Avhandling i företagsekonomi  
(Johan Schlasberg)


Läsanvisning

1.1Sex spår - välj efter intresse

99% av besökarna på denna sajt kommer inte att vara forskare inom "mitt område" i företagsekonomi. För att göra det lättare för alla att läsa efter intresse finns sex förslag till  'Spår'. Förordet (Kap. 0) är en allmän introduktion.

Spår 1  För bedömare av teori, metod och vetenskapliga bidrag.

Kunskapsutveckling i avhandlingar (Kap. 4) placerar avhandlingen i ett övergripande vetenskapligt perspektiv. Konceptet 'Referensstatus' (Kap. 9) och dess relation till affärsmodeller för uppslagsverk är centralt för att förstå avhandlingens struktur, studier och forskningsfrågor och bidrag (Kap. 5). I ett sammanfattande kapitel Studier om NE (Kap. 24) introduceras avhandlingens mest omfattande fallstudie där flera delstudier ingår.

Enligt Högskoleförordningen ska en avhandling bland annat bidra till "kunskapsutveckling" (Kap. 0.1) vilket är intressant bredare än ett alltför stort fokus på teoretiska bidrag. Om olika vetenskapliga stilar (Kap. 4.3).

Denna avhandling bryter ny mark för hur en avhandling kan produceras och presenteras. Dock har den sin bas i etablerade former för avhandlingar med sina krav på till exempel forskningsfrågor, metoddiskussion, teoretiska och praktiska bidrag och referenser med mera. En webbavhandling är annorlunda än vad en traditionell akademiker - och avhandlingsopponent förväntar sig:) - men de deltar i en lärprocess inte bara för andra utan också i sin egen.

Spår 2  För intresserade av forskningskommunikation och påverkan

Webbavhandlingar (Kap. 7) är ett nytt ekosystem för avhandlingar (Kap. 26) med en väsentligt annorlunda kommunikationsstrategi än för tryckta avhandlingar och Pdf:er. Forskning som inte får läsare 'finns inte' och ger lägre Impact (Kap. 30). Ordet "impact" kallas på svenska för "påverkan".

Att se en avhandling som en service (Kap. 7.3) är ett viktigt nytt perspektiv. Bättre för några och sämre för ingen. Kallas Paretooptimalitet svW.

Spår 3  För intresserade av nya modeller för uppslagsverk

Uppslagsverk och modellen e-Diderot. (Kap. 10). Denis Diderot och hans medförfattare skapade på 1700-talet modellen för vad vi idag menar med uppslagsverk. E-Diderot är en modell för 'uppslagsverk' i vår tid. Digitalisering, telekom och webbifiering både kräver och ger stora nya möjligheter. Om trovärdighet i en digital värld.

Spår 4  För intresserade av uppslagsverket och bolaget NE

Börja med sammanfattningen av avhandlingens Studier om NE (Kap. 24). Läs om varför Wikipedia är bättre än NE (Kap. 19) och andra studier. Intressant läsning också för elever och lärare i skolvärlden.

Vad händer om NE tvingas ändra sin marknadsföring på grund av en KO-anmälan, i september 2020, att bolaget NE bryter mot Marknadsföringslagen? (Kap. 15) Hur kan detta påverka bolagets affärsmodell och framtid? (Kap. 12.7)

Spår 5  För praktiker och chefer

I kapitlet Affärsmodellers tysta gränser (Kap. 13) diskuteras det outsagdas betydelse. Kapitlen om Affärsmodeller för uppslagsverk (Kap. 9) och bolaget NE (Kap. 16) handlar om förändringstryck och hur viktigt det är att ha en djup förståelse av sin verksamhet. Det är ett vanligt och begripligt misstag att gå in i framtiden baklänges. Vem är egentligen ett bolags rätta ägare? (Kap. 25)

Spår 6  För ledande personer på högskolor och universitet

Läs om Ekosystem för avhandlingar (Kap. 26) och de olika ekosystemen för tryck, pdf och webb. Den digitala omvandlingen är långt ifrån färdig inom högskole- och universitetsvärlden.

Kvadraten - - i sidmenyn är klickbar och för dig till huvudmenyn längst ner på varje sida.

B = länk till BiBB Academy     = extern länk
enW /svW /frW = länk till Wikipedia.   = mouse over för mer info
 = se text på samma sida. Mouse over i en (Referens, årtalꜜ) med en liten pil öppnar en ruta med mer information.

Efter vissa längre citat står Originalꜜ  Vid en mouser-over eller klick - krävs i en mobil/iPad - ser man originalcitatet till exempel från engelska eller franska. Mina översättningar.

avha

1.3 Tre kvalitetsnivåer

En utförlig genomgång av nedanstående tre nivåer av kvalitet finns i kapitlet Webbavhandlingar (Kap. 7). Orden i figuren nedan är länkade till mer genomgång av respektive kvalitetsnivå.

