Avhandling i företagsekonomi  
(Johan Schlasberg)


Sammanfattning

Avhandlingen handlar om affärsmodeller för uppslagsverk och avhandlingar-som-en-service i webbformat. Det finns en samverkan mellan forskningsfrågorna om format och uppslagsverk. (Kap. 2.2).

Citatet är hämtat från Förordet (Kap. 0) som tillsammans med Läsanvisningen (Kap. 1) ger en närmast nödvändig introduktion för de som vill ha en djupare förståelse av avhandlingen.

31.2Start och forskningsfrågor

En avhandling i webbformat - en webbavhandling - som dessutom är designad som-en-service, är en innovation för avhandlingar. Detta möter, som förväntat, en hel del motstånd. Avhandlingens fyra centrala forskningsfrågor där en handlar om formatet webbavhandlingar och de tre övriga om affärsmodeller för uppslagsverk presenteras i kapitlet Start och forskningsfrågor (Kap. 2).

31.3Avhandlingens bidrag

Avhandlingens bidrag (Kap. 5) presenteras här i en kort version.

Att management- och organisationsforskning är alltför fokuserad på att producera 'teori' har kritiserats av (Tourish, 2020) och många andra. I Kunskapsutveckling i avhandlingar (Kap. 4) visas att en avhandling enligt Högskoleförordningen har intressant mycket bredare mål och kriterier än teoriproduktion. Några av dessa är att bidra till den allmänna kunskapsutvecklingen inom området, samhällets utveckling och att stödja andras lärande.

31.4Begränsningar och vidare forskning

Avhandlingens begränsningar och strategi

Det får anses som allmänt accepterad kunskap att digitalisering, webbifiering och ny kommunikationsteknologi medfört radikalt nya villkor för många verksamheter om än detta skett och sker på olika sätt i olika branscher. Det vore i huvudsak överflödigt att här referera den generella forskningslitteratur som avhandlar detta.

Vidare forskning

Webbavhandlingar är ett avhandlingsformat som har potential att bli disruptiv enW - i (Clayton Christensens, 1997ꜜ) mening - för produktion, examination och kommunikation av avhandlingar. Att fånga läsare och läsarnas intresse kommer att bli allt viktigare när mångas uppmärksamhetstid - "attention span" - är kort och kraven på forskningens samhällsnytta ökar. Vilka förändringskrafter kommer att driva detta "paradigmskifte"? Och vilken är motståndarnas logik och berättelse? Vidare forskning inom detta fält kan sägas "bli" en kombination av Ekosystem för avhandlingar (Kap. 26) och Webbavhandlingar (Kap. 7).

Metoden Case Impact Studies (Kap. 8) kan - och kanske måste - användas i många situationer där önskemål om ökad relevans, Impact av forskning (Kap. 30) och kanske kontroversiella forskningsfrågor är nödvändiga. Fler konkreta studier skulle öka metodens erfarenhetsbas. Behovet av djärvare forskning om den globala miljöomställningen är ett av flera exempel på användningsområden.

Konceptet Referensstatus (Kap. 9) har en möjlig framtid både i de allmänna samtalen och inom många forskningsområden. Det vore intressant att få mer kunskap om hur den förändras i olika sammanhang.

Det talas och forskas alltmer om "det entreprenöriella universitetet" vilket kräver fler forskare som är intresserade av entreprenörskap och ökad acceptans inom högskolevärlden för att kombinera forskning och entreprenörskap.

Publicerades: 2020.   Uppdaterad: 4 oktober 2021Ingår i Johan Schlasbergs avhandling 'Webbavhandlingar och affärsmodeller för uppslagsverk'.

10 kommentarer.  Din är välkommen.

Innehållsförteckning med närmare 300 underrubriker finns på - webbavhandling.se/innehall/