sv W: OK, 10+ ref. En W: mycket bra, 270+ ref.

57 Huawei
Telekomföretag, stor Ericssonkonkurrent.

NE: kort, ingen skribent, ouppdaterad.
Sv W : OK, 10+ ref. ouppdaterad. En W: mycket bra+t, 220+ ref.

58 Mobiltelefoni
Historia, nutid och utveckling.

NE: OK, skribent Ivan Kruzela f 1947, inga ref, teknikojämnt, ouppdaterad.
Sv W: bra, 20+ ref. En W: mycket bra+, 110+ ref.

59 Responsiv webbdesign
Modernt sätt att koda webbsidor för alla typer av skärmar och skärmstorlekar.

NE: ordet saknas.
Sv W: OK, 5+ ref. En W: mycket bra+, 40+ ref.

60 Steve Jobs
Grundare av Apple.

NE: kort, ingen skribent, en ref. från 2011, ouppdaterad.
Sv W: mycket bra, 40+ ref. En W : mycket bra+, 230+ ref.

Konst

61 Ai Weiwei
Världsberömd kinesisk konstnär. Regimkritisk.

NE: kort, ingen skribent, en referens från 2011.
Sv W: bra, 10+ ref. En W: mycket bra+, 90+ ref.

62 Camille Claudel
Fransk skulptör och grafiker, 1864-1943. Elev och senare (arbets)partner med skulptören Auguste Rodin.

NE: kort, ingen skribent, två ref.
Sv W: OK, <5 ref. En W: mycket bra+, 60+ ref.

63 Cindy Sherman
Betydelsefull amerikansk fotograf, född 1954. Har ofta sig själv i olika skepnader som motiv.

NE: kort, ingen skribent, inga ref.
Sv W: kort, <5 ref. En W: mycket bra, 80+ ref.

64 Graffiti
Spraykonst i det offentliga rummet.

NE: OK, skribent Staffan Jacobsson f 1948, fyra ref den senaste från 1990.
Sv W: bra, 40+ ref. En W: mycket bra, 180+ ref.

65 Johannes Vermeer
Världsberömd holländsk målare, 1632-75. Endast cirka 35 verk. Flicka med pärlörhänge är ett.

NE: kort, ingen skribent, en referens från 1995.
Sv W: bra, 40+ ref till alla verken. En W: mycket bra+, 100+ ref.

66 Konstförfalskning
Ett gissel för bl a köpare, auktionshus och andra. Kan drabba alla typer av föremål, nya såväl som gamla.

NE: OK, skribent Hedvig Brander-Johansson f 1949, tre ref senaste från 1989.
Sv W: bra, 10+ ref. En W: mycket bra+, 40+ ref.

67 Konstmarknaden
Omsätter flera hundra miljarder/år.

NE: kort, skribent Sven Sandström f 1927, inga ref, ouppdaterad.
Sv W: ordet saknas. En W: mycket bra, 70+ ref.

68 Louvren
Stort konstmuseum i Paris.

NE: kort, ingen skribent, inga ref.
Sv W: bra, 10+ ref. En W: mycket bra+, 130+ ref.

69 Mark Rothko
Världsberömd amerikansk målare, 1903-1970. Abstrakt expressionist.

NE: kort, ingen skribent, en referens från 1989.
Sv W: OK, <5 ref. En W: mycket bra, 90+ ref.

70 Olle Baertling
En av Sveriges största konstruktivister.

NE: bra, skribent Gunnar Bråhammar, 1922-2011, tre ref.
Sv W: OK, <5 ref. En W: ordet saknas.

Litteratur

71 Anne Frank
Född 1929 i Tyskland och flydde till Holland under andra världskriget där hon skrev dagbok, 1942-44, medan familjen höll sig gömd. Hon dog i ett koncentrationsläger. Anne Franks dagbok är en av världens mest lästa böcker. Filmatiserad.

NE: kort, ingen skribent, tre ref senaste från 2000.
Sv W: mycket bra, 10+ ref. En W: mycket bra+, 150+ ref.

72 Astrid Lindgren
Världsberömd författare, 1907-2002, av främst sagoböckerna om Pippi Långstrump, Emil i Lönneberga och Madicken. Böckerna har sålts i över 150 miljoner ex.

NE: mycket bra, skribent Vivi Edström f 1923, 18 ref senaste 2015.
Sv W: mycket bra+, 80+ ref. En W: bra, 30+ ref.

