Studier om NE

analyser av uppslagsverket NE
24.1   Studier om NE

Denna sida är en sammanfattning av resultaten av ett flertal studier om uppslagsverket NE, och Om NE Nationalencyklopedin AB (Kap.16).

I Affärsmodeller för uppslagsverk (Kap. 12.9) finns en prediktion om NE:s framtid.

Varför just dessa studier och hur passar de in i forskningsfrågorna om uppslagsverk?

Studierna är valda både för att förstå hur uppslagsverket NE:s Referensstatus (Kap. 9) skapades, om och i så fall hur innehållet i NE förändrats under senare år och om det skett någon förändring av affärsmodellen när NE blev en digital tjänst.

Det omfattande dataunderlaget är inte insamlat som under en promenad på en blomsteräng. Data är genererade utifrån forskningsfrågorna, men är i en del fall svåra att reproducera då bolaget NE minskat sin transparens under senare år.

Det finns inga tidigare vetenskapliga studier av eller om uppslagsverket NE av företagsekonomer utan uppslagsverk har varit en domän för forskare inom i första hand bibliotekskunskap. Se Uppslagsverk (Kap. 28.9).

Som visats i flera studier är det allt färre folkbibliotek som abonnerar på NE-tjänsten. Detta kan bero på uppslagsverkets sjunkande referensstatus men också av andra skäl som pris, service och bristande transparens. Kunderna kommer då i en situation som framgår redan av titeln i det klassiska verket 'Exit, Voice, and Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organizations, and States' (Hirschman, 1970).

24.1NE och marknadsföringslagen

Studien redovisas i kapitlet 'NE och marknadsföringslagen (Kap. 15)'.

Bolaget NE har länge marknadsfört NE som "Sveriges främsta uppslagsverk, baserat på vetenskapliga principer och värdeneutralitet." En central fråga om trovärdighet och marknadsföring.

Studien visar att bolaget NE bryter mot marknadsföringslagen då man inte skulle kunna styrka att uppslagsverket NE vare sig är "främst" eller "främst, baserat på vetenskapliga principer och värdeneutralitet". Det är en tidsfråga innan bolaget tvingas ändra sin marknadsföring och ta bort dessa påståenden.

I september 2020 anmäldes NE Sverige AB till Konsumentombudsmannen (KO) för vilseledande marknadsföring. Se underlaget och följ utvecklingen (Kap. 15.9).

24.2Jämförelse NE och Wikipedia

Studien redovisas i kapitlet 'Jämförelse NE och Wikipedia (Kap. 19)'.

Studien är Sveriges första forskningsstudie av den frågan. Diskussion och analys av HUR man kan jämföra dessa uppslagsverk och en analys av 150 ord baserad på min analysmodell. Vilka faktorer ska inkluderas eller exkluderas?

Studien visade att Wikipedia är mer användbar och mer trovärdigt än NE.

24.3Om bolaget NE Nationalencyklopedin AB

Studien redovisas i kapitlet 'Om NE Nationalencyklopedin AB (Kap. 16)'.

Studie av bolaget NE Nationalencyklopedin AB och betydelsen av vem som äger uppslagsverket NE.

NE Nationalencyklopedin AB med dotterbolag (bolaget NE) ingår i en privat koncern med verksamhet inom bland annat produktion och försäljning av vodka och gin, heminredning och presentartiklar och matrecept med mera.

Bolaget NE har sedan Tönnessongruppens förvärv 1994 av förlaget Bra Böcker, som startade utgivningen av uppslagsverket, gått med sammanlagda förluster på över 600 miljoner kronor (Kap. 16). Detta är nästan lika mycket som koncernmoderbolagets bruttotillgångar (balansomslutning) 2019.

Studien visade att en transformation från ett 'uppslagsverksföretag' till ett läromedelsföretag är en mycket krävande omställning. Det är svårt att veta hur lång uthållighet koncernen har för bolaget NE:s expansion och framtiden för uppslagsverket NE diskuteras här (Kap. 12).

