Avhandling i företagsekonomi  
(Johan Schlasberg)


Läsanvisning

1.1Sex spår - välj efter intresse

99% av besökarna på denna sajt kommer inte att vara forskare inom "mitt område" och få kommer att läsa hela avhandlingen. För att göra det lättare för alla att läsa efter intresse finns sex förslag till  'Spår'. Börja gärna med Förordet (Kap. 0) det ger en bra introduktion till avhandlingens två huvudteman.

Spår 1  För bedömare av teori, metod och vetenskapliga bidrag.

Ett förslag är att skriva ut Innehållsförteckningen (Kap. 3) som stöd och 'likhet med en tryckt avhandling'.

Kunskapsutveckling i avhandlingar (Kap. 4) placerar avhandlingen i ett övergripande vetenskapligt perspektiv. Mitt koncept 'Referensstatus' (Kap. 9) och dess relation till affärsmodeller för uppslagsverk är centralt för att förstå avhandlingens struktur, studier och avhandlingens-bidrag (Kap. 5).

Referensstatus och affärsmodeller
1.1   Innehåll, Referensstatus och affärsmodeller

Enligt Högskoleförordningen ska en avhandling bland annat bidra till "kunskapsutveckling" (Kap. 0.1) vilket är intressant bredare än ett alltför stort fokus på teoretiska bidrag. Om olika vetenskapliga stilar (Kap. 4.3).

Denna avhandling bryter ny mark för hur en avhandling kan produceras och presenteras. Dock har den sin bas i etablerade former för avhandlingar med sina krav på till exempel forskningsfrågor, metoddiskussion, teoretiska och praktiska bidrag och referenser med mera. En webbavhandling är annorlunda än vad en akademiker - och avhandlingsopponent - traditionellt förväntar sig och de är här inviterade till en lärprocess - i bland annat digital litteracitet enW - inte bara för andra utan också till sin egen:)

Av erfarenhet vet jag att akademiska lärare kommer att ha ett antal synpunkter och invändningar mot formatet webbavhandlingar och denna avhandling. Läs då gärna stycket nedan Tillfälliga texter ↓ och därefter kapitlet Vanliga frågor (FAQ) och bloggposter (Kap. 36).

Spår 2  För intresserade av forskningskommunikation och påverkan

Webbavhandlingar (Kap. 7) kan bli ett nytt ekosystem för avhandlingar (Kap. 26) med en väsentligt annorlunda kommunikationsstrategi än för tryckta avhandlingar och Pdf:er. Forskning som inte får läsare 'finns inte' och ger lägre Impact (Kap. 30). Ordet "impact" kallas på svenska för "påverkan". Det är ett mycket underskattad problem i akademin att avhandlingar har så få läsare vilket styrks av såväl statistik som anekdotiska berättelser.

Att se en avhandling som en service (Kap. 7.3) är ett viktigt nytt perspektiv. Bättre för många och sämre för ingen.

Avhandlingar i webbformat kan i framtiden komma att se ut på olika sätt även om en del drag blir gemensamma. Avhandlingen är ett test och formatet har förbättrats löpande i avhandlingsprocessen.

Spår 3  För intresserade av nya modeller för uppslagsverk

En av 'Upplysningstidens' största franska filosofer med mera Denis Diderot och hans medförfattare skapade på 1700-talet grundmodellen för vad vi idag menar med uppslagsverk. Men trovärdighet skapas på ett nytt sätt i en digital värld. Digitalisering, telekom och webbifiering både kräver och ger stora nya möjligheter. E-Diderot är en normativ modell för 'uppslagsverk' i vår tid. Läs om denna i Modell för uppslagsverk: e-Diderot. (Kap. 10). E-Diderot är grunden för uppslagverket i BiBB AcademyB.

Spår 4  För intresserade av uppslagsverket och bolaget NE

Börja med sammanfattningen av avhandlingens Studier om NE (Kap. 24). Läs en unik studie om varför Wikipedia är både bättre och mer användbart än NE i Jämförelse NE och Wikipedia (Kap. 19). Intressant läsning också för elever och lärare i skolvärlden. I Läromedel i skolan och uppslagsverk (Kap. 29) diskuteras relationen i skolvärlden mellan digitala läromedel och tillgången till mer vetande via en öppen eller en sluten modell (som NE).