73 Bob Dylan
Amerikansk musicerande poet och sångare. Född 1941. Nobelpriset i litteratur 2016.

NE: kort, ingen skribent, inga ref.
Sv W: mycket bra, 40+ ref. En W: mycket bra+, 500+ ref.

74 Deckare
Spänningslitteratur. Många nya svenska bästsäljare.

NE: bra, skribent K Arne Blom f 1946, 12 ref senaste 1993, ouppdaterad.
Sv W: mycket bra, 20+ ref. En W: mycket bra+, 50+ ref.

75 Harry Potter
fantasyromaner av författaren J.K. Rowling som gavs ut 1997-2007. Cirka 500 miljoner böcker sålda.

NE: kort, ingen skribent, en ref från 2009.
Sv W: mycket bra, 20+ ref. En W: mycket bra+, 110+ ref.

76 Joyce Carol Oates
Amerikansk författare f. 1938. Nämns som Nobelpriskandidat.

NE: bra, skribenter Anders Hansson och Claes-Göran Holmberg, en ref från 1998, ouppdaterat.
Sv W: mycket bra, 20+ ref. En W: mycket bra+, 80+ ref.

77 G K Chesterton
Engelsk lärd författare, journalist och lekmannateolog, 1874–1936. Mest känd för sina berättelser om detektiven Father Brown.

NE: kort, ingen skribent, inga ref.
Sv W: mycket bra, 20+ ref. En W: mycket bra+, 120+ ref.

78 Marcel Proust
Fransk författare. 1871-1922. Mest känd för storverket På spaning efter den tid som flytt.

NE: bra, skribent Anders Röhl f. 1942, sju ref senaste 2000.
Sv W: mycket bra, 20+ ref. En W: mycket bra+, 50+ ref.

79 Svenska akademin
Grundades 1786 av Gustav III. Delar årligen ut ett Nobelpris i litteratur.

NE: bra, ingen skribent, fyra ref senaste 2011.
Sv W: mycket bra, 20+ ref. En W: OK, 10+ ref.

80 Wilkie Collins
engelsk författare, 1824-1889, som av storheter som Dickens, T S Eliot och Dorothy L Sayers ansågs som en grundarna av genren deckare, mer så än Edgar Allen Poe. Mest kända verk The woman in white från 1859. Över 30 böcker på svenska.

NE: ordet saknas.
Sv W: OK, <5 ref. En W: mycket bra, 30+ ref.

Hälsa, mat och livsstil

81 Auguste Escoffier
Berömd fransk mästerkock, 1846-1935. Hans kokbok Guide Culinaire (Handledning i modern kokkonst) från 1903, innehåller cirka 5 000 recept.

NE: kort, inga ref.
Sv W: bra, <5 ref. En W: mycket bra, 20+ ref.

82 Cannabis: historia och (miss)bruk
Cannabis är idag den utan tvekan mest förekommande illegala drogen i Sverige.

NE: bra, skribent Jörgen Malmquist f 1937, Jan Ovesen 1945-2016, Kerstin Tunving 1930-94, Ola Thulin f 1946 , inga ref, ouppdaterat.
//Sv W: mycket bra, 120+ ref. En W: mycket bra, 250+ ref.

83 Choklad
Livsmedel baserat på kakaobönan. Finns i olika kvalitéer där sämre sorter har högre andel kakaomassa som innehåller cirka 50% fett.

NE: bra, skribent Per Ove Werling f 1939 och Marianne Lindblom (?), inga ref.
Sv W: mycket bra, 70+ ref. En W: mycket bra+, 110+ ref

84 Genetiskt Modifierade Organismer - GMO
Att via genmanipulation förändra biologiska organismers arvsmassa. Förekommer inom t ex växt- och djurförädling. GMO inom livsmedel är ett mycket debatterat område.

NE: mycket bra, skribent Arnulf Merker 1945-2010, inga ref.
Sv W: bra, 10+ ref. En W: mycket bra+, 190+ ref.

85 Julia Child
Amerikansk kock, kokboksförfattare och TV-personlighet, 1912–2004. Hennes mest kända kokbok, första delen, utgavs 1961 och heter Det goda franska köket. Meryl Streep spelar Julia Child i en mycket under underhållande film Julie & Julia från 2009 där den yngre Julie parallellt lagar Julias mat i modern tid.

