Avhandling i företagsekonomi    
Johan Schlasberg


Sammanfattning

En avhandling ska enligt Högskoleförordningen ...

... visa förmåga att kritiskt, självständigt, kreativt och med vetenskaplig noggrannhet identifiera och formulera frågeställningar [...] - visa sin förmåga att genom egen forskning väsentligt bidra till kunskapsutvecklingen [...] - bidra till samhällets utveckling och stödja andras lärande.

- visa intellektuell självständighet och vetenskaplig redlighet [...] och - visa fördjupad insikt om vetenskapens [...] roll i samhället.

Citatet är hämtat från Förordet (Kap. 0) som tillsammans med Läsanvisningen (Kap. 1) är bra stöd till läsning och förståelse av avhandlingen.

Kunskapsutveckling - ett centralt tema i avhandlingen - är intressant bredare och viktigare än ett alltför stort fokus på bidrag till den teoretiska litteraturen. Avhandlingen bidrar på flera sätt till den kollegiala konversationen (Kap. 4.2.1).

Avhandlingar och annan forskning som inte läses eller läses av mycket få 'finns inte'. Därför är kommunikation av forskning en viktig del för att stärka den vetenskapliga och kollegiala konversationen. Forskning och uppslagsverk har det gemensamt att de bägge är beroende av att ha hög Referensstatus (Kap. 9 ). En avhandling i webbformat - en webbavhandling - som dessutom är designad som-en-service, är en innovation för avhandlingar som stärker kommunikationen.

31.2Forskningsfrågor

Avhandlingens forskningsfrågor presenteras i kapitlet Start och forskningsfrågor (Kap. 2.3). Forskningsfrågornas två centrala bilder visas i nästa stycke.

31.3Två centrala bilder i avhandlingen

A) Tre samverkande kvalitetsnivåer
kvalitetsnivåer
7.2   Samverkande kvalitetsnivåer

Webbavhandlingar har tre kvalitetsnivåer (Kap. 7.2). Observera att såväl teknisk kvalitet som användarkvalitet ingår i en webbavhandlings vetenskaplighet. De förstnämnda är mer 'osynliga' i en sedvanlig avhandling men behöver lyftas fram här då webbformatet är nytt.

B) Referensstatus och affärsmodeller för uppslagsverk
Referensstatus och affärsmodeller
2.4   Referensstatus, innehåll och affärsmodeller

Det finns ett dynamiskt samband mellan ett uppslagsverks Referensstatus (Kap. 9), innehåll och affärsmodell. Avhandlingen lyfter fram att referensstatus (mitt begrepp som bygger på det äldre begreppet 'kognitiv auktoritet'), inte skapas på samma sätt i en digital värld som i en analog värld. Detta kräver nya affärsmodeller.

31.4 Avhandlingen har tre kapitel om webbavhandlingar

  1. I kapitlet Webbavhandlingar (Kap. 7) introduceras vad webbavhandlingar är och hur de kan anpassas till den akademiska miljön. Texten introducerar några grundläggande frågor om design och teknik dock utan att bli alltför teknisk. Flera fördelar med webbavhandlingar presenteras.
  2. Tre ekosystem för avhandlingar (Kap. 26) har ett historiskt perspektiv på hur den vetenskapliga konversationen har utvecklats från brev till böcker och i våra decennier till Pdf. och ger en glimt av ett nästa steg. De olika teknologiernas historia är en viktig guide för att förstå dessa teknologiers roll i de vetenskapliga konversationerna. Inledningsvis redogörs för hur begreppet ekosystem blivit ett expanderande forskningsområde i företagsekonomi.
  3. Analyserna och diskussionen i Ekosystem för webbavhandlingar (Kap. 27) undersöker några av villkoren och drivkrafterna för ett möjligt nytt ekosystem för webb-baserade avhandlingar och annan forskning.

31.5Avhandlingens bidrag

Avhandlingens bidrag (Kap. 5) har fem delvis överlappande kategorier.

5.3.1  Teoribildning

Om Referensstatus, epistemisk närhet, affärsmodellers tysta gränser och kunskapsutveckling i avhandlingar.

5.3.2  Forskningsmetoder

Case Impact Studies och normativ modell för uppslagsverk.

5.1.3   Forskningskommunikation och Avhandlingsformat

Om vad webbavhandlingar är och ekosystem för vetenskaplig konversation

5.3.4  Unika data om bolaget och uppslagsverket NE

Unik modell för att jämföra uppslagsverks referensstatus och användbarhet

5.3.5  Företag och organisationer

Om vikten av ett bolags 'rätta' ägare. Affärsmodellutveckling.

5.3.6  Samhälle och lärande

Om formatets betydelse för en bredare läsekrets. Avhandlingar och annan forskning som en service.

Publicerades: 2020.   
Uppdaterad senast: 3 maj 2022

Forskningskommunkation och påverkan ← 30
Sammanfattning
→ 32 SummaryIngår i Johan Schlasbergs avhandling
'Forskningskommunikation, webbavhandlingar och affärsmodeller för uppslagsverk'.

12 kommentarer.  Din är välkommen.   Om delning av en sida i avhandlingen (Kap. 1.6).

Innehållsförteckning med närmare 300 underrubriker finns på - webbavhandling.se/innehall/