I september 2020 anmälde jag till KO att bolaget NE bryter mot Marknadsföringslagen? (Kap. 15) Kan detta komma att påverka bolagets affärsmodell och framtid? (Kap. 12.7)

Spår 5  För praktiker och chefer

I kapitlet Affärsmodellers tysta gränser (Kap. 13) diskuteras det outsagdas betydelse vid tillkomsten av affärsmodeller. Kapitlen om Affärsmodeller för uppslagsverk (Kap. 9) och bolaget NE (Kap. 16) handlar om förändringstryck och hur viktigt det är att ha en djup och ny förståelse av sin verksamhet när affärsmiljön blir övervägande digital. Det är ett vanligt och begripligt misstag att gå in i framtiden baklänges.

Företag köper och säljer verksamheter regelbundet. Det är en strategiskt viktig fråga med många dimensioner vem som egentligen är ett bolags rätta ägare? (Kap. 25) En specifik fråga i denna avhandling är om en företagsgrupp kan både producera och sälja sprit - och utbildning till skolelever?

Det är en intressant fråga om webbformatet och konceptet en-avhandling-som-en-service gör det lättare och enklare för praktiker att hitta och ta del av akademisk forskning - här i företagsekonomi?

Spår 6  För ledande personer och lärare på högskolor och universitet

I Norge står högskolor och universitet bakom det fria uppslagsverket 'Store Norske Leksikon'. I Sverige där många högskolor abonnerar på uppslagsverket NE har man (högskolorna) mycket svag probleminsikt om NE:s begränsningar och vilka möjligheter en ny modell kan ge. En kombination av marknadsföring av högskolorB och högskolans samverkansuppgiftB borde vara en bra drivkraft för dessa att medverka till ett nytt fritt artikelsignerat uppslagsverk.

Om du tror att produktion och spridning av forskning (avhandlingar) har nått sin ultimata form kommer kapitlet om tre Ekosystem för avhandlingar (Kap. 26) att vara en utmaning. Det är en intressant men ganska opraktisk idéB att försöka förändra ett universitet.

= extern länk    B = extern länk till BiBB Academy
enW /svW /frW = länk till Wikipedia.   = mouse over för mer info
↓ = se text på samma sida. Mouse over i en (Referens, årtalꜜ) med en liten pil öppnar en ruta med mer information.

Efter vissa längre citat står Originalꜜ  Vid en mouser-over eller klick - krävs i en mobil/iPad - ser man originalcitatet till exempel på engelska, tyska eller franska. Mina översättningar.

1.3 Tre kvalitetsnivåer

En webbavhandling behöver ha tre nivåer av kvalitet som beskrivs i kapitlet Webbavhandlingar (Kap. 7.3). Orden i figuren nedan är länkade till mer genomgång av respektive kvalitetsnivå.

Akademisk kvalitet  →

Användarkvalitet  →

Teknisk kvalitet  →

1.2   Tre kvalitetsnivåer

1.4 Tillfälliga texter

En del kapitel - exempel - har stycken som inleds med // Tillfällig text:. Det betyder att det stycket inte kommer att vara med i det avhandlingsmanus som läggs fram vid själva disputationen - det offentliga försvaret. I ett så kallat slutseminarium som idag ofta är den 'vetenskapliga kontrollstationen' mer än själva disputationen kan man komma överens om vilka stycken och kanske kapitel som ska ingå i slutprodukten. Den diskussionen kommer att variera mellan institutioner och situationer.

Bakom en vetenskaplig artikel finns en rad processer som inte blir en del av den publicerade artikeln. Till exempel dialogen med artikelns vetenskapliga granskare, 'the peer-reviewers'. Artiklarna har inget "offentligt mellanstadium". En sammanläggningsavhandling svW med artiklar och en 'kappa', en sammanbindande text, genomgår en annan granskningsprocess än en monografi.

I en webbavhandling är det enkelt att i avhandlingsprocessen ha med Tillfälliga texter och tillfälliga kapitel som kanske inte ska vara med i slutprodukten. Ett exempel på det senare är kapitlet Kommentarer (Kap. 35) som kan vara bra i avhandlingsprocessen och de kollegiala samtalen men som kan anses alltför anekdotiska för att ingå i den slutliga avhandlingen.

En webbavhandling är ett nytt format. När det om några år är etablerat minskar behovet och intresset av att berätta om själva formatet - i vilken avhandling idag diskuteras bokformatet eller Pdf-formatet - men just nu är situtionen annorlunda för webbavhandlingar. Därav kapitlet Vanliga frågor (FAQ) och bloggposter (Kap. 36). Kapitlet är bra i avhandlingsprocessen men det är en diskussionsfråga om det ska vara med i den slutliga avhandlingen. Är det med underlättas andras läsande och förståelse och det blir en del i högskolans samverkansuppgift B.