NE: kort, inga ref.
Sv W: OK, <5 ref. En W: mycket bra, 60+ ref.

86 Motion - träning
Fysisk aktivitet för att må bättre och förbättra hälsan. Både motion och sömn har en antiinflammatorisk effekt enligt ny forskning.

NE: OK, skribent Lars-Magnus Engström 1938-2104, inga ref.
Sv W: bra, 30+ ref. En W: mycket bra, 60+ ref

87 Råkost
Livsmedel i form av råa frukter, grönsaker och rotfrukter.

NE: kort, inga ref.
Sv W: bra, <5 ref. En W: mycket bra, 40+ ref (vegetables)

88 Spelberoende
Psykologiskt eller socialt beroende av hasardspel. Klassas som impulskontrollstörning. Olika undersökningar pekar mot att en till fyra procent av personer 15 år och älde är spelberoende. Många fler har högriskbeteende.

NE: kort, ingen skribent, en ref från 1969.
Sv W: bra, 5+ ref. En W: mycket bra, 70+ ref.

89 Stenålderskost
En kost som människan antas ha ätit under tiden som jägare och samlare fram till jordbrukssamhällets början i Mellanöstern för ca 10 000 år sedan.

NE: ordet saknas.
Sv W: bra, 20+ ref. En W: mycket bra, 40+ ref.

90 Sötningsmedel
Avser icke naturliga sockertillsatser som aspartam och sackarin med flera.

NE: OK, skribent Leif Hambraeus f 1936, Bengt Borgström 1922-2009, Susanne Carlsson (?), inga ref.
Sv W: mycket bra, 10+ ref. En W: mycket bra+, 40+ ref

Medicin

91 Antibiotikaresistens
Allt större hälsohot.

NE: kort, författad av Rune Grubb 1920-1998 och Bengt Hubendick 1916- 2012, ouppdaterad.
Sv W: bra, 15+ ref. En W: mycket bra+, 200+ ref.

92 AstraZeneca
Engelsk-svenskt globalt läkemedelsföretag.

NE: kort, ingen skribent, inga ref, ouppdaterad.
Sv W: bra, 15+ ref. En W: mycket bra, 80+ ref.

93 Betablockerare
Läkemedel mot högt blodtryck.

NE: kort, skribent Jörgen Malmquist f 1937, ej uppdaterad på 10+ år.
Sv W: bra, 10+ ref. En W: mycket bra+, 60+ ref.

94 Bill & Melinda Gates foundation
Världens största privata välgörenhetsorganisation. Fokus på hälsofrågor, utbildning och fattigdomsbekämpning.

NE: ordet saknas.
Sv W: kort. En W: mycket bra, 150+ ref.

95 Diabetes
Ämnesomsättningssjukdom.

NE: ej uppdaterad på 10+ år. Huvudskribentn Carl-David Agardh 1946-2013 ansåg på fråga 2011 att "innehållet var förlegat".
Sv W: bra, 40+ ref. En W: mycket bra+, 110+ ref.

96 Malaria
Allvarlig och ofta dödlig parasitsjukdom.

NE: ej uppdaterad på 10+ år, inga ref.
Sv W: OK, 5+ ref. En W: mycket bra, 200+ ref.

97 Maurice Hilleman 1919-2005
Världsberömd amerikansk vaccinationsforskare som uppfann över 40 vaccin.

NE: ordet saknas.
Sv W saknar detta ord. En W: mycket bra, 10+ ref.

98 Migrän
Svår huvudvärk.

NE: bra, skribent Bengt Hindfelt 1941-2004, inga ref, ouppdaterat 10+ år
Sv W: mycket bra, 110+ ref. En W: mycket bra, 130+ ref.

99 Narkos
Allmän bedövning.

NE: mycket bra, skribent Kenneth Messeter 1932-2003, inga ref, ouppdaterad
Sv W: bra, <5 ref, ouppdaterad. En W: mycket bra+, 10+ ref.

100 Stress
Mental press, ibland bra oftast dålig och allvarlig

NE: ej uppdaterad på 10+ år, författad av Jörgen Malmquist 1937- och Marianne Frankenhaeuser 1925-2015. Två ref från 1958 och 1974.
Sv W: bra, 20+ ref. En W: mycket bra+, 80+ ref.

Musik

101 ABBA
Världsberömd svensk popgrupp: 1972-83 som sålt över 400 miljoner skivor.

NE: OK, skribent Alf Björnberg f 1953, inga ref.
Sv W: bra, 40+ ref. En W: mycket bra, 80+ ref.

