Avhandling i företagsekonomi


Bolags rätta ägare

15.1Vem är egentligen ett bolags bästa ägare? Frågan innehåller många aspekter Här behandlas inte juridiska aspekter på ägande av bolag. men vi antar att det grundläggande målet är att det aktuella bolaget ska utvecklas på ett positivt sätt vad avser lönsamhet och därmed ofta tillväxt. Familjeägda företag arbetar mycket med denna fråga inför generationsskiften, men i fokus på denna sida står lite större koncerner med ett antal dotterbolag. Optimal ägare kan skifta över tiden.

Ägarfrågan ser olika ut i ett koncernperspektiv och ur dotterbolagens perspektiv. Frågorna diskuteras först generellt och appliceras sedan på ägande av uppslagsverkreferens

15.2Koncernperspektivet

I börsnoterade företag kan man ofta läsa kommentarer kring koncernens portföljstrategi och portföljbolag. Här ett exempel ...

Vi har under året arbetat med Midways övergripande portföljstrategi och dotterbolagens strategier. I en ekonomi med ett allt högre tempo och en hårdare konkurrens är det av största vikt att skapa värde i våra dotterbolag. Detta gör vi genom en aktiv ägarstyrning och genom att våra bolag har kopplingar som möjliggör synergier. Resultatet blir att vi skapar lönsamhet genom en portfölj med färre och större enheter. Under inledningen av 2018 fortsätter vi arbetet med att se över och uppdatera koncernens övergripande portföljstrategi ... Källa: Midway's årsredovisning 2017 - Online. Hämtat 2018.11.01.

Midway utgör en klassisk modell i den meningen att man är aktiv inom några få sektorer, att man ständigt arbetar med sin portföljstrategi och sina portföljbolag och att det är viktigt att utvinna synergieffekter både vid förvärv och i det löpande arbetet.

15.3Dotterbolagsperspektivet

Vad är värdet för företaget X att tillhöra koncernen Y? I den välkända 'Boston-matrisen' enW analyseras de ingående företagen eller produktområdena ur ett portföljperspektiv, det vill säga uppifrån och ner. Det finns betydligt färre forskningsstudier - jag har ännu inte hittat någon - som belyser det motsatta perspektivet. Det får nog betraktas som ovanligt om en dotterbolagsledning initierar studier eller projekt för att belysa eller argumentera för att bolaget borde ha en bättre ägare.

Det kan finnas många fördelar för ett bolag att ingå i en koncern: finansiell trygghet - om än med krav, stöd av centrala tjänsteresurser som HR, juridik och finans med flera. Rekrytering av kompetens kan också underlättas och det kan ge karriärmöjligheter för de anställda.

15.4Synergieffekter

Då synergieffekter är ett allmänt plusord kan man behöva kvalificera detta för att beskriva och avgöra eventuella sådana effekter. Vissa av dessa bör kunna kvantifieras. Med synergieffekter avses här det man kan kalla horisontella effekter - till exempel mellan dotterbolag - till skillnad från 'synergieffekter' mellan ett moderbolag och ett dotterbolag.

Man skulle kunna göra en 'Synergimatris' där synergivärden införs. Det största värdet av detta i ett praktiskt perspektiv kanske inte är själva siffrorna som att man tvingas tänka igenom frågorna. Vidare skulle man kunna skilja mellan mottagna och avgivna 'synergipoäng'. Dessa värden kan också vara negativa. Ett företag som säljer hälsovård får negativa synergipoäng av ett systerbolag i koncernen som säljer cigaretter.

15.5Rätt ägare av uppslagsverk

15.1  Ägandets
betydelse

Uppslagsverk är små verksamheter (Kap. 12) där flera av dessa förlorat kampen mot sökmotorerna. Det generella Wikipedia är ett undantag och så också till exempel det specialiserade Stanford Encyclopedia of Philosophy (SEP (Kap. 22))

Ägande av uppslagsverksföretag har ofta en lång historia, men detta är ingen hållbar grund för ägandet av digitala uppslagsverk som måste definieras på ett annorlunda sätt än tidigare.

15.6Rätt ägare av uppslagsverket NE

I ett historiskt perspektiv är det otvetydigt att bolaget NE:s tillhörighet till Tönnesson-gruppen (Kap. 18) varit positiv för uppslagsverkets överlevnad. Koncernen har haft vilja och resurser att finansiera underskott på cirka 600 MSEK. Det är dock närliggande att hävda att ägaren och företagsledningarna genom åren närmast systematiskt har underskattat bolagets strategiska problem.

I en konsultroll eller i ett styrelsemöte kan diskuteras om rätt ägare för en verksamhet eller bolag. Den unika situationen har avgörande betydelse. I ett forskningsperspektiv är frågan svårare.

Ett sätt är att göra en enkel modell över vilka aspekter man kan eller bör inkludera i en analys och vilka relativa vikter dessa kan åsättas. Man kan troligen med fördel reflektera över det som jag kallar affärsmodellers tysta gränser (Kap. 13).

Bolaget NE har valt en strategi att i ökande grad integrera uppslagsverket i sina läromedelstjänster. Då mina analyser av uppslagsverket tydligt visar att det blir en allt sämre tjänst är en diskussion om en bättre ägare relevant. Frågan är med i den prediktion (Kap. 12) jag gör om uppslagsverkets framtid.

Tönnessongruppen är verksam inom ett flertal spridda affärsområden (Kap. 18). Den största investeringen de senaste åren är i produktion och försäljning av vodka - har krävt koncernbidrag på närmare 300 SEK sedan starten. Bolaget NE:s synergivärde av att tillhöra Tönnessongruppen kan antas vara mycket lågt.

15.7Rätt ägare av Store Norske Leksikon (SNL)

Efter några misslyckade försök att erbjuda SNL som betaltjänst blev uppslagsverket för några år sedan fritt. I samband med detta övertogs ägandet av en stiftelse där idag samtliga norska universitet och högskolor är representerade.

15.8Rätt ägare av uppslagsverket BiBB

På sikt vore en ägarform liknande den för SNL utmärkt. BiBB kan ses som en social innovationB som bland annat bidrar till att stärka högskolans 'Tredje uppgift'.B

I avvaktan på ett eventuellt engagemang från högskolevärlden ägs och drivs BiBB av initiativtagaren Johan Schlasberg.

Publicerades: november 2018.   Uppdaterad: 11 oktober 2020Ingår i Johan Schlasbergs avhandling 'Webbavhandlingar och affärsmodeller för uppslagsverk'.
Feedback: 9 kommentarer.  Din är välkommen.

Innehållsförteckning med närmare 300 underrubriker finns på - bibb.se/avhandling/innehall/