1.5En avhandling som en service

En avhandling är vanligen en produkt som vänder sig till en liten specialiserad läsargrupp. En webbavhandling erbjuder väsentligt större möjligheter att både vara användbar för specialisterna och för en vidare krets. En webbavhandling kan därmed sägas vara både en klassisk produkt OCH en modern service.

Ett bra exempel på en-avhandling-som-en-service är länkar till förklaringar och 'vidgat vetande' i öppna källor. Denna avhandling har ett stort antal länkar - cirka 400 - till i första hand Wikipedia: svenska (svW), engelska (enW) eller franska (frW). Dessa länkar ökar läsvärdet för en bredare krets men minskar det inte för specialisterna. Även en länk till engelska Wikipedia, som bedömts som "bäst" kan ofta studeras i andra språkversioner. Mer om service i kapitlet 'Webbavhandlingar' (Kap. 7.3).

Informationsbekvämlighet (information convenience) är en viktig faktor i konceptet en-avhandling-som-en-service. Detta handlar om att göra det lättare för läsaren att hitta det som läsaren söker efter eller i andra hand kan tänkas vara intresserad av.

Orden sida och kapitel används ofta som synonymer. I en webbavhandling är antalet "sidor" flytande och beror på läsarens "läsenhet". Avhandlingen kan läsas i en mobiltelefon eller padda.

I kapitelnavigeringen anges antalet sidor vid utskrift och en uppskattad lästid.

Alla kapitel har datum för när de först publicerades och den senaste uppdateringen.

Referenser och service

I en webbavhandling kan en avhandlings Referenslista göras mer dynamisk och därmed mer användbar för alla. I ett flertal av denna avhandlings referenser finns en länk 'Kontext 1' och 'Kontext 2' som leder till det eller de kapitel - och ibland stycken - där respektive källa anförs och diskuteras.

Ref+ efter en artikel, bok eller annan referens i texten betyder att det i Referenser (Kap. 33) finns en klickbar länk till mer och öppen information Online. Beteckningen 'Local' betyder att resursen finns på samma server som denna sajt.

1.6 Sökning på sajten via Google

Sök ord på sajten genom att i Google skriva site:webbavhandling.se och sökordet.

sök på denna sajt
1.3   Sökning på sajten

1.7 Arkiv bakom lösenord

Några referenser och artiklar i avhandlingen finns i ett lösenordsskyddat Pdf-arkiv för att undvika indexering av Sökmotorer. I några få fall gäller detta artiklar som finns bakom en Betalvägg som kan ha särskild betydelse för läsare utanför högskolevärlden. Filerna får inte återpubliceras.

Inloggning till några artiklar och presentationer.

Lösenordet i bägge raderna är:  open

1.8 Kommentarer, FAQ och blogg

Kommentarer och synpunkter är mycket välkomna, se kapitlet Kommentarer (Kap. 35). I ett kapitel finns några Vanliga frågor och en blogg (Kap. 36).

1.9 Om sajten

Kontakt

Johan Schlasberg: Mobil 070 576 20 15 E-post: johan.schlasberg@decentra.se
Hamngatan 4, 211 22 Malmö

Min hemsida om strategirådgivning, uppdrags- och egen forskning, analyser och mina företag. Min 'katalogprofil' vid Lunds universitet.

Om sajten

Avhandlingen innehåller cirka 1.400 länkar varav cirka 1.000 är externa (cirka 400 till Wikipedia). Den har 36 kapitel och Innehållsförteckningen (Kap. 3) har närmare 300 klickbara underrubriker. Avhandlingen skulle bli cirka 235 sidor - några studier har mycket data - vid 100% utskrift på papper eller som Pdf.

Min ambition är att få denna sajt - (webbavhandling.se) - godkänd som en avhandling. 'Webbavhandlingar' (Kap. 7) är ett nytt och modernare format - 'Tre ekosystem för avhandlingar' (Kap. 26) - än en tryckt bok och en Pdf.

BiBB AcademyB är en plattform som bland annat driver ett projekt för ett modernt och för alla fritt uppslagsverk. BiBB Academy är tänkt att på sikt ägas av Sveriges högskolor eller annan icke-vinstdrivande organisation. BiBB Academy har ett samarbete med LU Innovation - Lunds universitets organisation för kommersialisering av forskning.

Publicerades: 2016.   Uppdaterad: 1 november 2021Ingår i Johan Schlasbergs avhandling 'Webbavhandlingar och affärsmodeller för uppslagsverk'.

10 kommentarer.  Din är välkommen.

Innehållsförteckning med närmare 300 underrubriker finns på - webbavhandling.se/innehall/