Avhandling i företagsekonomi    
Johan Schlasberg


Vanliga frågor (FAQ) och Blogg

(Ingår inte i avhandlingen)

101.1Vanliga frågor

 1. Varför har avhandlingen/sajten en Läsanvisning?
 2. Är avhandlingen färdig?
 3. Kan man få en webbavhandling accepterad som avhandling?
 4. Stoppdatum? Hur länge kan man ändra en webbavhandling?
 5. Varför skriver du en avhandling?
 6. Varför fortsätta med en webbavhandling i Lund när systemet inte godkänner det?
 7. Hur annorlunda får en webbavhandling vara för att bli godkänd?
 8. För vem skriver du i ett webbformat?
 9. Ingår kommentarer, FAQ och blogg i avhandlingen?
 10. Är det en styrka eller svaghet att avhandlingen är på svenska?
 11. Avhandlingens epilog. Vad hände sedan?
1Varför har avhandlingen/sajten en Läsanvisning?

Vanliga avhandlingar har ingen Läsanvisning (Kap. 1) utöver en Innehållsförteckning (Kap. 3) men då denna webbavhandling är ovanlig på flera sätt är det en styrka att den finns.

Den behövs av minst två skäl. Forskare och inte minst bedömare av denna webbavhandling är vana vid en ganska linjär läsning - från pärm till pärm - och att man lättare kan "hoppa" till önskat kapitel är ovant och kräver viss inlärning för att navigera smart. För en bredare allmänhet är en Läsanvisning inklusive några förklaringar och tips en bra guide för en bättre läsupplevelse. En ny större sajt är som att komma till en ny stad. En karta och några gatunamn gör det lättare att finna det man söker. Och det oväntade.

2Är avhandlingen färdig?

Den är ännu inte färdig i den meningen att den är godkänd som avhandling på Ekonomihögskolan i Lund eller annan högskola. Innehållet är i allt väsentligt klart men förbättras löpande till dess att ett slutseminarium eller formellt examinationstillfälle kräver stopp. Det huvudsakliga skälet till att avhandlingen inte är färdig är formalia och konflikt med Företagsekonomiska institutionen vid Lunds unversitet. Sökande pågår efter en företagsekonomisk institution - och en högskola eller ett universitet - med större intresse för att testa hur forskning i den digitala framkanten kan utvecklas. Tips, ja tack.

3Kan man få en webbavhandling accepterad som avhandling?

På Ekonomihögskolan i Lund (EHL) som på nästan alla högskolor och universitet i Sverige - se studie om Avhandlingsformat i Sverige (Kap. 27) krävs att man disputerar på en tryckt bok. En webbavhandling (Kap. 7) är 'ännu' inte ett accepterat format.

Att lägga fram avhandlingen i Lund har nog mest nostalgiska skäl men arbete pågår för att finna en företagsekonomisk institution med intresse för att ligga i den digitala framkanten.

4Stoppdatum? Hur länge kan man ändra en webbavhandling?

Man (författaren) ska inte - precis som för avhandlingar i tryckt format eller Pdf - kunna ändra en webbavhandling efter av institutionen (handledaren/högskolan) beslutade stoppdatum. Det är idag enkelt att lagra en hel sajt. Detta kan göras såväl lokalt av högskolans bibliotek som i till exempel nationellt i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) (Kap. 26.10). Se också Tre ekosystem för avhandlingar (Kap. 26.6) för att läsa mer om lagring.

Det finns inget givet svar på när och hur en webbavhandling - även när den är godkänd - ska vara publikt tillgänglig. Detta går att styra. Då formatet är nytt krävs nog att man testar mer än en modell.

5Varför skriver du en avhandling?

Frågan har ställts av flera forskare på 'min' institution i företagsekonomi och andra och följts upp med förslag på att istället skriva en bok, artiklar i media med mera. Det första svaret är att det kändes som en utmaning att skriva en avhandling då jag redan, sedan mycket länge, hade långt fler doktorandpoäng än vad som erfordras. A job to finish.

Samhället har en allvarlig 'kunskapskris' och forskning, som idag misstros av många, har en viktig roll för att öka förståelsen av och medverka till att förbättra samhället. Att skriva en avhandling var ett bra sätt att öka mina insikter i hur det akademiska systemet fungerar och presentera en del nya idéer om hur det - i vissa delar - skulle kunna moderniseras.

Det är intressant att inifrån se hur "akademin" fungerar och vad som händer - och inte händer - när man (jag) försöker påverka den, dess lärare, forskare och organisationer. Akademin, som jag upplevt den, är väsentligt mindre förändringsintresserad än flertalet av de företag där jag arbetat som strategirådgivare.