Akademisk kvalitet  →

Användarkvalitet  →

Teknisk kvalitet  →

1.1   Tre kvalitetsnivåer

1.4En avhandling som en service

En avhandling är vanligen en produkt som vänder sig till en liten specialiserad läsargrupp. En webbavhandling erbjuder väsentligt större möjligheter att både vara användbar för specialisterna och för en vidare krets. En webbavhandling kan därmed sägas vara både en klassisk produkt OCH en modern service.

Ett bra exempel på en-avhandling-som-en-service är länkar till förklaringar och 'vidgat vetande' i öppna källor. Denna avhandling har ett stort antal länkar - cirka 400 - till i första hand Wikipedia: svenska (svW), engelska (enW) eller franska (frW). Dessa länkar ökar läsvärdet för en bredare krets men minskar det inte för specialisterna. Även en länk till engelska Wikipedia, som bedömts som "bäst" kan ofta studeras i andra språkversioner. Mer om service i kapitlet 'Webbavhandlingar' (Kap. 7.3).

Informationsbekvämlighet (information convenience) är en viktig faktor i konceptet en-avhandling-som-en-service. Detta handlar om att göra det lättare för läsaren att hitta det som läsaren söker efter eller i andra hand kan tänkas vara intresserad av.

Orden sida och kapitel används ofta som synonymer. I en webbavhandling är antalet "sidor" flytande och beror på läsarens "läsenhet". Avhandlingen kan läsas i en mobiltelefon eller padda.

I kapitelnavigeringen anges antalet sidor vid utskrift och en uppskattad lästid.

Alla kapitel har datum för när de först publicerades och den senaste uppdateringen.

Referenser och service

I en webbavhandling kan en avhandlings Referenslista göras mer dynamisk och därmed mer användbar för alla. I ett flertal av denna avhandlings referenser finns en länk 'Kontext 1' och 'Kontext 2' som leder till det eller de kapitel - och ibland stycken - där respektive källa anförs och diskuteras.

Ref+ efter en artikel, bok eller annan referens betyder att det i Referenskapitlet (Kap. 33) finns en klickbar länk till mer och öppen information online. Beteckningen 'Local' betyder att resursen finns på samma server som denna sajt.

1.5 Sökning på sajten via Google

Sök ord på sajten genom att i Google skriva site:webbavhandling.se och sökordet.

sök på denna sajt
1.2   Sökning på sajten

1.6 Arkiv bakom lösenord

Några referenser och artiklar i avhandlingen finns i ett lösenordsskyddat Pdf-arkiv för att undvika indexering av Sökmotorer. I några få fall gäller detta artiklar som finns bakom en Betalvägg som kan ha särskild betydelse för läsare utanför högskolevärlden. Filerna får inte återpubliceras.

Inloggning till några artiklar och presentationer.

Lösenordet i bägge raderna är:  open

1.7 Kommentarer, FAQ och blogg

Kommentarer och synpunkter är mycket välkomna. Se kapitlet Kommentarer (Kap. 35) där också 'Vanliga frågor' besvaras och några händelser och reflektioner presenteras i en blogg.

1.8 Om sajten

Kontakt

Johan Schlasberg: Mobil 070 576 20 15 E-post: johan.schlasberg@decentra.se
Hamngatan 4, 211 22 Malmö

Jag är strategirådgivare, innovatör, företagare och doktorand i företagsekonomi vid Lunds universitet.

Om sajten

Avhandlingen innehåller cirka 1.400 länkar varav cirka 1.000 är externa (cirka 400 till Wikipedia). Den har 35 kapitel och Innehållsförteckningen (Kap. 3) har närmare 300 klickbara underrubriker. Avhandlingen skulle bli cirka 235 sidor - några studier har mycket data - vid 100% utskrift på papper eller som Pdf.

Min ambition är att få denna sajt - (webbavhandling.se) - godkänd som en avhandling. En 'Webbavhandling' (Kap. 7) är ett nytt och modernare 'Ekosystem för avhandlingar' (Kap. 26) än en tryckt bok.

BiBB AcademyB är ett för alla fritt innovativt uppslagsverk och har flera andra resurser. BiBB Academt är på sikt är tänkt att ägas av Sveriges högskolor eller annan icke-vinstdrivande organisation. BiBB Academy utvecklas bland annat i samarbete med LU Innovation, Lunds universitets organisation för kommersialisering av forskning.

Publicerades: 2016.   Uppdaterad: 20 december 2020Ingår i Johan Schlasbergs avhandling 'Webbavhandlingar och affärsmodeller för uppslagsverk'.

10 kommentarer.  Din är välkommen.

Innehållsförteckning med närmare 300 underrubriker finns på - webbavhandling.se/innehall/