102 Atonal musik
Musikform som bryter mot den klassiska musikens tonala grundform. Växte fram i början på 1900-talet med kompositörer som Arnold Schönberg och Anton Webern.

NE: bra, skribent Tore Eriksson (?), två ref senaste från 1983.
Sv W: kort, <5 ref. En W: mycket bra, 30+ ref.

103 Beyoncé Knowles
Amerikansk sångerska, låtskrivare och skådespelerska. Född 1981. Har sålt över 100 miljoner skivor.

NE: bra, skribent Anders Hansson och Lars Lilliestam, inga ref.
Sv W: bra, 5+ ref. En W: mycket bra, 400+ ref.

104 Birgit Nilsson
Internationellt känd svensk operasångerska, 1918-2005. Hon instiftade Birgit Nilsson-priset, som är ett internationellt musikpris - på en miljon dollar - i klassisk musik. Det delas ut vartannat eller vart tredje år sedan 2009 till en sångare, dirigent, institution eller produktion.

NE: OK, skribent Klas Ralf f 1920, inga ref.
Sv W: mycket bra, 30+ ref. En W: mycket bra, 30+ ref.

105 Emmylou Harris
Amerikansk countrysångerska och låtskrivare. Född 1947. 13 Grammys. Polarpriset 2015.

NE: kort, ingen skribent, inga ref.
Sv W: mycket bra, 5+ ref. En W: mycket bra, 20+ ref.

106 Eric Satie
Fransk tonsättare och pianist. 1866-1925.

NE: kort, ingen skribent, en ref från 1975.
Sv W: OK, 5+ ref. En W: mycket bra, 50+ ref.

107 Keith Jarrret
Amerikansk jazzpianist och kompositör.

NE: OK, ingen skribent, inga ref, ouppdaterad.
Sv W: bra, <5 ref. En W: mycket bra+t, 40+ ref.

108 Steve Perry
Amerikansk popsångare i gruppen Journey som bland annat sjöng gruppens största hit "Don't Stop Believin'" spelad mer än 34 miljoner gånger på YouTube. Anses ha en av popvärldens bästa röster.

NE: saknar ordet.
Sv W: OK, <5 ref, ouppdaterat En W: mycket bra, 50+ ref.

109 Strömmande media
Önskad musik, film och video via Internet närhelst användaren önskar det. T ex via kanaler som SVT Play, YouTube, Apple Music och Spotify.

NE: kort, skribent Dicte Helmersson f 1951, journalist, inga ref, ouppdaterat.
Sv W: bra, 5+ ref. En W: mycket bra, 30+ ref.

110 Woodstockfestivalen
Episk musikfestival 1969 i staten NewYork med över 400 000 besökare.

NE: kort, ingen skribent, inga ref, ouppdaterad.
Sv W: bra, <5 ref. En W: mycket bra, 110+ ref.

Pedagogik och psykologi

111 Abraham Maslow
Amerikansk psykolog, 1908-70, mest känd för sin "Behovstrappa". Medgrundare av humanistisk psykologi. Skrev bl a The Psychology of Beeing.

NE: kort, ingen skribent, inga ref, ouppdaterat.
Sv W: kort, inga ref, ouppdaterat. En W: mycket bra, 100+ ref.

112 ADHD
En neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

NE: OK, skribent Christopher Gillberg f 1950 och Kerstin Malmberg f 1948 (?), ouppdaterad, en ref från 2005.
Sv W: mycket bra, 50+ ref. En W: mycket bra+t, 200+ ref.

113 Anorexi och bulemi
Ätstörningar. Anorexia nervosa påverkar det centrala nervsystemet och immunförsvaret. Cirka 50% blir helt friska efter behandling. Bulimia nervosa, med hetsätning och kräkning, kan vara svårare att upptäcka.

NE: bra, skribent Jan-Otto Ottosson f 1925, ouppdaterad, tre ref senaste från 2005.
Sv W: mycket bra, 50+ ref. En W: mycket bra, 200+ ref.

114 empati - inlevelseförmåga
En komplex process som bland annat innebär att känna vad den andre känner (affektiv empati) och att förstå vad den andre känner (kognitiv empati).