Jag är intresserad av själva forskandet och att göra det med en samhällsorienterad och konstruktiv ambition som inspirerats av mina studier i fredsforskning (Kap. 6.4.1) way back för Johan Galtung.

Avhandlingen och avhandlingsproccessen var och är tänkta att bidra till etablerandet av BiBB Academy.

6Varför fortsätta med en webbavhandling i Lund när systemet inte godkänner det?

Enligt min uppfattning är en webbavhandling och inte minst en- avhandling-som-en-service (Kap. 7.3) väsentligt mycket bättre för många användare - inklusive forskare än en tryckt bok. Innovationer möter alltid motstånd vilket ofta gör dom, inklusive min, bättre. Man lär sig mycket om en organisation när man försöker förändra den.

7Hur annorlunda får en webbavhandling vara för att bli godkänd?

I Högskoleförordningen finns inga regler om hur en avhandling ska se ut (Kap. 33). Där står enbart att en sådan ska vara godkänd för en doktorsexamen.

Det är de lokala reglerna vid respektive lärosäte och institution som avgör de aktuella kraven. Mot den bakgrunden kan till exempel Ekonomihögskolan i Lund (EHL) och Konstfack ha olika kravprofiler. Regler kan ändras och undantag kan ibland beviljas av särskilda skäl. Reglerna på bland annat EHL anger en sådan möjlighet.

En webbavhandling har delvis andra kvalitetskriterier (Kap. 7.2) än de i en traditionell avhandling. Ska en webbavhandling, och inte minst första gången en sådan publiceras utveckla sin egenart eller i möjligaste mån likna en traditionell avhandling? Jag driver min avhandling i riktning mot att utveckla möjligheterna - utan avkall på att vara vetenskaplig - medan andra och starka krafter driver och pressar mig/avhandlingen i det traditionellas riktning.

I bästa fall är detta en konstruktiv motsättning som "alla" lär något av. Men hur annorlunda? Det är en fråga om intresset för nya digitala modeller för avhandlingar. Det finns alltid early adopters på någon högskola.

8För vem skriver du i ett webbformat?

Frågan baseras på en mejlkommentar från en professor i Företagsekonomi men liknande har sagts av andra forskare i företagsekonomi.

Om du menar att din primära målgrupp är allmänhet snarare än vetenskap och avhandling så kommer det att bli problem [...att få en avhandling godkänd].

I webbvärlden behöver det inte finnas en motsättning mellan att skriva för en bredare intressegrupp och att skriva 'vetenskapligt' för en smal forskarkrets. Ett av avhandlingens väsentligaste bidrag är just att försöka förena olika läsarter i samma "projekt". Min primära målgrupp är en bredare intressentgrupp och bland annat därför är avhandlingen en sajt, har cirka 400 länkar till Wikipedia och en unik design.

En webbavhandling kan göras Paretooptimal (Kap. 7.3) - bättre för många utan att göra den sämre för andra. Webbformatet ger en bredare läsekrets många möjligheter medan det ännu en tid - Kommentarer (Kap. 100.1) - ger många akademiker problem då det är annorlunda än en linjär framställning.

Webbens ständigt pågående utveckling gör att Webbavhandlingar (Kap. 7) erbjuder mycket större utvecklingsmöjligheter än tryck och Pdf.

Ett bidrag i avhandlingen är att de facto utveckla ett exempel på en webbavhandling till skillnad från att endast teoretiskt beskriva hur en sådan skulle kunna se ut.

9Ingår kommentarer, FAQ och Blogg i avhandlingen?

Nej. Kapitlen 100 och 101 ingår ej i avhandlingen.

Det 'vetenskapliga vetandet' skapas under en utvecklingsprocess och fortsätter med nya dialoger när 'verket' är publicerat. Det återskapas av läsare men på olika sätt beroende på bakgrund och intressen. Man kan nog jämföra med en lagtexts förarbeten, själva lagen och kommentarerna. Den sammanlagda förståelsen och möjliga tolkningar och aspekter berikas av alla delar i processen.
I ett webbformat är det möjligt att praktiskt genomföra alla tre faserna på ett helt annat sätt än i en tryckt avhandling eller en Pdf. Denna 'enkla' innovation kommer inte bara att berika forskningsprojekten utan kan också göra forskningen lite mer deltagande och bidra till att nå fler läsare.

Forskning i olika faser diskuteras på seminarier och konferenser. Handledare, ofta flera, framför sina åsikter om den forskning som blir till avhandlingar. Att ha kapitel i en webbavhandling med nära anslutning till forskningen men utan att göra anspråk på 'vetenskaplighet' är ett annat sätt att stärka helheten.

