Vanliga frågor

  1. Varför har avhandlingen en läsanvisning?
  2. Är avhandlingen färdig?
  3. Stoppdatum? Hur länge kan man ändra en webbavhandling?
  4. Kan man få en webbavhandling accepterad som avhandling?
  5. Varför inte göra en vanlig avhandling först och sedan ...?
  6. Varför skriver du en avhandling?
  7. Varför ingår Kommentarer, Vanliga frågor och Bloggen inte i avhandlingen?
  8. Varför är avhandlingen på svenska och i webbformat?
  9. Några råd till författare av webbavhandlingar?
  10. Avhandlingens epilog. Vad hände sedan?
1Varför har avhandlingen en läsanvisning?

Avhandling har ett nytt format, nya navigeringsmöjligheter och flera innovationer. För såväl forskare som en bredare allmänhet är en Läsanvisning (Kap. 1) en bra guide för en bättre läsupplevelse.

2Är avhandlingen färdig?

Avhandlingern är i allt väsentligt klar men förbättras löpande till dess att ett slutseminarium eller disputation kräver stopp. Den är ännu inte färdig i den meningen att den är godkänd som avhandling på Lunds universitet där jag är doktorand. Det huvudsakliga skälet till detta är en formalia- och formatkonflikt med Företagsekonomiska institutionen. Sökande pågår efter en företagsekonomisk institution med större intresse för att testa hur forskning i den digitala framkanten kan utvecklas och presenteras. Tips, ja tack.

3Stoppdatum? Hur länge kan man ändra en webbavhandling?

Man ska inte - precis som för andra avhandlingar - kunna ändra en webbavhandling efter av handledaren/högskolan beslutade stoppdatum.

Det är idag enkelt att lagra en hel sajt. Detta kan göras såväl lokalt av en högskolas bibliotek som nationellt. Frågan om lagring diskuteras i universitetsbibliotekens roll (Kap. 27..9.1). Det är skillnad på lagring av en färdig och godkänd avhandling och hantering av en avhandling under utveckling.

4Kan man få en webbavhandling accepterad som avhandling?

I Högskoleförordningen finns inga regler om hur en avhandling ska se ut (Kap. 33), men den måste vara godkänd för att få en examen.

Det är de lokala reglerna vid respektive lärosäte och institution som avgör de aktuella kraven. Till exempel kan Ekonomihögskolan i Lund (EHL) och Konstfack ha olika kravprofiler. Reglerna ändras dock efterhand - till exempel sjunker kraven på antalet tryckta exemplar - och undantag kan beviljas av särskilda skäl, i mitt fall av Ekonomhögskolans rektor.

På Ekonomihögskolan i Lund (EHL) som på nästan alla högskolor och universitet i Sverige - se studie om Avhandlingsformat i Sverige (Kap. 26b) krävs att man disputerar på en tryckt bok. En webbavhandling (Kap. 25) är 'ännu' inte ett accepterat format.

5Varför inte göra en vanlig avhandling först och sedan ...?

Det är en bra fråga om vill göra karriär i Akademin - vilket jag inte ska. Jag prioriterar utmaningen att vara innovatör av webbavhandlingar framför att leverera något i ett etablerat format.

Tesla introducerade inte sina elbilar genom att först göra bra bensindrivna bilar. Utmaningen är att ha en vision, en strategi och uthållighet att göra något annorlunda som kan förbättra mycket för många. Och förändra det etablerade.

Det kommer att lösa sig. Det finns early adopters av nya produkter och tjänster i alla miljöer. Även i Akademin.

6Varför skriver du en avhandling?

Det kändes som en intressant utmaning att skriva en avhandling, egenfinansierad, och jag hade redan fler högskolepoäng än vad som erfordras. A job to finish. Att forska och skriva roar mig och som innovatör såg jag en möjlighet till en del innovationer

Akademisk forskning är idag i en ny intressant konkurrenssituation om trovärdig kunskap. Att skriva en avhandling var ett sätt att öka mina insikter i hur det akademiska systemet fungerar och presentera en del nya idéer om hur vissa delar skulle kunna moderniseras.

Avhandlingen bidrar till etablerandet av plattformen BiBB Academy.

7Varför ingår kommentarer, Vanliga frågor och Bloggen inte i avhandlingen?

Att ha 'extra' kapitel på en avhandlingssajt i nära anslutning till forskningen är ett sätt att stärka helheten.

Det är en innovation som gör forskningen mer deltagande, personlig och bidrar till att nå fler läsare.

Kapitlen 100 - 102 ingår ej i avhandlingen då det är skillnad mellan de kapitel som ingår i avhandlingen och dessa tre som kan sägas vara mer subjektiva och kommenterande på olika sätt. För att ytterligare markera detta börjar numreringen på 100.

8Varför är avhandlingen på svenska och i webbformat?

För den primära målgruppen, en bredare allmänhet i Sverige, är det en väsentlig fördel att avhandlingen är på svenska. Drygt 90%B av alla avhandlingar i Sverige skrivs på engelska. Det finns de som hävdar att vetenskaplig produktion bör publiceras på engelska för att vara en del av den globala vetenskapliga konversationen. Detta har en kostnad i form av en smalare läsekrets. Det finns dock alltid en möjlighet att använda utmärkta Google Translate för att välja språk. Valda delar av avhandlingen kan senare komma att publiceras på engelska.

Webbformatet (Kap. 25) har mycket större utvecklingsmöjligheter än Pdf-dokument vilket kan stärka Forskningskommunikationens ekosystem (Kap. 9).

En webbavhandling kan göras Paretooptimal (Kap. 25.4) - bättre för många utan att göra den sämre för andra. Webbformatet ger en bredare läsekrets många möjligheter.

9Några råd till författare av nya webbavhandlingar?

Säkra tidigt acceptans för webbformatet i hela avhandlingsprocessen. Tänk igenom hur mycket av dina texter som ska vara publikt nåbara under processen och vad som ska ligga bakom lösenord. Du kan ha olika lösenord för olika delar och tidpunkter.

10Avhandlingens epilog. Vad hände sedan?

Om man ser en avhandling som en story kommer man naturligt att undra hur det gick sedan? Fick avhandlingen något genomslag? Och hur gick det till? För att kunna stilla din undran (hm) finns en sida utanför avhandlingssajten där storyn fortsätter.

Publicerades: 2020.   
Uppdaterad senast: 4 september 2022

Kommentarer ← 100
Vanliga frågor (FAQ)
→ 102 Blogg om avhandlingen12 kommentarer.  Din är välkommen.   Om delning av en sida i avhandlingen (Kap. 1.3).

Innehållsförteckning med alla underrubriker finns på - webbavhandling.se/innehall/