NE: OK, två uppslagsord, (1) ingen skribent, en ref från 2010 och (2) författare Peter Gärdenfors f 1944, en ref från 1985.
Sv W: mycket bra, 20+ ref. En W: mycket bra+, 190+ ref.

115 Flow
Ett mentalt tillstånd där personen är helt fokuserad på sin aktivitet och ofta upplever detta som mycket positivt och motiverande. Begreppet skapades i början på 1990-talet av den ungerske psykologiprofessorn Mihaly Csikszentmihalyi.

NE: kort, ingen skribent, inga ref.
Sv W: mycket bra, 20+ ref. En W: mycket bra+, 80+ ref.

116 Maria Montessori och montessoripedagogik
Italiensk pedagog, forskare, läkare, feminist och filosof, 1870-1952. I Montessoriskolan - den första 1907 - är pedagogens roll att locka och inspirera barnen till aktivitet och koncentration. Barn som har svårt att hitta sitt inre lugn ska ägnas extra uppmärksamhet.

NE: OK, skribent Eva Maria Tebano Ahlquist f 1955, ouppdaterad, en ref från 1976.
Sv W: bra, 50+ ref. En W: mycket bra, 130+ ref.

117 Massive Online Open Courses - MOOC
Öppna och fria kurser över Internet i ett stort antal ämnen. Inget begränsat deltagarantal. Erbjuds bland annat av av kända universitet som Harvard, MIT och Stanford och utbildningsföretag som Coursera och Khan Academy.

NE:ordet saknas.
Sv W: OK, 10+ ref. En W: mycket bra, 170+ ref.

118 Posttraumatiskt stressyndrom - PTSD
En form av ångest efter ett trauma, som t ex innefattat dödshot eller varit katastrofartade - typ krig, samt - sexualiserat - våld.

NE: kort, skribent Tom Lundin f 1944, två ref senaste från 1993.
Sv W: mycket bra, 40+ ref. En W: mycket bra+t, 200+ ref.

119 Retorik
Är talekonst i teori och praktik eller för att låna ord från Aristoteles - "konsten att vad det än gäller finna det som är bäst ägnat att övertyga".

NE: mycket bra, skribent Brigitte Mral f 1953 och Kurt Johannessonf f 1935, nio ref senaste från 2008.
Sv W: mycket bra, 20+ ref. En W: mycket bra+, 90+ ref.

120 Sören Kierkegaard
Dansk filosof, teolog och författare, 1813-1855, som anses vara en av grundarna till existentialismen. K blev förälskad i och förlovade sig med Regine Olsen. Och skiljde sig av skäl som han kom att begrunda i flera av sina verk. I den kända boken Antingen-eller från 1843 återfinns den kända meningen Gift dig, du kommer att ångra det; gift dig inte, du kommer att ångra det också.

NE: bra, skribent Harry Järv 1921-2009, sex ref, senaste 1980.
Sv W: bra, 10+ ref. En W: mycket bra, 320+ ref.

Religion och filosofi

121 Bibelvetenskap - exegetik
Undersöker Bibeln med vetenskapliga metoder och strävar efter att hantera de bibliska texterna på samma sätt som annan äldre litteratur.

NE: kort, ingen skribent, två ref senaste från 1982.
Sv W: mycket bra, 20+ ref. En W: bra, 10+ ref.

122 Bhuddism
En religion som baseras på lärdomar från Siddharta Gautama, Buddha. Buddhismen föddes i det som idag motsvarar norra Indien mellan det femte och tredje århundradet f. Kr. Buddhismen är en världsreligion med över 550 miljoner utövare.

NE: bra, skribent Peter Schalk f 1945, två ref senaste från 1984.
Sv W: mycket bra, 120+ ref. En W: mycket bra+, 500+ ref.

123 Existensialism
Ett filosofiskt system som fick sitt nuvarande namn på 1940-talet och tar sin utgångspunkt i människans relation till omvärlden och andra människor. Den franske filosofen Jean-Paul Sartre är en av förgrundspersonerna.

NE: OK, skribent Thure Stenström f 1927, sex ref senaste från 1987.
Sv W: OK, <5 ref. En W: mycket bra, 110+ ref.

124 Fatwa
Ett uttalande av en lärd muslim, en mufti, i en rättsfråga. Kan jämföras med prejudikat i vår rättstillämpning. Den för många mest kända fatwan är den dödsdom som Ayatollah Khomeini uttalade 1989 mot skribentn Salman Rushdie för hans bok Satansverserna. S R lever än och bor i New York.