10Är det en styrka eller svaghet att avhandlingen är på svenska?

För den primära målgruppen, en bredare allmänhet, är det en väsentlig fördel att avhandlingen är på svenska. De finns de som hävdar att vetenskaplig produktion bör publiceras på engelska för att vara en del av den globala vetenskapliga konversationen. Det får anses problemfritt att finna opponenter till avhandlingen som kan svenska. Det finns alltid en möjlighet att använda utmärkta Google Translate. Valda delar av avhandlingen och några av dess teman kan publiceras på engelska senare. Läs en spaning om engelskans ökande dominans i högskolevärlden.

11Avhandlingens epilog. Vad hände sedan?

Om man ser en avhandling som en story kommer man mycket naturligt att undra hur det gick sedan? Efter att avhandlingen passerat alla akademins stoppdatum. Fick avhandlingen något genomslag? Och hur gick det till? För att kunna stilla din undran (hm) finns en sida utanför avhandlingen där storyn fortsätter.


101.2Blogg

Bloggen är tänkt att säga något om vad som händer i avhandlingsprocessen. Den första posten var i oktober 2020.

2022.02.27:Kapitlen 'Kommentarer' och 'Vanliga frågor' är ej delar i avhandlingen

Som framgår i kapitelmenyn längst ner på varje sida ingår inte de kapitel som heter 100 (Kommentarer) och 101 (Vanliga frågor) i avhandlingen. Här framträder ännu en intressant skillnad mellan tryckta avhandlingar och webbavhandlingar. Webbformatet ger nya möjligheter att redovisa andras kommentarer och frågor utan att dessa ingår i det vetenskapliga arbetet och dess 'normala regler'.

2021.09.22: Presentation av webbavhandlingar på FEKIS 2021

För tredje gången under min avhandlingsprocess har jag en presentation på FEKIS - (Föreningen Företagsekonomi i Sverige) av webbavhandlingar och ekosystem för avhandlingar. Konferensen är i år digital och deltagandet är fritt. Min presentation är den 14 oktober kl. 09.50 - 10.30.

2021.09.01: Uppdatering inför hösten 2021

Ett flertal kapitel har uppdaterats under sommaren och fler är i en förändringsfas. Under sommaren har det skett en betydande utveckling av sajten BiBB som numer heter BiBB Academy. Det är intressant och bra för denna avhandling att parallellt arbeta med en ny plattform för kunskap i vilket ett nytt uppslagsverk är en del. De förstärker varandra. Företagsekonomiska institutionen kräver fortfarande - mot tidigare skriftliga beslut - att jag ska hålla ett Research Proposal seminarium. Juridisk konflikt i antågande.

2020.12.30: Översättning av alla citat till svenska

Alla citat i avhandingen är nu översatta till svenska. Originalcitaten kan läsas genom en mouse-over - eller för iPad och mobil via klick - på ordet "Original".

2020.11.16:Nytt kapitel: Ekosystem för avhandlingar (26)

Kapitlet sätter in formatet och konceptet webbavhandlingar i ett historiskt och tekniskt perspektiv. Diskuterar drivkrafter för förändring och tillämpar det jag i kapitlet Referensstatus kallar "epistemisk närhet". Man behöver en viss förförståelse av webbvärlden för att kunna utvärdera webbavhandlingars ekosystemiska potential.

2020.10.16: Förbättrad navigering på sajten

Nyligen infördes att det efter varje intern länk finns ett kapitelnummer som visar vart länken leder. I en webbavhandling är det viktigt att göra det lättare för Läsarna (Kap. 7.2.2) att hitta det man är intresserad av. Flera användarstudier visar att "klickbenägenheten" ökar om man får mer information om vart en länk leder.

2020.10.12: Avhandlingen finns nu på en separat domänadress

Avhandlingen finns nu endast på webbavhandling.se. Uppslagsverket BiBB finns kvar på bibb.se. Tiden var mogen för denna uppdelning där avhandlingen länge varit en undersajt på bibb.se. Förändringen kommer att göra det lättare för 'Akademin' att hantera avhandlingen och är ett vältimat steg för den vidare kommersialiseringen av uppslagsverket BiBB.

2020.10.04: KO-anmälan av NE Sverige AB

feedback

13 september 2020 anmälde jag NE Sverige AB till Konsumentombudsmannen för vilseledande marknadsföring - se studien NE och marknadsföringslagen (Kap. 15).

Publicerades: 2020.   
Uppdaterad senast: 1 mars 2022

Kommentarer ← 100
Vanliga frågor (FAQ) och blogg
→ 1 Start och forskningsfrågor

Innehållsförteckning med närmare 300 underrubriker finns på - webbavhandling.se/innehall/