24.4Studier av uppslagsverkets kunder

Studien redovisas i kapitlet 'NE abonnemang (Kap. 19)'.

I studien finns direktlänkar till alla 290 folkbiblioteks undersida om det som oftast kallas "Databaser".

Studierna visade att antalet folkbibliotek som köper NE-paketet minskar varje år. I två tabeller (Kap. 19) listas de som köper - aktuell uppgift för 2020: 56 (19%) av 290 - eller inte köper NE-paketet.

Kommuner eller enskilda skolor köper hela eller delar av bolaget NE:s läromedelsenheter. Kostnaden per elev (Kap. 19) varierar mycket vilket missgynnar mindre kommuner och speglar troligen inte faktiska försäljnings- eller driftskostnader.

24.5Studier av författare och innehåll i uppslagsverket NE

Studien redovisas i kapitlet 'Vem skriver i NE (Kap. 21)'.

24.5.1  Analys av 5.000 artiklar i NE och deras författare

Studien gjordes 2011 och hade inte gått att göra idag på grund av minskande transparens i NE.

Studien visade att genomsnittsåldern för skribenterna år 2011 var c:a 70 år. ≈21% (20 personer) var avlidna.

24.5.2  Analys av alla 264 författare i NE i ämnet 'Medicin'

Studien gjordes i januari 2019 och data erhölls via olika Online-sökningar.

Studien visade att genomsnittsåldern för namngivna författare var c:a 75 år. 30% av författarna var avlidna.

24.6Nya uppslagsord i uppslagsverket NE 2018 och i början på 2019

Studien redovisas i kapitlet 'Nya uppslagsord i NE 2018' (Kap. 22).

Studie av nya uppslagsord i NE från mars 2018 och 12 månader framåt. Analys av alla (294) nya uppslagsord i NE.

Studien visade att cirka 90% av alla nya ord var utan författarnamn, var korta och mest handlade om aktuella musiker och politiker. Alla ord med något undantag saknade referenser.

24.7Bristande statistik och brister i statistiken

Studien redovisas i kapitlet 'NE: statistik och prismodell' (Kap. 18).

I en studie som inleddes i september 2017 undersöktes i vilken omfattning folkbiblioteken använder statistik - och särskilt statistik om NE, för de som har NE - som underlag för sina beslut om val av Databaser.

Studien om NE på folkbibliotek visade

24.2.1  Statistikens tillgänglighet - ett av flera citat

Fråga om NE-statistik för 2015 och 2016:  Det kan vi tyvärr inte svara på eftersom vi trots att vi efterfrågat det inte fått statistik från NE för de senaste åren. Men användningen gick ner redan tidigare och en gissning är att det sjunkit ytterligare de under år vi inte fått siffror. // 2017.10, Södertälje folkbibliotek. Årskostnad för NE 42.000 kr.

24.2.2  Användningen av NE på biblioteken sjunker mycket

Det är inte bara allt färre bibliotek (Kap. 17) som abonnerar på NE, utan användningen verkar också sjunka dramatiskt (Kap. 20) på många bibliotek.

24.2.3   Små bibliotek betalar mycket mer per invånare

Biblioteken köper ett abonnemang med uppslagsverket, ordböcker och några andra delar. Cirka 70% av de folkbibliotek som köpte NE-paketet hade det endast för användning biblioteket. Små bibliotek kan få betala upp till ≈20 gånger mer per invånare för NE.

Se tabell (Kap. 18) som visar vad ett tjugotal bibliotek betalar per invånare.

Publicerades: 2017.   
Uppdaterad senast: 3 juli 2022

Referensstatus på bibliotek ← 23
Studier om NE: sammanfattning
→ 25 Ekosystem för forskningskommunikationIngår i Johan Schlasbergs avhandling
'Ekosystem för uppslagsverk, forskningskommunikation och avhandlingar'

12 kommentarer.  Din är välkommen.   Om delning av en sida i avhandlingen (Kap. 1.6).

Innehållsförteckning med alla underrubriker finns på - webbavhandling.se/innehall/