Sammanfattning

En avhandling ska enligt Högskoleförordningen ...

... visa förmåga att kritiskt, självständigt, kreativt och med vetenskaplig noggrannhet identifiera och formulera frågeställningar [...] - visa sin förmåga att genom egen forskning väsentligt bidra till kunskapsutvecklingen [...] - bidra till samhällets utveckling och stödja andras lärande.

Kunskapsutveckling - ett centralt tema i avhandlingen - är intressant bredare och viktigare än ett alltför stort fokus på bidrag till den teoretiska litteraturen. Avhandlingen bidrar på flera sätt till den kollegiala konversationen (Kap. 4.2.1).

Avhandlingar och annan forskning som inte läses eller läses av mycket få 'finns inte'. Därför är forskningskommunikation (Kap. 9) en viktig del för att stärka den vetenskapliga och kollegiala konversationen. Forskning och uppslagsverk har det gemensamt att de bägge är beroende av att ha hög Referensstatus (Kap. 8). En avhandling i webbformat - en webbavhandling - som dessutom är designad som-en-service, är en innovation för avhandlingar som stärker kommunikationen.

Förordet (Kap. 0) och Läsanvisningen (Kap. 1) är bra stöd för läsning och förståelse av avhandlingen.

31.2Forskningsfrågor

Forskningsfrågorna presenteras i Start och forskningsfrågor (Kap. 2.3).

31.3Tre centrala bilder i avhandlingen

A) Referensstatus och affärsmodeller för uppslagsverk
Referensstatus och affärsmodeller
(31.1)   Referensstatus, innehåll och affärsmodeller

Det finns ett dynamiskt samband mellan ett uppslagsverks Referensstatus (Kap. 8), innehåll och affärsmodell. Referensstatus, som bygger på det äldre begreppet 'kognitiv auktoritet', skapas inte på samma sätt i en digital värld som i en analog värld. Detta kräver nya affärsmodeller och skapar nya ekosystem (Kap. 10).

B) Ekosystem och affärsmodeller
forskningsskuld
31.2   Business Models Dynamics

Figuren visar ett dynamiskt ekosystem (Kap. 10) med många företag med mer eller mindre olika affärsmodeller. Att några cirklar (affärsmodeller) är röda och andra blå är en referens till teoribildningen om 'Blue Ocean Strategies' som beskrivs i stycket Blue Ocean Strategi för uppslagsverk (Kap. 11.9). Ju rödare cirklar desto intensivare är konkurrensen. Blå cirklar betecknar affärsmodeller som är svårare att imitera.

C) Tre samverkande kvalitetsnivåer
kvalitetsnivåer
(31.3)   Samverkande kvalitetsnivåer

Webbavhandlingar har tre kvalitetsnivåer (Kap. 25.2). Observera att såväl teknisk kvalitet som användarkvalitet ingår i en webbavhandlings vetenskaplighet (Kap. 4). De förstnämnda är mer 'osynliga' i en sedvanlig avhandling men behöver lyftas fram här då webbformatet är nytt.

31.4 Avhandlingen har tre kapitel om webbavhandlingar

  1. I kapitlet Webbavhandlingar (Kap. 25) introduceras vad webbavhandlingar är och kan bli och hur de kan anpassas till och påverka den akademiska miljön.
  2. Tre ekosystem för avhandlingar (Kap. 26) har ett historiskt perspektiv på hur nya teknologier påverkat de vetenskapliga konversationerna från brev till böcker och i våra decennier till Pdf-dokument. Och nu webbifiering.
  3. I Ekosystem för webbavhandlingar (Kap. 27) undersöks drivkrafterna för ett möjligt nytt ekosystem för webb-baserade avhandlingar och kanske annan forskning.

31.5Avhandlingens bidrag

Avhandlingens bidrag (Kap. 5) har en betydligt fylligare text, med länkar, om dessa fem delvis överlappande områden. Och tankar om vidare forskning.

5.3.1  Teoriutveckling

Mitt koncept Referensstatus är ett centralt i avhandlingen och handlar om hur trovärdighet etableras och upprätthålls i vår tid. Epistemisk närhet är en modell för hur vi värderar trovärdighet. Kapitlet 'Affärsmodellers tysta gränser' säger att informella faktorer kan spela en större roll än de uttalade. Kapitlet 'Kunskapsutveckling i avhandlingar' tar upp centrala frågor om vetenskaplighet och de akademiska konversationerna.

5.3.2  Forskningsmetoder

Case Impact Studies är en metod för analys av ett fåtal företag utan avtal om samverkan. En normativ modell för uppslagsverk - kallad e-Diderot - lyfter fram värdet i normativa modeller.

5.1.3   Forskningskommunikation och avhandlingsformat.

Det framförs att forskningskommunikationen största drivkrafter på universitet och högsokolor är marknadsföring av den egna organisationen. Presentation av vad webbavhandlingar är och om ekosystem för vetenskaplig konversation.

5.3.4  Uppslagsverket NE som problem.

Uppslagsverket NE beskrivs i flera dimensioner som ett problem som drabbar många: NE är en betaltjänst och ett hinder för ett likvärdigt modernt fritt artikelsignerat uppslagsverk. Unik modell för att jämföra uppslagsverk som också visar att Wikipedia är bättre och mer användbar än NE.

5.3.5  Företag och organisationer

Samband mellan affärsmodeller och ekosystem. Om bolags 'rätta' ägare.

5.3.6  Samhälle och lärande

Om formatets betydelse för en bredare läsekrets. Avhandlingar och annan forskning som en service.

Publicerades: 2020.   
Uppdaterad senast: 22 september 2022

Läromedel i skolan och uppslagsverk← 30
Sammanfattning
→ 32 Summary12 kommentarer.  Din är välkommen.   Om delning av en sida i avhandlingen (Kap. 1.3).

Innehållsförteckning med alla underrubriker finns på - webbavhandling.se/innehall/