NE: kort, ingen skribent, inga ref.
Sv W: OK, <5 ref. En W: mycket bra, 60+ ref.

125 Heliga Birgitta
Religiös författare och helgon, 1303-1373. Född i Sverige och dog i Rom. Det finns i Sverige en Societas Sanctæ Birgittæ.

NE: bra, skribent Tore Nyberg f 1931, 13 ref, ouppdaterad 5+ år.
Sv W: mycket bra, 20+ ref. En W: mycket bra, 40+ ref.

126 Kreationism
Uppfattningen att världen och allt levande helt eller delvis har tillkommit genom avsiktlig gudomlig skapelse i motsats till evolutionsläran enligt Charles Darwin med flera. Kreationism är mera tro än vetenskap.

NE: kort, ingen skribent, en ref från 1984.
Sv W: mycket bra, 40+ ref. En W: mycket bra, 200+ ref.

127 Kväkare
Kväkarnas teologi är enkel och avskalad. De tänker sig att det finns något av Gud inom varje människa som likt ett inre ljus kan vägleda en.

NE: OK, skribent Torsten Bergsten 1946-2013, tre ref senaste 1984.
Sv W: bra, 5+ ref. En W: mycket bra, 200+ ref.

128 Ludwig Wittgenstein
Österrikisk-engelsk filosof, 1889-1951. Han stora verk Tractatus logico-philosophicus (tysk-engelsk parallellutgåva 1922, svensk översättning 1962), utgör ett av 1900-talets mest omdiskuterade filosofiska verk. Det pågår en livaktig debatt bland filosofer om olika tolkningar av hans filosofi och arbeten.

NE: bra, skribent Gunnar Svensson f 1948, fyra ref senaste 1994.
Sv W: bra, 5+ ref. En W: mycket bra, 230+ ref.

129 Schartaunism
Väckelserörelse grundad av Henric Schartau. Störst utbredning i Bohuslän under 1800- och 1900-talet.

NE: OK, skribent Bengt Hägglund 1920-2015, tre ref senaste från 1984.
Sv W: OK, <5 ref. En W: ordet saknas.

130 Vatikanen
Är påvens säte varigenom denne utövar sin kanoniska jurisdiktion inte enbart över det omedelbara biskopsdömet utan även över hela den Romersk-katolska kyrkans organisation.

NE: kort, ingen skribent, en ref från 1992.
Sv W: bra, <5 ref. En W: mycket bra, 30+ ref.

Sport

131 Björn Borg
Sveriges främste tennisspelare, vann bland annat fem raka Wimbledonsegrar, född 1956.

NE: kort, ingen skribent, inga ref.
Sv W: mycket bra, 10+ ref. En W: mycket bra+, 60+ ref.

132 Dopning
Otillåten användning av substanser för att höja en idrottares prestationer.

NE: bra, skribent Jörgen Malmquist f. 1937, Anders Rane f. 1942, Arne Ljungqvist f. 1931, ingen ref, ouppdaterat.
Sv W: mycket bra, 10+ ref. En W: mycket bra+, 100+ ref.

133 Eddy Merckx
Världens främste proffscyklist, belgare, vann 525 segrar på 18 år, född 1945.

NE: kort, ingen skribent, inga ref.
Sv W: mycket bra, 10+ ref. En W: mycket bra+, 250+ ref.

134 FIFA
Internationella fotbollsförbundet.

NE: kort, ingen skribent, inga ref.
Sv W: mycket bra, 10+ ref. En W: mycket bra+, 90+ ref.

135 Ingemar Johansson
Världsmästare i professionell tungviktsboxning 1959-60. Levde 1932-2009.

NE: kort, ingen skribent, inga ref.
Sv W: mycket bra+, 50+ ref. En W: mycket bra, 20+ ref.

136 Manchester United
En av världens mest kända och meriterade fotbollsklubbar.

NE: kort, ingen skribent, inga ref.
Sv W: mycket bra, 130+ ref. En W: mycket bra, 220+ ref.

137 Nike inc
Ett av världens största sportföretag.

NE: kort, ingen skribent, inga ref.
Sv W: bra, <5 ref. En W: mycket bra, 110+ ref.

138 Paralympiska spelen
en olympiad för personer med funktionsnedsättning.

NE: kort, ingen skribent, inga ref.
Sv W: OK, 30+ ref. En W: mycket bra, 100+ ref.

139 Ryder Cup
Prestigefylld lagtävling i golf för proffs mellan USA och Europa. Spelas vartannat år.

NE: kort, ingen skribent, inga ref.
Sv W: mycket bra, <5 ref. En W: mycket bra+, 60+ ref.

140 Serena Williams
Världens främsta tennisspelare, född 1981, 38 major titlar.

NE: OK, ingen skribent, inga ref.
Sv W: mycket bra, <5 ref. En W: mycket bra+, 300+ ref.

Teknik och naturvetenskap

141 Elektronmikroskop
Mikroskop där man använder elektroner för att få bilder av mycket små objekt. En typ kallas svepelektronmikroskop.

NE: bra, skribent Sture Hogmark f 1943, Staffan Söderberg (?) och Bo Forslind f 1934, tre ref senaste från 1989.
Sv W: bra, 10+ ref. En W: mycket bra, 70+ ref

142 Kullager
Ett rullningslager där själva rullkropparna utgörs av kulor. SKF grundades på Sven Wingquists uppfinning av det flerradiga självreglerande radialkullagret.

NE: kort, ingen skribent, inga ref.
Sv W: OK, <5 ref. En W: mycket bra, 150+ ref

143 Kärnvapen
Vapen med en enorm sprängkraft baserad på fission eller fusion av nukleärt material. Den första atombomben sprängdes över Hiroshima i Japan i august 1945 och dödade direkt över 100.000 människor.

NE: OK, skribent Tor Larsson 1933-2006 och Andreas Rosén (?), fyra ref senaste 1994.
Sv W: mycket bra, 20+ ref. En W: mycket bra+, 110+ ref

144 Leonardo da Vinci
Universalsnille inom konst, naturvetenskap med mera.

NE: bra, skribent Allan Ellenius 1927-2008, Alf Samuelsson 1929-2005 och Bosse Sundin 1945-2008, fem ref senaste 1990.
Sv W: mycket bra, 20+ ref. En W: mycket bra+, 160+ ref

145 Marie Curie
Polsk-fransk forskare, 1867-1934. Nobelpristagare i fysik och kemi.

NE: bra, skribent Jan Rydberg 1923-2015, en ref.
Sv W: bra, <5 ref. En W: mycket bra, 120+ ref

146 Moores lag
Grundläggande lag som säger att antalet transistorer per chip dubbleras var 24:e månad. Således fördubblad datakraft per ytenhet.

NE: kort, ingen skribent, inga ref.
Sv W: OK, <5 ref. En W: mycket bra, 150+ ref

147 Nanoteknik
Handlar om att studera, manipulera och bygga ihop materien på 1-100 nanometers - en nanometer är en miljondels millimeter - storlek. Stor framtida betydelse inom bioteknik, elektronik, medicin, fordon och många andra områden.

NE: bra, skribent Maria Messing f 1983, en ref.
Sv W: bra, 5+ ref. En W: mycket bra, 80+ ref

148 Stirlingmotor
Jämfört med en vanlig ottomotor är den vibrationsfri och tystgående vilket bl a gjort att den används i ubåtar. Byggdes bl a av Kockums varv i Malmö.

NE: kort, ingen skribent, inga ref.
Sv W: OK, <5 ref. En W: mycket bra, 100+ ref

149 Transistor
Är en halvledarkomponent och en nyckelkomponent inom modern elektronik som kan masstillverkas till låga kostnader. Tunnfilmstransistorer som används i TV-skärmar och AMOLED-skärmar i mobiltelefoner är en av många typer av transistorer.

NE: OK, skribent Kjell O Jeppson f 1949 , inga ref.
Sv W: bra, 10+ ref. En W: mycket bra, 60+ ref

150 Ångmaskin
En motor med vattenånga som drivmedium där värmeenergi omvandlas till mekaniskt arbete.

NE: bra, skribent Carl-Göran Nilson 1922-2014 och Lennart Schön 1946-2016 , inga ref.
Sv W: bra, 10+ ref. En W: mycket bra, 70+ ref

Publicerades: oktober 2016.   
Uppdaterad senast: 8 april 2024

Nya ord i NE← 17
Jämförelse NE och Wikipedia
→ 19 NE: statistik12 kommentarer.  Din är välkommen.   Dela denna sida

Innehållsförteckning med alla underrubriker finns på - webbavhandling.se/innehall/